Alfabetik Sıraya Göre Rehberlik Testleri

1

Rehberlik testleri herhangi bir niteliği ölçmek amacıyla, nitelikler evrenini temsil edecek şekilde seçilmiş standart uyarıcılar takımıdır.Eğitimde testler bireyin gelecekte hangi alanlarda başarılı olacağını, hangi etkinliklerden başarı sağlayacağını yordama,bireyin başarısızlık ve uyumsuzluk nedenini saptama, özel ve üstün yetenekli öğrencilerle özel ihtiyaçları ve sorunları olan öğrencileri ortaya çıkarma, bireyin kendisini tanımasına yardım etme ,öğrencilere ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerine uygun yönlendirme yapma, psikolojik danışma yardımı alacak bireyleri belirleme ve yardım aldıktan sonra yapılan yardımın etkinliğini değerlendirme , öğrencilerin gelişim ve uyumlarını izlemek için kullanılır. Testlerin kullanış amaçları, geleceği yordama , sebebi orta çıkarma ,gereksinimleri saptama ,hizmetlerin etkisini değerlendirme, araştırma, rehberlik hizmetlerini öğrenciye tanıtmaktır.

Testler (A)


 • ACELECİ MİSİNİZ YAVAŞ MI?
 • ACELECLİK SORULARI
 • ACELECİLİK
 • ADAM TESTİ
 • AĞAÇ TESTİ
 • AİLE ANKETİ
 • AİLE ÇİZ TESTİ
 • AİLE ENVANTERİ
 • AİLE HAYATI VE ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMU ÖLÇEĞİ
 • AİLE ZİYARET FORMU
 • AKADEMİK PERFORMANS DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
 • AKADEMİK BENLİK KAVRAMI ÖLÇEĞİ 1
 • AKADEMİK BENLİK KAVRAMI ÖLÇEĞİ 2
 • AKADEMİK BENLİK KAVRAMI ÖLÇEĞİ 3
 • ALGILANAN AİLE DESTEĞİ ÖLÇEĞİ
 • ATILGANLIK EĞİTİM PROGRAMI 1
 • ATILGANLIK EĞİTİM PROGRAMI 2

Testler (B)


 • BAHÇE TESTİ
 • BURDON DİKKAT TESTİ 1
 • BURDON DİKKAT TESTİ 2
 • BAŞARISIZLIK NEDENLERİ ANKETİ
 • BECK DEPRESYON ENVANTERİ
 • BECK DEPRESYON ÖLÇEĞİ
 • BECK UMUTSUZLUK ÖLÇEĞİ (1)
 • BEER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ FORM A
 • BEER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ FORM B (1)
 • BEER CMLE TAMAMLAMA TESTİ FORM B (2)
 • BEKLENTİ ANKETİ
 • BENLİK TASARIMI ENVANTERİ
 • BEN MERKEZCİLİK TESTİ
 • BİNET – TERMAN ZEKA TESTİ
 • BOŞ ZAMANLARI DEĞERLENDRİME ÖLÇEĞİ

Testler (C)


 • ÇOKLU ZEKA KURAMI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
 • CONNORS EBEVEYN DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
 • COPE SCALA
 • CORNEL İNDEX
 • ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKETİ
 • ÇALIŞMA DAVRANIŞLARINI DEŞERLENDŞRME ÖLÇEĞİ
 • ÇOCUKLARDA SUÇ İŞLEMEYE NEDEN OLAN ETMENLER ANKETİ
 • ÇATIMA ÇÖZME ÖLÇEĞİ

Testler (D)


 • DURUMLUK VE SÜREKLİ KAYGI ÖLÇEĞİ
 • DAVRANIŞ BELİRLEME ÇALIMASI
 • DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE UYGULAMALARI
 • DERECELEME ÖLÇEKLERİ
 • DEVAMSIZLIK NEDENLERİ ANKETİ (1)
 • DEVAMSIZLIK NEDENLERİ ANKETİ (2)
 • DEVAMSIZLIK NEDENLERİ ANKETİ (3)
 • DEVAMSIZLIK TAKİP ÇİZELGESİ
 • DİKKAT DAĞINIKLIĞI TESTİ (1)
 • DİKKAT DAĞINIKLIĞI TESTİ (2)
 • DİKKAT TOPLAMA EGZERSİZİ (1)
 • DİKKAT TOPLAMA EGZERSİZİ (2)
 • DİKKAT TOPLAMA YÖNTEMLERİ
 • DİNİ TUTUM VE DAVRANIŞ ENVANTERİ

Testler (E-F-G)


 • EBEVEYN DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ(1)
 • EBEVEYN DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ(2)
 • EDWARDS KİŞİSEL TERCİH ENVANTERİ
 • EĞİTİM ANKETİ
 • EĞİTİMDE SORUNLARI BELİRLEME ANKETİ
 • ELEŞTİRİ ANKETİ
 • EŞİNİZLE ARANIZ NASIL?
 • EŞYALAR KONUŞSAYDI
 • GEVŞEME EGZERSİZİ
 • GÖRÜŞME FORMU
 • GÖZLEM FORMU (1)
 • GÖZLEM FORMU (2)
 • GÖZLEM FORMU (3)
 • GÜÇLÜ YÖNLERİ BULMA ANKETİ
 • GÜRÜLTÜMETRE

Testler (H-I-İ-J)


 • HACETTEPE KİŞİLİK ENVANTERİ(1)
 • HACETTEPE KİŞİLİK ENVANTERİ(2)
 • HAFIZA TESTİ
 • HAMILTON DEPRESYON SKALASI
 • HAMILTON TESTİ
 • HOLLAND MESLEKLER TERCİH REHBERİ
 • DOYUM ÖLÇEĞİ
 • İLETİŞİM BECERİLERİ ENVANTERİ
 • İNSANLARLA İLİŞKİLERİNİZ ANKETİ
 • İNTİHAR DÜŞÜNCESİ ÖLÇEĞİ
 • İNTİHAR NİYETİ ÖLÇEĞİ
 • İSTEK LİSTESİ
 • JOHAR PENCERESİ KENDİNİZİ NASIL GÖRYORSUNUZ?

Testler (K)


 • KENDİNİ DEĞERLENDİRME ENVANTERİ (1)
 • KENDİNİ DEĞERLENDİRME ENVANTERİ (2)
 • KUDER (İLGİ,MESLEK)
 • KARAKTER TESTİ
 • KATI – A
 • KAYGI ÖLÇEĞİ
 • KENDİNİ AÇMA ENVANTERİ
 • KENDİNİ AYARLAMA ÖLÇEĞİ
 • KENDİNİ TANIMA TESTİ
 • KENDİNİZİ SEVİYORMUSUNUZ?
 • KENT E – G – Y TESTİ
 • KİMDİR BU? DEĞERLENDİRME TABLOSU
 • KİME GÖRE BEN NEYİM?
 • KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİZ ANKETİ
 • KİŞİLİK TESTİ
 • KİŞİSEL BİLGİ ANKETİ
 • KİŞİSEL YÖNELİM ENVANTERİ
 • KSE
 • KUŞKUCU BİRİ MİSİNİZ? ANKETİ

Testler (L-M-N)


 • LİDERLİK ANKETİ
 • LUISADUSS PSİKANALİTİK YÜK TESTİ
 • MESLEK OLGUNLUK ÖLÇEĞİ
 • MESLEK YÖNELİM ENVANTERİ
 • MINESOTA ÇOK YÖNLÜ KİŞİLİK ENVANTERİ
 • MMPI
 • MASLOW’UN İHTİYAÇLAR KURAMI MOTİVASYON ÇALIŞMASI
 • MESLEK REHBERLİK FAALİYETLERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ
 • MÜLAKAT FORMU
 • NASIL BİR KİŞİLİĞE SAHİPSİNİZ?
 • NASIL BİR OKURSUNUZ?

Testler (O-Ö)


 • OGYE İHTİYAÇ ANALİZ ANKETİ
 • OBSESYON TESTİ
 • OFFER BENLİK MAJ ENVANTERİ
 • OKUL KOPYA NEDENLERİ TESTİ
 • OKUL ORTAMINI DEĞERLENDİRME ANKETİ
 • OKUL REHBERLİK HİZMETLERİ GÖRÜŞME FORMU
 • OKUL VE ÇEVREYİ TANIMA ANKETİ
 • OKULDAN KAÇMA ÖLÇEĞİ İLE İLGİLİ ANKET
 • OKULUMUZU GÜZELLEŞTİRME ANKETİ
 • OLSAYDIM FORM
 • OTOBİYOGRAFİ
 • ÖĞRENME BOZUKLUĞU BELİRTİ TARAMA LİSTESİ
 • ÖĞRENCİ TANIMA FİŞİ
 • ÖĞRENCİ TANIMA KARTI
 • ÖĞRENCİ TANIMA FORMU
 • ÖĞRENCİLERİN BOŞ ZAMANLARI DEĞERLENDİRME ANKETİ
 • ÖĞRENCİLERİN KENDİLERİNİ ORTAYA KOYMA ANKET
 • ÖĞRENME SİTİLLERİ BELİRLEME TESTİ
 • ÖĞRETMEN ANKETİ
 • ÖĞRETMEN GÖZÜYLE ÖĞRENCİ TANIMA FORMU
 • ÖĞRETMEN- ÖĞRENCİ İLİŞKİ ENVANTERİ
 • ÖĞRENCİ GÖZÜYLE ÖĞRETMEN DEĞERLENDİRME FORMU
 • ÖZGEÇMİŞ SORU LİSTESİ

Testler (P-R)


 • PROBLEM TARAMA ENVANTERİ
 • PROBLEM TARAMA ENVANTERİ(LİSE)
 • PANİK ATAK BELİRLEME LİSTESİ
 • PDR HİZMETLERİNDEN BEKLENTİ ANKETİ
 • PEAPADY RESİM VE KELİME TESTİ
 • PROBLEM TARAMA RAPORU
 • RATHUS ATILGANLIK ENVANTERİ
 • REHBER ÖĞRETMENLERE YÖNELİK TUTUM BELİRLEME ENVANTERİ
 • ROSENBAUM’UN ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜK ÖLÇEĞİ
 • ROTTER DENETM ODAĞI ÖLÇEĞİ
 • ROTTER’N İÇ-DIŞ DENETİM ODAĞI ÖLÇEĞİ(2)
 • RUH SAĞLIĞI TESTİ

Testler (S-Ş)


 • (SCL-90) RUHSAL BELİRTİLER TARAMA LİSTESİ
 • SAĞ-SOL BEYİN ÜSTÜNLÜĞÜ TESTİ
 • SINAV KAYGISI ÖLÇEĞİ
 • SİZ OLSAYDINIZ NE YAPARDINIZ ANKETİ
 • SNELLEN GÖZ TARAMASI
 • SORULARLA ZİHİNSEL GELİŞME YARDIMCI OLABİLİRSİNİZ
 • SOSYAL UYUM ÖLÇEĞİ
 • SOSYAL ÖZELLKLERİMİZ ENVANTERİ
 • SOSYAL UYUM ENVANTERİ
 • SOSYO EKONOMİK DÜZEY ÖLÇEĞİ
 • SOSYOMETRİ
 • STRES DÜZEYİ ÖLÇEĞİ
 • SÜREKLİ KAYGI ÖLÇEĞİ

Testler (T-U-Ü-V-Y-Z)


 • TEDBİR ÜLKESİ
 • 16 PF (TUTUM İLGİ)
 • TEMEL EĞİTİMDE ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLANLARIN SEVİYE TESPİT FORMU
 • TEMEL ÖNLEME RİSK FAKTÖRLERİ ANKET PROGRAMI
 • TEMZLİK ANKETİ
 • UCLA-LS
 • ÜNİVERSİTE SINAVINDAKİ BAŞARISIZLIĞIN NEDENLERİ ANKETİ
 • VAKA TARİHÇESİ
 • VELİ ANKET
 • VELİ ANKET(2)
 • VELİ ANKET(3)
 • VERMLİ ÇALIŞMA ANKETİ
 • VERMLİ ÇALIMAYI BİLİYOR MUSUNUZ?
 • YETENEKLİ ÇOCUK VE TESTİ
 • ZAMAN ÇİZELGESİ
 • ZEKA TESTİ

Kaynak: Kayseri Ram

İlgini Çekebilir:   Erken Müzik Eğitimi Okul Başarısını Etkiliyor