PDR hizmetleri yonetmelik taslağı yayınlandı. İşte Görüşler..

3

Yeni PDR yonetmelik taslağı “ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ” adı altında yayınlandı. Taslak incelendiğinde en önemli değişiklik mesai saatlerinde olduğu görülmektedir. Bu konuda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa atıfta bulunulmaktadır. Yönetmeliği ayrıntılı incelemeden daha fazla yorum yapmayı uygun bulmuyorum. Sizin dikkatinizi çeken konular varsa yorumlarınızı bekliyorum.

http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_01/22055404_zeleitimverehberlikhizm.ynetmeliktasla.pdf

Türk PDR Derneğinin Konu İle İlgili Bilgi Sayfası

http://pdr.org.tr/Icerik_Detay.asp?Icerik=725#.UuQLyhBaiUk

TASLAKTA ÖNEMLİ NOKTALAR:

Aşağıdaki  görüşler taslak konusunda yapılan bireysel yorumlardan derlenmiştir.

1. Mevcut Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinin “Çalışma Saatleri ve İzinler” bölümü Madde 54′te “Rehberlik ve araştırma merkezlerinde görevli uzmanlar ve psikolojik danışmanların çalışma saatleri ve izinleri ile ilgili konular, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 99, 102, 103, 104 üncü maddeleri esaslarına göre düzenlenir.

Rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde görevli psikolojik danışmanların çalışma süreleri haftalık 30 iş saatidir. Günlük çalışma saatleri eğitim-öğretim kurumunun özellik ve ihtiyaçlarına göre okul müdürlüğünce düzenlenir. Bu elemanlar izin ve tatillerini diğer öğretmenler gibi kullanırlar.” demektedir.

Şuan hazırlanan “Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğinin “Çalışma saatleri ve izinler” bölümü Madde 95′te ise sadece “Okul/kurum personelinin çalışma saatleri ve izinleri ile ilgili konular, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 99, 102, 103, 104 üncü maddeleri esaslarına göre düzenlenir.” denilmektedir.

Bu durumda okulda çalışan psikolojik danışmanlar da çalışma saatleri ve izinleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 99, 102, 103, 104 üncü maddeleri esaslarına göre düzenleneceğini anlıyoruz.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 99, 102, 103, 104 üncü maddeleri esasları;

Çalışma Saatleri, İzinler
Çalışma saatleri:
Madde 99 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK/12;Aynen kabul:15/5/1975 – 1897/1 md.)
Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir.
Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir.
Ancak özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir.
Bakanlar Kurulu, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazardan başka günler olarak tespit edebilir.
 
Yıllık izin:
Madde 102 – (Değişik: 31/7/1970 – 1327/46 md.)
Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.
Yıllık izinlerin kullanılışı:
Madde 103 – Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izliyen iki yılın izni bir arada verilebilir.
(Değişik cümle: 6/7/1995 – KHK – 562/2 md.) Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.
Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.
Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir.
Mazeret izni:
Madde 104 – A) (Değişik: 12/2/1982 – 2595/7 md.) Kadın memura doğum yapmasından önce 3 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 6 hafta bu müddetle izin verilir. Bu süreden sonra da 6 ay süre ile günde 1,5 saat süt izni verilir.
B) Erkek memura, karısının doğum yapması sebebiyle isteği üzerine üç gün izin verilir.
C) (Değişik: 12/2/1982 – 2595/7 md.) Memura isteği üzerine, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde beş gün izin verilir.
Ç) Yukarda belirtilen hallerden başka, merkezlerde atamaya yetkili amirler, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar ve yurt dışında, diplomatik misyon şefleri tarafından dairesi amirinin muvafakatiyle, bir yıl içinde toptan veya parça parça olarak, mazeretleri sebebiyle memurlara 10 gün izin verilebilir.
Zaruret halinde on gün daha aynı usulle mazeret izni verilebilir. Bu takdirde ikinci defa aldığı bu izin yıllık izninden düşülür.
Bu fıkra hükmü öğretmenler için uygulanmaz.
Bu izinler sırasında özlük haklarına dokunulmaz. (aktuelpdr)

