Stresten Koruyan Besinler

0
187

Sa­bah baş­la­yıp, ak­şam tra­fi­ği­ne ka­dar uza­nan sü­reç­te ya­şa­dı­ğı­mız stres fi­zik ve ruh sağ­lı­ğı­mı­zı kat­le­di­yor. Ya­şam ko­çu ve di­ye­tis­yen Gi­zem Şe­ber bu sü­reç­ten kur­tul­ma­yı sağ­la­ya­cak besin lis­te­si ver­di. İş­te o lis­te…

Ku­ru bak­la­gil­ler: Öğ­len ye­me­ği ile ak­şam ye­me­ği ara­sın­da­ki uzun za­man di­li­minde öğ­le­den son­ra kan şe­ke­ri­niz­de ya­şa­na­cak dü­şük­lük, ken­di­ni­zi da­ha ger­gin ve si­nir­li his­set­me­ni­ze yol aça­bi­lir.

Ku­ru fa­sul­ye, no­hut, bar­bun­ya gi­bi sin­di­ri­mi zor olan kar­bon­hid­rat­la­rı içe­ren ku­ru­bak­la­gil­ler, kan şe­ke­ri­ni­zin uzun sü­re den­ge­de kal­ma­sı­nı sağ­la­r ger­gin­li­ği­ni­zin tır­man­ma­sı­nı en­gel­ler. Ay­rı­ca B vi­ta­min­le­rin­den zen­gin olan bu yi­ye­cek­ler si­nir sis­te­mi­nin sağ­lı­ğı açı­sın­dan da önem­li­dir.

Ar­pa: Bes­len­me dü­ze­ni­miz­de alış­kın ol­ma­dı­ğı­mız bu ta­hıl, ay­nı ku­ru­bak­la­gil­ler gi­bi B vi­ta­mi­nin­den zen­gin ya­vaş sin­di­ri­len ve kan şe­ke­ri­ni di­ğer kar­bon­hid­rat kay­nak­la­rı­na gö­re da­ha uzun sü­re den­ge­le­ye­bi­len be­sin­dir. Öğ­le ve ikin­di öğün­le­rin­de ter­cih edil­me­si öne­ri­lir. Çor­ba­la­ra ila­ve edi­le­bi­lir. Haş­la­ma­sı, la­pa­sı ya­pı­lıp gar­ni­tür ola­rak kul­la­nı­la­bi­lir.

Acı bi­ber: İçer­di­ği kap­sa­isin pi­ge­men­ti, sa­de­ce sı­cak his­set­tir­mek­le ve me­ta­bo­liz­ma hız­lan­dır­mak­la kal­mı­yor, vü­cut­ta mut­lu­luk ya­ra­tan en­dor­fi­nin sal­gı­lan­ma­sı­nı hız­lan­dı­rı­yor. Acı bi­be­ri çor­ba­la­rı­nı­za, seb­ze ye­mek­le­ri­ni­ze ek­le­ye­bi­lir ba­ha­rat ola­rak kul­la­na­bi­lir­si­niz.

Bit­ter çi­kolata: Öğleden sonra atıştırması olarak 20-30 gram bitter çikolata tüketebilirsiniz. Hem seratonin salgılar kendinizi mutlu hissedersiniz, hem de kalp sağlığınıza destek verir.

Ku­ru­ ye­miş: Öğ­le­den son­ra atış­tır­ma­sı için ta­şın­ma­sı ko­lay ve sağ­lık­lı al­ter­na­tif­ler­dir. Bir­çok çe­şi­di vü­cut­ta mut­lu­luk hor­mo­nu ola­rak ad­lan­dı­rı­lan se­ra­to­ni­nin sal­gı­lan­ma­sı­na yar­dım­cı olur.

Kivi: Ken­di­ni­zi ger­gin his­set­me­ni­zin se­be­bi vü­cu­du­nu­zun ser­best ra­di­kal­ler­le sa­va­şı­yor ol­ma­sı ola­bi­lir. Gün bo­yun­ca ha­va, su, yi­ye­cek, içe­cek gi­bi kay­nak­lar­dan bir­çok tok­sin alı­yo­ruz. Bun­la­rı vü­cu­du­muz­dan at­mak için de an­ti­ok­si­dan­la­ra ih­ti­yaç du­yu­yo­ruz. C vi­ta­mi­ni bu ko­nu da ön sı­ra­lar­da yer alı­yor. Ki­vi, dü­şük şe­ker içe­ri­ği, dü­şük ka­lo­ri­si ve yük­sek C vi­ta­mi­ni içe­ri­ği ile vü­cu­du­nu­zu tok­sin­ler­den arın­dır­ma­ya ve gev­şe­me­ni­ze yar­dım­cı ola­cak­tır.

SERDA KIVILCIM – BUGÜN GAZETESİ

PAYLAŞ
Önceki İçerikPsikolojide Merak Ettikleriniz…
Sonraki İçerikHayatımız, düşüncelerimiz onu ne yaparsa odur…
2003 yılında amatör olarak başlayan ancak şu anda Türkiye'nin en kaliteli kişisel gelişim, eğitim ve psikoloji sitesi olmayı başaran www.kisiselbasari.com 'u facebook , twitter, youtube gibi sosyal ağlarda da takip edebilirsiniz. Yasal Uyarı:KiSİSELBASARİ.com da yayınlanan yazıların kaynakları yazının altında belirtilir. Ancak kişisel başarı bazı yazıları kendi düzenlemeleri ile yayınladığı için “Kaynak: www.kisiselbasari.com” şeklinde kaynak gösterilmedikten sonra yayınlanması yasaktır. Telif ihlali olduğunu düşündüğünüz görseller, videolar ve yazılar için kisiselbasari@hotmail.com eposta adresine “telif ihlali” konulu bir mail atmanız yeterlidir. İçerik incelendikten sonra FSEK yasssı Ek-4. maddesi gereği 3 gün içinde siteden kaldırılacaktır. Kuruluş tarihi 26 Ağustos 2003 Kişisel Başarı markası 19/03/2008 tarihinde 2008 11724 tescil numarası ile T.C. Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilmiştir