“Tembelsin” Sözü Beyin Hücrelerini Yok Ediyor

0

Sadece fiziksel darbeler beyne zarar vermez. Ağızdan çıkan kelimelerde beyni, beynin çalışma şeklini ve beyin hücrelerini yok edebilir.

Ebeveynlerin “Tembelsin”, “Aptalsın,” “Asla bir baltaya sap olamayacaksın” ve “Neden biraz ablan veya kuzenin gibi başarılı olamıyorsun” benzeri ifadelerinin beyin hücrelerini azaltabildiği belirtildi.
Çocukluk döneminde gerçekleşen bu tarzdaki sözel istismarlar, beynin yapısını ve işlevini değiştirebiliyor ve anksiyeteden intihara kadar birçok sorunun riskini artırabiliyor.

Derse motive olamıyorlar

Dikkat eksikliği ve öğrenme zorluğu çeken çocukların önemli bir kısmı ailesi tarafından ders çalışmadıklarında, derse motive olamadıklarında, dikkatlerini derse veremediklerinde aşağılanıyor, “Falan daha iyi yapıyor sen neden onun gibi olamıyorsun” diye karşılaştırmalar yapılıyor ve bazıları sonunda fiziksel şiddete bile maruz kalabiliyor. Bu çocuklarda yapılan beyin taramaları aynı zamanda duygu ve dikkat ile ilgili beyin bölgelerinde azalan aktivite gösteriyor.

Harvard Tıp Fakültesi McLean Hastanesi’nden Nöropsikiyatri uzmanı Doç. Dr. Martin Teicher, “Sözel saldırıya maruz kalmanın fiziksel ya da aile dışı cinsel istismar kadar güçlü etkilerinin olabileceği” sonucunun çıktığını paylaşıyor.

Psikiyatrist Dr. Tanju Sürmeli: “Aşağılanan çocuk okulda başarısız oluyor”

Biofeedback Derneği Başkanı ve Amerikan Psikiyatri Elektrofizyoloji Birliği yönetim Kurulu Üyesi Uzman Psikiyatrist Dr. Tanju Sürmeli, Dr. Teicher’ın araştırmalarındaki bulguları kendi kliniklerinde de gözlemlediklerini, özellikle eğitim hayatında başarısız olan çocukların aileleri tarafından aşağılandıkları sonucuna vardıklarını belirtiyor.

İlaçsız, yan etkisiz tedavi yöntemi

Sürmeli, “İşte bu tip çocukların ders başarısına kısa sürede katkı yapabilecek ilaçsız, yan etkisiz tedavi yöntemi olan biofeedback’ten bahsedeceğim ki, bu yöntemle çocukların şiddet ve aşağılanma gibi kötü muameleye maruz kalması
ortadan kaldırılabiliyor” dedi.

Davranış bozuklukları, sınıfa girme sorunları olan 7 yaşındaki çocuk nasıl düzeldi?

Dr. Sür­me­li, kli­nik­le­rin­den ve­re­bi­le­cek­le­ri bir­çok ör­nek için­den bir ta­ne­si­ni de pay­laş­tı.

İlgini Çekebilir:   İnsanların Düşüncelerini Okuyabilirsiniz!

3.5 ya­şın­dan be­ri çok ha­re­ket­li ol­ma­sı, dav­ra­nış bo­zuk­luk­la­rı ve okul­da sı­nı­fa gir­me­me­si so­run­la­rı olan 7 ya­şın­da 1. sı­nıf öğ­ren­ci­si er­kek ço­cu­ğu­nun, tüm gün bah­çe­de oy­na­dı­ğı, ar­ka­daş iliş­ki­le­ri­nin kö­tü ol­du­ğu an­ne­sin­den öğ­re­nil­di. Sür­me­li ve eki­bi­nin yap­tı­ğı tet­kik­ler­den be­yin MRI­’n­da ven­tri­kül asi­met­ri­si ve be­yin do­ku­su kay­bı gö­rül­dü. Uzun yıl­lar kul­la­nı­lan an­tis­pi­ko­tik ve am­fe­ta­min gru­bu ilaç­lar ve sö­zel ya da fi­zik­sel şid­det uy­gu­lan­ma­sı be­yin do­ku­su kay­bı­na ne­den ol­muş ola­bi­lir­di. Be­yin dal­ga­sı ka­yıt­la­ma­sın­da nö­bet yap­ma­yan epi­lep­tik ak­ti­vas­yon­lar tes­pit edil­di.

Zekası 11 puan arttı

İlaç­sız ne­uro­fe­ed­back te­da­vi sü­re­cin­de 1 se­ne son­ra tek­rar uy­gu­la­nan Wech­sler Ço­cuk­lar İçin Ze­kâ Öl­çe­ği Tes­ti’n­de sö­zel ze­ka pua­nı 54’ten 60’a çık­mış (6 pu­an ar­tış), Per­for­mans Ze­ka Pua­nı 90’dan 101’e çık­mış (11 pu­an ar­tış) bu­lun­du.

Top­lam ze­ka pua­nı 68 iken 79 pu­an (11 pu­an ar­tış) ol­du. Sür­me­li ve eki­bi­nin ne­uro­fe­ed­back ile yap­tı­ğı ça­lış­ma­da dav­ra­nış­la­rı, bi­liş­sel fonk­si­yon­la­rı dü­zel­di ve ze­ka­sın­da ar­tış tes­pit edil­di.

Nasıl bir yöntem?

İlaç tedavileri gibi, karaciğer, böbrek, mide gibi organlarda yan etki yapmadan etkili olan neurofeedback tedavisinin, ilaç tedavilerine diğer bir üstünlüğü de hastalığa spesifik tedavi yapılma olanağı tanıması.

Biofeedback kişilerin fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal sağlıklarını artırmak için fizyolojilerini nasıl değiştirmeleri gerektiğini öğrendikleri bir zihin-beden tekniği. Neurofeedback, beyin dalgalarının eğitilmesiyle uğraşır ve kişinin kendi beyin dalgalarını değiştirmesine yardımcı olan bir öğrenme stratejisi ve bir çeşit “beyin egzersizi.” Sürmeli’nin verdiği bilgilere göre, okul, sınav ve aile stresi altındaki öğrencilerin başarısının neurofeedback yöntemi ile arttırıldığı, ayrıca hiperaktivite, epilepsi, uykusuzluk, baş ağrıları ve depresyon tedavisinde etkili olduğu yapılan çalışmalarla kanıtlanmış.