2. iki yönetmeliği birleştirmişler. rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yönetmeliği değil özel eğitim hizmetleri yönetmeli olmuş. rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili sıkıntıların hiçbirine açıklama getirmediği gibi daha da karmaşık bir duruma düşürmüş. ramda çalışıyorum ve burda bile 8-5 çalışmanın anlamsız olduğunu düşünürken aynı uygulamayı okula getiriyorlar. öğrenciler gittikten sonra psikolojik danışman okulda ne yapacak. veli görüşmesi, seminer olabilir bazı zamanlarda ama çoğu zaman boş boş kalacak ya da idarenin vereceği angarya işleri yapacak. yanlış hatırlamıyorsam özel eğitim ve rehberlik hizmetleri genel müdürü pdr mezunu. pdr mezunu genel müdürümüz varken böyle bir yönetmelik taslağının hazırlanmış olması çok kötü. (Nesrin Baykal)

3. Yeni yönetmelik taslağında 8. bölümde çeşitli hükümler başlığı altında verilen çalışma saatlerimiz konusunda net bir ifade yok burda çalışma saatlerimiz sanki haftada 40 saatmiş gibi öne sürülüyor. Ayrıca 4. maddede rehberlik servisinin bile tanımı varken psikolojik danışman / rehber öğretmen tanımı yok. bir de yeni taslakta rehber öğretmene verilemeyecek görevler arasında eskiden yönetim, ders, nöbet ve büro işleri vardı yeni taslakta rehber öğretmene verilemeyecek görevlerarasında büro işleri yok yani okul müdürleri rehberlikle ilgili olsun olmasın her türlü yazı çizi işini rehber öğretmene verebilecek, ayrıca çalışma saatleri kısmında eski yönetmelikte bizler izin ve tatillerimizi diğer öğretmenler gibi kullanır diye bir ibare vardı şimdi bu tamamen 657 dmk’ya bağlanmış gibi görünüyor. eğer bizim çalışma saatlerimiz haftalık 40 saat ise o zaman ek ders saatlerimizin de şu ankinden daha fazla olması gerekiyor. Birde rehberlik hizmetleriyle özel eğitim hizmetleri neden bir arada bir yönetmelikle veriliyor. birde yeni taslakta madde 14 te erken çocukluk eğitimi birimi diye bir şey var bunun içeriğini tam anlamadım burda bu eğitimi verecek nitelikteki kişiler kimler? ayrıca yeni taslak madde 20 de tamamlama programı diye bir şey var burda 1)10 yaşına girmiş ve 18 yaşını tamamlamamış, okula hiç kayıt yaptırmamış bireylerden; eğitim uygulama ilkokullarına yerleştirme kararı verilenlerin, okullara devamının sağlanması amacıyla tamamlama programları düzenlenir. diye bir hüküm var aynı taslağın aynı maddesinde bu programda görev alacak öğretmenler arasında zihinsel, görme, işitme engelliler sınıfı öğretmenleri, gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmenler ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri görevlendirilir. engelliler öğretmenliğini anladım da din kültürü ahlak bilgisi öğretmeni özel eğitim çocuğunda tamamlama programındaki ilişkini anlamadım. daha bir çok soru işaretleri mevcut diğerlerini arkadaşlara bırakıyorum. (Ozan Bircan)

4. Yeni Yönetmelik Taslağının Düşündürttükleri

Yeni çıkan Yönetmelik taslağı ile ilgili düşündürücü olan en önemli nokta, alanımızın profesörünün genel müdür olduğu bir dönemde bu durumu yaşıyor olmamızdır. Biz dost kurşunuyla vurulmaya alıştık. Felsefe ve sosyoloji mezunları alanımızın iki profesörünün TTK Başkanı ve üyesi olduğu dönemde ilk atamaların gerçekleşmesi; YÖK tarafından PDR programlarının öğretmenlik programı olarak kabul edilmesinin alanımızın dört profesörünün (birinin şerh düşerek ) yer aldığı komisyon tarafından kabul edilmesi/imzalanması; alan dışıların ölçme araçları formatörlük kursuna alınmasına ve bir haftalık kursla formatör yapılmalarına ve son olarak Yönet(e)me(me)lik ile yaşanan durum.. İzmir’deki son PDR Öğrenci Kongresindeki panelde de söylediğim gibi, artık alanımızdan bir profesörün bir makama gelmesinden korkar olduk ve ben eğer böyle hareket edeceklerse ne bir profesörün ne de bir psikolojik danışmanın idari makamlara gelmesini asla istemiyorum. Çeyrek asrın tanığı olarak söylüyorum ki bizim kendi kendimize verdiğimiz zararı, bize hiç kimse vermedi. (Hüseyin ŞEN)

5.  Açıkçası şöyle bir göz attım ayırıntılı incelemedim fakat. Ciddi bir gerileme görüyorum. “psikolojik danışman” ibaresini kullanmamaya imtina eden bir belge ile karşı karşıyayız. ayrıca adı dahi “özel eğitim ve rehberlik” şeklinde sınırlandırılmış. psikolojik danışma uygulamasında formasyon aramıyor. ek olarak özel eğitim okulları bilsemler, hepsi bir yönetmeliğe sokuşturulmuş tam bir yamalı bohça. Yönetmelik teki eksiklik bir de şu “Rehberlikçi” ünvanını yazmayı unutmuşlar. (Cem GENÇOĞLU)

6. kullandıkları dil, içeriği ve genel anlamı ile tam bir fiyasko, bence eskilerine hiç dokunmasalardı.Özellikle de RAM larda dört bölüm teklifi uygulanabilir değil, ben tam tersi bölümler kaldırılsın derken, bölüm dörde çıkarılıyor, artık söyleyecek bişey bulamıyorum bu kadar samimiyetsiz bir yönetmeliğe bir de görüş istemişler görüş mörüş yok. (İsmet ÖZTÜRK)

7. Yeni yönetmelik taslağında 8. bölümde çeşitli hükümler başlığı altında verilen çalışma saatlerimiz konusunda net bir ifade yok burda çalışma saatlerimiz sanki haftada 40 saatmiş gibi öne sürülüyor. Ayrıca 4. maddede rehberlik servisinin bile tanımı varken psikolojik danışman / rehber öğretmen tanımı yok. bir de yeni taslakta rehber öğretmene verilemeyecek görevler arasında eskiden yönetim, ders, nöbet ve büro işleri vardı yeni taslakta rehber öğretmene verilemeyecek görevler …arasında büro işleri yok yani okul müdürleri rehberlikle ilgili olsun olmasın her türlü yazı çizi işini rehber öğretmene verebilecek, ayrıca çalışma saatleri kısmında eski yönetmelikte bizler izin ve tatillerimizi diğer öğretmenler gibi kullanır diye bir ibare vardı şimdi bu tamamen 657 dmk’ya bağlanmış gibi görünüyor. eğer bizim çalışma saatlerimiz haftalık 40 saat ise o zaman ek ders saatlerimizin de şu ankinden daha fazla olması gerekiyor. Birde rehberlik hizmetleriyle özel eğitim hizmetleri neden bir arada bir yönetmelikle veriliyor. birde yeni taslakta madde 14 te erken çocukluk eğitimi birimi diye bir şey var bunun içeriğini tam anlamadım burda bu eğitimi verecek nitelikteki kişiler kimler? ayrıca yeni taslak madde 20 de tamamlama programı diye bir şey var burda 1)10 yaşına girmiş ve 18 yaşını tamamlamamış, okula hiç kayıt yaptırmamış bireylerden; eğitim uygulama ilkokullarına yerleştirme kararı verilenlerin, okullara devamının sağlanması amacıyla tamamlama programları düzenlenir. diye bir hüküm var aynı taslağın aynı maddesinde bu programda görev alacak öğretmenler arasında zihinsel, görme, işitme engelliler sınıfı öğretmenleri, gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmenler ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri görevlendirilir. engelliler öğretmenliğini anladım da din kültürü ahlak bilgisi öğretmeni özel eğitim çocuğunda tamamlama programındaki ilişkini anlamadım. daha bir çok soru işaretleri mevcut diğerlerini arkadaşlara bırakıyorum. (Ozan BİRCAN)

8. Resmen alanımızı talan edecekler. her türlü alan dışı atamaya olanak sağlayacak, pdr alanını geriletecek bir yönetmelik… problem odaklı çalışmalara ağırlık verilmiş, önleyici rehberlik hizmetleri ikinci üçüncü planda. (Yaser Mert)

9. madde 95 de “okul ve kurum personelinin diyor” rehber öğretmen diye belirtmemiş, ayrıca rehber öğretmen anlaşıldığını varsaysak bile personel dediği için bu tüm öğretmenleri kapsar. bence burada özel eğitim okullarında bahsediyor çünkü orada aşçı, temizlikçi ve öğretmenler çalışma saatini vurguluyor. zaten 103.madde de öğretmenlerin tatilinin de olacağını belirtmiş. yönetmeliğin her maddesinde rehber öğretmen ile ilgili ifadelerde vurgu yapılmış rehber öğretmen diye. yinede taslak eski, yönetmeliğe göre net gelmedi bana hep özel eğitim kurumlarından bahsetmiş okul diye ayrıca ayırmamış. (Neval7)

10.

Görev yaptığı okulda/kurumda rehber öğretmenlere yönetim, ders, nöbet ve merkezi sistem sınavları hariç sınav görevi verilemez. Ayrıca ödül ve disiplin kurulunda üye olarak görevlendirilemez.

Bu maddeye göre: yönetim (idare işleri), ders (öğretmeni olmayan derse görev veya boş derse dolgu malzemesi), nöbet (Okul içi nöbet ve törenlerde görev) ve merkezi sınavlar haricinde okul içinde sınav görevi (kendi okul öğrenciniz başında yazılı, deneme sınavı vb. sınavlarda) verilemez diyor. Kısaca nöbet yok…. (Herhangi1i)

11.

– şu anki yönetmelikte (madde 54) okulda görev yapanların çalışma saatleri ve tatilleri açık ve net bir biçimde belirtilmiş fakat taslağın 95. maddesinde okul/kurum personellerinin yani psk. danışmanların çalışma saatleri ve izinleri 657 nin 99,102,103 ve 104. maddelerine göre düzenlenir diyor. anladığım kadarıyla haftada 40 saat ve yıllık 30 gün izin olarak görünüyor. bunun bir izahı olmalı. acaba öğrenci yokken vatandaşa danışma hizmeti muhabbeti mi çıkacak?!! demeden edemiyor insan…

yalnız bu maddeyle çelişen bir durum var. o da taslakta madde 96/1′de “merkezi sınav tercih dönemlerinde -ki bu yaz tatili oluyor- rehber öğretmenler görevlendirilebilirler.” diyor. buradan çıkardığım sonuç yaz tatilini diğer öğretmenler gibi kullanıyor olduğumuzdandır. izin ve tatiller 657′ye göre olacaksa zaten o dönemlerde çalışıyor olunacağından neden bu madde kondu?
– ayrıca taslakta madde 96/2′de disiplin kurullarında görevlendirilemez diyor. o zaman ilk ve orta okullarda davranış değerlendirme kurullarındaki (disiplin kurulunun diğer şekli) doğal üyelik de iptal olmuş olmuyor mu?

umarım gerek bizlerden gerekse sendikalardan görüş alınır ve samimi şekilde bu görüşler değerlendirilir. (memoalp)

12)

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği ve Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği olarak ayrı ayrı hazırlanmalıdır. Yönetmelikler birleştirilmemelidir. Birleştirilmesi karışıklıklara yol açacaktır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinin Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği ile birleştirilmesi iki alanla ilgili eğitim personelinin mesleğine yönelik değer kaybına yol açacaktır. Rehber öğretmen olarak Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin önemsenmediği anlaşılmaktadır.

Rehber Öğretmenlerin özel eğitim öğretmeni gibi veya özel eğitim öğretmeninin rehber öğretmen gibi değerlendirilmesine, rol ve görev karmaşasına yol açacaktır. Rehber Öğretmen Özel Eğitim Öğretmeni değildir. Özel Eğitim ile ilgili işler de Rehber Öğretmenin görevi sınıf,branş ve sınıf rehber öğretmenine sadece Müşavirlik ve bilgi verme hizmeti olmalıdır.

Yönetmelik içinde (ayrı olması lazım) Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışman görevleri açıklanmalıdır. Yönetmelik de Psikolojik Danışman kimdir ve görev tanımından bahsedilmiyor. Bu durum Rehber öğretmenliğe alan dışı atamaları destekleyecektir.

Çalışma saatleri, izinler, öğretmen olduğu göz önüne alınarak yapılmalıdır. Dönem tatilleri ve yaz tatillerinde Rehber öğretmen diğer öğretmenlerle aynı şekilde izin kullanmalıdır. Öğretmenin çalışma saatleri zamanla sınırlandırılmamalıdır. 8-5, 9-3 değil etkili bir şekilde çalışması sağlanmalıdır. Bir Öğretmen görevle karşılaştığında izin saatindeyim, mesaim bitti dememelidir. Zaman ve mekan sınırı olmamalı, görev ve sorumluluklarını etkili ve özverili bir şekilde gerçekleştirilmeli ve de bunu sağlayacak ortam tüm öğretmenlere hazırlanmalıdır.

Hazırlanan taslak yönetmelik birleştirilmesine rağmen sadece Özel Eğitim Hizmetleri yönetmeliği gibi hazırlanmıştır.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ DEĞİLDİR.

RAMLAR DA SADECE ÖZEL EĞİTİM İŞLERİNE ÖNEM VERİLDİĞİNDEN ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ AYRILARAK ÖZEL EĞİTİM TANILAMA MERKEZİ OLARAK AYRI BİR KURUM OLMALIDIR. (İsmail UĞUZ)

13. bu yeni gelecek yönetmelikle 1- eski durumumuzdan dahada her geçen gün geriye gitmekte ve kazanılmış haklarımızı kaybetmekteyiz. 2- bu yönetmelik rehberlik ve psk danışmanlık hizmetlerinden çok özle eğitimden bahsetmekte, amaç zaten rehber öğretmenleri, özel eğitim ile uğraşan, tercihler döneminde öğrencilere tercih yaptıran arada da bu konularla ilgili seminer veren, ÖĞRETMENLER haline getirmek. bu zihniyetteki siyasilerin ve onların zihniyetinde olup göreve getirilen bürokratların eliyle bu alana sıkıştırılmaya masa başı öğretmen haline getirilmek isteniyoruz. tabii kız öğrenci ile erkek psk danışmanın erkek öğrenci ile bayan psk danışmanın baş başa görüşmesi caiz değildir! derneğe laf atmanın sırası değil kaçımız derneğe üye olduk? kaçımız aidat ödedik? kaçımız dernek için vakit ayırdık? kaçımız gerçekten okulda adam gibi çalıştık? herkes bizi okulda yan gelip yatan kişiler olarak görüyorsa bunda bizimde suçumuz var arkadaşlar. yönetmelik 5-6 yerde aleyhimizde gelişen saçma hiçbir konuya çare olmayacak değişiklikler haricinde eskisiyle aynı kötü bir yönetmelik. ben fikirlerimi yazdım bakanlığa madem şikayet ediyoruz gerekçeleriyle birlikte detaylı fikirlerinizi yazmamız gerekir. (TC Nurettin Aytaş )

14. YENİ PDR YÖNETMELİK TASLAĞI’YLA İLGİLİ BAKANLIĞA (oer@meb.gov.tr) ATTIĞIM MAİL AŞAĞIDADIR ARKADAŞLAR. KENDİ DUYGU VE DÜŞÜNCELERİMİ İFADE ETTİM, İSTEYEN OLDUĞU GİBİ YA DA BİR KISMINI DEĞİŞTİREREK KULLANABİLİR:
—————–
Sayın Yetkili,

Açıkladığınız PDR Hizmetleri Yönetmeliği Taslağı’nı satır satır okudum. Alanda çalışan bir psikolojik danışman olarak, yer yer yararlı bulduğum değişiklikler var. Örneğin Okul Psikolojik Danışmanı’nın görevleri daha detaylı olarak ifade edilmiş ve okul içindeki etki alanı artırılmış. Bu sevindirici bir gelişme.

Bununla birlikte; bazı üzücü bulduğum, anlamlandıramadığım ve açıkçası gereksiz gördüğüm bazı maddeler de var. Örneğin; çalışma saatleri ve yıllık izin süresi. Bundan önce haftalık 30 saat olan haftalık çalışma saatlerimiz 40 saate çıkarılıyor. 9-15 saatleri arasında 6 saat okula gelen öğrencilerin olduğu bir okulda çalışıyorum ve ekstra çalışacağım 2 saatte okulda yapacağım bir iş yok. Üstelik yeni yönetmelik taslağının sair bir maddesinde Okul Psikolojik Danışmanı’na nöbet, evrak, fotokopi, idare işleri ve sınav görevi (merkezi sınavlar hariç) gibi görevler verilemez yazıyor. Hal böyleyken bu maddenin eski şekliyle (haftada 30 saat) devam etmesi yerinde olacaktır. Aynı gerekçelerle yıllık izin süresinin azaltılarak 20 güne indirilmesi de yerinde olmayan bir değişiklik olacaktır. Bu maddenin de eski şekliyle (Okullarda çalışan psikolojik danışmanlar yıllık izinlerini diğer öğretmenler gibi kullanırlar, olarak) devam etmesini talep ediyorum.

Konuyla ilgili derneğimizin (Türk-PDR Der) görüşlerinin alınması ve bakanlıkla derneğin görüş alışverişinden sonra ilgili yönetmelik değişikliğinin yapılması alanda çalışan uzmanları ve üniversitelerde öğrenimine devam eden PDR öğrencilerini mutlu edecektir.

Görüşlerimizin değerlendirilmesini ilgili birimlerden bekliyorum.

İyi günler. (Arif DUYUL)

15. Bu metnin paylaşım özeti PDRcilerin okulda çalışma saatleri 8-5 olacak, yaz tatili ve ara tatillerden yararlanma imkanı kalmayacaktır.

oer@meb.ov.tr adresine aşağıda sizler için tasarladığımız metni kopyalayarak (oer@meb.gov.tr )adresine gönderminizi tavsiye ediyoruz.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA
Bakanlığımız tarafından 23/01/2014 tarihinde Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği Taslağı yayınlanmıştı.Yönetmelik taslağı ile ilgili görüş ve önerilerin, değerlendirilmek üzere oer@meb.gov.tr adresine gönderilmesi istenmişti.
Mevcut Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğin 54. maddesinde ““Rehberlik ve araştırma merkezlerinde görevli uzmanlar ve psikolojik danışmanların çalışma saatleri ve izinleri ile ilgili konular, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 99, 102, 103, 104 üncü maddeleri esaslarına göre düzenlenir.Rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde görevli psikolojik danışmanların çalışma süreleri haftalık 30 iş saatidir. Günlük çalışma saatleri eğitim-öğretim kurumunun özellik ve ihtiyaçlarına göre okul müdürlüğünce düzenlenir. Bu elemanlar izin ve tatillerini diğer öğretmenler gibi kullanırlar.” şeklinde net bir ifade ile rehber öğretmenlerin çalışma süresi düzenlenmişti.
Ancak Bakanlığımız tarafından dün yayınlanan Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği Taslağında dikkat çeken bir madde çalışma saatleri ve izin süreleri oldu. Yönetmelikte yer alan Madde 95′te sadece “Okul/kurum personelinin çalışma saatleri ve izinleri ile ilgili konular, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 99, 102, 103, 104 üncü maddeleri esaslarına göre düzenlenir.” ifadesine yer verilmiş. Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmenlerin, çalışma süreleri hakkında atıfta bulunan muglak bu ifade ile çalışma saatleri konusunda teredütte düşülmüştür.657 saylı devlet memurları kanunun yukarıda ki ilgili maddeleri tasarıda bu haliyle kabul edilmesi durumunda Rehber Öğretmenler haftalık 40 saat görev yapmak zorunda kalacaklarmış gibi bir sonuca ulaşılmaktadır. Bunun yanı sıra diğer öğretmenlerin yararlandığı yaz tatili ara tatili vs yararlanamayacaklardır. Hatta rehber öğretmenler diğer devlet memurları gibi yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 günlük izinlere tabi olacaklardır.
Zihinsel anlamda yoğun bir çaba sergileyen Rehber Öğretmenlerin, diğer öğretmenlerden farklı bir muameleye tabi tutulması bizleri mesleki doyum ve verimlilik açısından olumsuz etkileyecektir.Rehber Öğretmenlerin öğle arası ara vermek gibi bir durumları söz konusu olmadığı için diğer devlet memurları gibi 40 saate yakın bir çalışma zaten sergiliyorlardı.Her gün onlarca veli ve öğrenci ile görüşme yapan, okullarda diğer öğretmenlerinde sınıflarında yaşadıkları olumsuzluklarda en büyük destekçileri olan rehber öğretmenlerin böyle bir uygulamaya tabi tutulmasının mesleki defermasyona neden olacaktır.Bakanlığımız tarafından yapılan bu düzenlemede eksik bırakılan bu maddenin yeniden ele alınarak mevcut uygulama kapsamından yeniden düzenleneceğini umuyoruz.  (Onur Gümüşkaynak)

