Tarhanayla Patron Oldu

1
527

Arife Azmanoğlu tarhana çorbasıyla patron oldu

Kütahya’da Arife Azmanoğlu, 20 yıl önce aile bütçesine katkı için geleneksel ev tarhanası yapıp satmaya başladı. Azmanoğlu bugün, 27 imalathanede yıllık 150 ton üretim yapan firmanın sahibi.

Kü­tah­ya­’nın Ge­diz il­çe­sin­de ev ha­nı­mı olan Ari­fe Az­ma­noğ­lu, 20 yıl ön­ce ge­çim sı­kın­tı­sı çe­ken ai­le­si­ne kat­kı­da bu­lun­mak için ha­re­ke­te geç­ti. Ge­le­nek­sel ev ya­pı­mı tar­ha­na ya­pıp sat­ma­ya baş­la­yan Az­ma­noğ­lu, ilk yıl yap­tı­ğı 50 ki­lo tar­ha­na­nın hep­si­ni sat­tı.

Er­te­si yıl yap­tı­ğı 500 ki­lo­yu da sa­tan ka­dın gi­ri­şim­ci, bu­gün, se­ne­de 150 ton tar­ha­na üre­ten iş­let­me­nin sa­hi­bi. Üret­ti­ği tar­ha­na­lar­la mar­ka ol­duk­la­rı­nı be­lir­ten Az­ma­noğ­lu ti­ca­ret ha­ya­tı­na gi­ri­şiy­le il­gi­li ola­rak, “Ev ­ha­nı­mıy­dım. 2 ço­cu­ğu okut­mak için ko­ca­mın öğ­ret­men maa­şı o dö­nem yet­mi­yor­du. Ben ­de bir iş yap­ma­ya ka­rar ver­dim. Yap­tı­ğım tar­ha­na­la­rın hep­si sa­tıl­dı. O za­man­lar, ço­cuk­la­rım 15-16 ya­şın­day­dı. On­lar­ da yar­dım et­ti. Ev­de otu­ra­cak yer kal­mı­yor­du, her ye­re tar­ha­na se­ri­yor­dum. Bu şe­kil­de 10 yıl tar­ha­na ya­pıp sat­tı­m” di­ye ko­nuş­tu.

EV KA­DIN­LA­RI ÇA­LIŞ­MA HA­YA­TIN­DA
Ari­fe Az­ma­noğ­lu­’nun gi­de­rek bü­yü­yen iş­le­ri 10. yı­lın so­nun­da iki dük­kân tut­ma­sı­nı sağ­la­mış. Şu an­da 27 dük­kân­da ima­lat ya­pan gi­ri­şim­ci ka­dın, “İlk 10 yı­lın ar­dın­dan iki dük­kan bir­den tut­tum. Hat­ta bi­ri­ni tar­ha­na­dan ka­zan­dı­ğım pa­ray­la sa­tın al­dım. Di­ğe­ri­ni de ki­ra­la­dım. Şu an­da tam 27 ta­ne dük­kân­da ima­lat ya­pı­yo­rum. Ya­nım­da 25 ki­şi ça­lı­şı­yor. Ta­ma­mı be­nim gi­bi ev ka­dı­nı­” de­di.

Yurtdışından talep var kapasite artıramıyoruz

Ari­fe Az­ma­noğ­lu, “Ge­diz tar­ha­na­sı­nın özel­li­ği ya­pıl­dık­tan 1 ay son­ra pa­ket­len­me­si­dir. Tür­ki­ye­’nin yak­la­şık 50 ili­ne tar­ha­na gön­de­ri­yo­ruz. Fa­kat top­tan­cı­mı­zın ta­le­bi da­ha faz­la. Yurtdı­şı­na gön­der­me­yi de tek­lif edi­yor ama ka­pa­si­te­mi­zi ar­tı­ra­ma­dık. Kre­di işine girmek istemedik. Yerimiz müsait değil. Yoksa 300 ton yapsak o da gidecek. Yaptığımız tarhanaları bez torbalarda am­ba­laj­lı­yo­ruz. Ya­rım ki­lo­lu­lu­ğu ve 1 ki­lo­lu­ğu var. 1 ki­lo Ge­diz tarhana­sı 10 li­ra ile 15 li­ra ara­sın­da satı­lı­yor. Ko­ru­yu­cu gı­da bo­ya­sı ve di­ğer ya­pay ürün­ler kul­lan­mı­yo­ruz. Ta­ma­men do­ğal üre­ti­yo­ru­z” di­ye ko­nu­şu­yor.
MEHMET ALİ AY – BUGÜN GAZETESİ
PAYLAŞ
Önceki İçerikKadınların en çok yaşadığı cinsel problemler
Sonraki İçerikKara Kış Ruhunuzu Da Üşütüyor Mu?
2003 yılında amatör olarak başlayan ancak şu anda Türkiye'nin en kaliteli kişisel gelişim, eğitim ve psikoloji sitesi olmayı başaran www.kisiselbasari.com 'u facebook , twitter, youtube gibi sosyal ağlarda da takip edebilirsiniz. Yasal Uyarı:KiSİSELBASARİ.com da yayınlanan yazıların kaynakları yazının altında belirtilir. Ancak kişisel başarı bazı yazıları kendi düzenlemeleri ile yayınladığı için “Kaynak: www.kisiselbasari.com” şeklinde kaynak gösterilmedikten sonra yayınlanması yasaktır. Telif ihlali olduğunu düşündüğünüz görseller, videolar ve yazılar için kisiselbasari@hotmail.com eposta adresine “telif ihlali” konulu bir mail atmanız yeterlidir. İçerik incelendikten sonra FSEK yasssı Ek-4. maddesi gereği 3 gün içinde siteden kaldırılacaktır. Kuruluş tarihi 26 Ağustos 2003 Kişisel Başarı markası 19/03/2008 tarihinde 2008 11724 tescil numarası ile T.C. Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilmiştir