Stresten Koruyan Besinler

0

Sa­bah baş­la­yıp, ak­şam tra­fi­ği­ne ka­dar uza­nan sü­reç­te ya­şa­dı­ğı­mız stres fi­zik ve ruh sağ­lı­ğı­mı­zı kat­le­di­yor. Ya­şam ko­çu ve di­ye­tis­yen Gi­zem Şe­ber bu sü­reç­ten kur­tul­ma­yı sağ­la­ya­cak besin lis­te­si ver­di. İş­te o lis­te…

Ku­ru bak­la­gil­ler: Öğ­len ye­me­ği ile ak­şam ye­me­ği ara­sın­da­ki uzun za­man di­li­minde öğ­le­den son­ra kan şe­ke­ri­niz­de ya­şa­na­cak dü­şük­lük, ken­di­ni­zi da­ha ger­gin ve si­nir­li his­set­me­ni­ze yol aça­bi­lir.

Ku­ru fa­sul­ye, no­hut, bar­bun­ya gi­bi sin­di­ri­mi zor olan kar­bon­hid­rat­la­rı içe­ren ku­ru­bak­la­gil­ler, kan şe­ke­ri­ni­zin uzun sü­re den­ge­de kal­ma­sı­nı sağ­la­r ger­gin­li­ği­ni­zin tır­man­ma­sı­nı en­gel­ler. Ay­rı­ca B vi­ta­min­le­rin­den zen­gin olan bu yi­ye­cek­ler si­nir sis­te­mi­nin sağ­lı­ğı açı­sın­dan da önem­li­dir.

Ar­pa: Bes­len­me dü­ze­ni­miz­de alış­kın ol­ma­dı­ğı­mız bu ta­hıl, ay­nı ku­ru­bak­la­gil­ler gi­bi B vi­ta­mi­nin­den zen­gin ya­vaş sin­di­ri­len ve kan şe­ke­ri­ni di­ğer kar­bon­hid­rat kay­nak­la­rı­na gö­re da­ha uzun sü­re den­ge­le­ye­bi­len be­sin­dir. Öğ­le ve ikin­di öğün­le­rin­de ter­cih edil­me­si öne­ri­lir. Çor­ba­la­ra ila­ve edi­le­bi­lir. Haş­la­ma­sı, la­pa­sı ya­pı­lıp gar­ni­tür ola­rak kul­la­nı­la­bi­lir.

Acı bi­ber: İçer­di­ği kap­sa­isin pi­ge­men­ti, sa­de­ce sı­cak his­set­tir­mek­le ve me­ta­bo­liz­ma hız­lan­dır­mak­la kal­mı­yor, vü­cut­ta mut­lu­luk ya­ra­tan en­dor­fi­nin sal­gı­lan­ma­sı­nı hız­lan­dı­rı­yor. Acı bi­be­ri çor­ba­la­rı­nı­za, seb­ze ye­mek­le­ri­ni­ze ek­le­ye­bi­lir ba­ha­rat ola­rak kul­la­na­bi­lir­si­niz.

Bit­ter çi­kolata: Öğleden sonra atıştırması olarak 20-30 gram bitter çikolata tüketebilirsiniz. Hem seratonin salgılar kendinizi mutlu hissedersiniz, hem de kalp sağlığınıza destek verir.

Ku­ru­ ye­miş: Öğ­le­den son­ra atış­tır­ma­sı için ta­şın­ma­sı ko­lay ve sağ­lık­lı al­ter­na­tif­ler­dir. Bir­çok çe­şi­di vü­cut­ta mut­lu­luk hor­mo­nu ola­rak ad­lan­dı­rı­lan se­ra­to­ni­nin sal­gı­lan­ma­sı­na yar­dım­cı olur.

Kivi: Ken­di­ni­zi ger­gin his­set­me­ni­zin se­be­bi vü­cu­du­nu­zun ser­best ra­di­kal­ler­le sa­va­şı­yor ol­ma­sı ola­bi­lir. Gün bo­yun­ca ha­va, su, yi­ye­cek, içe­cek gi­bi kay­nak­lar­dan bir­çok tok­sin alı­yo­ruz. Bun­la­rı vü­cu­du­muz­dan at­mak için de an­ti­ok­si­dan­la­ra ih­ti­yaç du­yu­yo­ruz. C vi­ta­mi­ni bu ko­nu da ön sı­ra­lar­da yer alı­yor. Ki­vi, dü­şük şe­ker içe­ri­ği, dü­şük ka­lo­ri­si ve yük­sek C vi­ta­mi­ni içe­ri­ği ile vü­cu­du­nu­zu tok­sin­ler­den arın­dır­ma­ya ve gev­şe­me­ni­ze yar­dım­cı ola­cak­tır.

SERDA KIVILCIM – BUGÜN GAZETESİ

İlgini Çekebilir:   Kadınlar Küfürden Daha Çok Etkileniyor