ÖNEMLİ !!!! Değerli meslektaşlarım. Taslakla ilgili olarak genel müdürlük sizden şunu istemektedir.
“Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği Taslağı Bakanlığımızca ´Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği´ taslağı hazırlanmıştır. Yönetmelik taslağı ile ilgili görüş ve önerilerinizi, değerlendirilmek üzere oer@meb.gov.tr adresimize göndermenizi rica eder, katılım ve katkılarınızdan dolayı şimdiden teşekkür ederiz.  Yönetmelik taslağını görmek için lütfen başlığa tıklayınız.”
http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_01/22055404_zeleitimverehberlikhizm.ynetmeliktasla.pdf
 • http://fatihtr@hotmail.com fuat

  PDR ci arkadaşlarımı yazdıkları yorumlardan dolayı kınıyorum. Varsa yoksa nasıl az çalışırım nasıl yan gelip yatarım derdinde olduklarını üzülerek buradan okudum. Hangi öğrencinin evini velisini ziyaret ettiniz, yaşam koşullarını incelediniz? Odanızda oturdunuz maaş alıp 2. iş olarak ne yapsam derdine girdiniz.Toplumdaki yerinizi hiç merak ettiniz mi, yönetmeliklerdeki yeriniz mi daha önemli geldi siz muhteremlere.

 • rehber

  Bizim camiamızda rehber öğretmen olup ta rehberlik adına hiçbir şey yapmayan branştaşlarımız mevcuttur. bu kişiler kendi odasında oturmayan müdürün ve idarenin tüm işlerine karşı kendini seferber eden.. bundan dolayı da idare tarafından kendilerinin işlerine yaradığı için her zaman üstün tutulanlardır.ortalıkta çok gözükerek göz boyayıp fedakar ve çalışkan bir imaj çizen kişilerdir. bu kişileri rehberlik adına bişey yapmak için ne gibi önlemler alınacağı tartışılmalıdır. çünkü bu tarz rehberlikçilerin sayıları küçümsenemeyecek kadar azdır. getirilmeye çalışılan 8-5 mesaisi ile rehberlik faaliyetlerindeki verim artmayacaktır. aksine bu işi layıkıyla yapan meslektaşlarımızın verimini düşürecektir. çünkü ETKİN DİNLEME-ANLAMA VE SEÇENEKLER ÜRETME BECERİSİ ÜZERİNE YOĞUNLAŞMAYI GEREKTİREN MESLEĞİMİZİN KENDİNE HAS STRESLİ VE YORUCU YÖNLERİ VARDIR. GETİRİLMEYE ÇALIŞILAN BU SİSTEMDE DİNLENME ZAMANLARINA BİR ÇOK İDARİ İŞLERİ SIKIŞTIRARAK MÜDÜRLERLE OLAN SÜRTÜŞMELERİN ARTMASINA NEDEN OLACAĞI GİBİ, YAPILMASI İSTENEN REHBERLİK FAALİYETLERİNİN DE VERİMİNİ DÜŞÜRECEKTİR. YENİ HİZMET İÇİ PROGRAMLARLA ETKİN DANIŞMA HİZMETLRİNİN VERİMİNİ ARTIRMAK İÇİN NELER YAPILABİLECEĞİ ÜZERİNDE DURULMALIDIR.

 • biri

  ben lisede çalışmaktayım ve 8:30-15:20 ders saatleri daha sonra ilçede olan bu okulda merkezden gidip gelen biri olarak saat 5e kadar ne yapacağım acaba öğrenci olmadan okulu mu bekleyeyim yoksa büro işleri de çıktığından dolayı yapılacak bölümle alakasız angarya işi mi? bence bunlar yerine psikolojik danışma yapabileceğimiz yer mekan psikolojik danışman eğitimlerini iyileştirmeye çalışın.
  öğrenci olmayan bir okulda hademe, memur yeri geldiğinde çay içip zaman geçsin diye beklerken bizleri de buna mahkum etmeyin ki daha verimli bir şekilde ertesi gün dinlenmiş olarak gelelim. çünkü yaptığımız iş dünyanın en zor işlerinden biri olan dinlemeye dayalı bir iş ve günde 6 saat dinlemek zorunda kaldığınızı bir düşünün.