Danışmanlık Tedbiri Formları

  Danışmanlık Tedbir Kararlarının Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Teblig

  25 Ekim 2008 CUMARTESİ                        Resmî Gazete                        Sayı : 27035
  TEBLİĞ


  Devlet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığından:
  DANIŞMANLIK TEDBİRİ KARARLARININ UYGULAMA USUL VE
  ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

   

   


  Amaç
            MADDE 1 ‘ (1) Bu Tebliğin amacı, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocuklar hakkında verilen danışmanlık tedbirlerinin uygulanmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.
  Kapsam
            MADDE 2 ‘ (1) Bu Tebliğ, korunma ihtiyacı olan çocuklar ile suça sürüklenen çocuklar hakkında verilen danışmanlık tedbirinin uygulama usul ve esaslarına, bu kararların yerine getirilmesinde kurumların görev ve sorumluluklarına, danışmanlık hizmeti verecek uzman kişilerin uygulayacakları meslekî çalışmalar ve programlara ilişkin standartlar, uygulama esasları ve değerlendirme ölçütlerine ilişkin hükümleri kapsar.
  Dayanak
            MADDE 3 ‘ (1) Bu Tebliğ, 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 5 ve 24/12/2006 tarihli ve 26386 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
  Tanımlar
            MADDE 4 ‘ (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;
  a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile, onsekiz yaşını doldurmamış kişiyi; bu kapsamda,
  1) Korunma ihtiyacı olan çocuk: Bedensel, zihinsel, ahlâkî, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen ya da suç mağduru çocuğu,
  2) Suça sürüklenen çocuk: Kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ile hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılan ya da işlediği fiilden dolayı hakkında güvenlik tedbirine karar verilen çocuğu,
  b) Çocuk hâkimi: Hakkında kovuşturma başlatılmış olanlar hariç, suça sürüklenen çocuklarla korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında uygulanacak tedbir kararlarını veren çocuk mahkemesi hâkimini,
  c) Kanun: 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununu,
  ç) Yönetmelik: 24/12/2006 tarihli ve 26386 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmeliği,
  d) Kurum: Bu Yönetmelik kapsamındaki çocuğun bakılıp gözetildiği, hakkında verilen tedbir kararlarının yerine getirildiği resmî veya özel kurumları,
  e) Mahkeme: Çocuk mahkemeleri ile çocuk ağır ceza mahkemelerini, çocuk mahkemesi bulunmayan yerlerde aile ya da asliye hukuk mahkemeleri ile ceza mahkemelerini,
  f) Sosyal çalışma görevlisi: Psikolojik danışmanlık ve rehberlik, psikoloji, sosyal hizmet alanlarında eğitim veren kurumlardan mezun meslek mensuplarını,
  g) Uygulama planı: Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen tedbir kararlarını yerine getirmekle görevli kişi, kurum veya kuruluşlarca, bu tedbir kararlarının nasıl yerine getirileceği konusunda hazırlanan planı,
  ğ) Danışmanlık tedbiri: Çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk yetiştirme konusunda; çocuklara da eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümünde yol göstermeye yönelik rehberlik tedbirleridir. (Yönetmelik 12/1.madde)
  h) Yerel yönetim: İl Özel İdaresi ve Belediyeleri ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM
  Genel Esaslar
  Danışmanlık tedbirlerinin amacı ve kapsamı
            MADDE 5 ‘ (1) Danışmanlık tedbirleri;
  a) Çocuğun ailesi yanında korunmasını sağlamak veya çocuk hakkında verilen tedbir kararlarının uygulanması sırasında onu ve bakımından sorumlu olan kimseleri desteklemek ya da uygulanması muhtemel tedbirler hakkında bilgilendirmek amacıyla uygulanır.
  b) Bazı sorun alanlarında tek başına riski azaltıcı bir müdahale olarak bazılarında ise, diğer tedbirlerin uygulanmasından önce veya diğer tedbirlerle birlikte, o tedbirlere destek vermek amacıyla uygulanır.
  c) Danışmanlık tedbirlerinin kapsamı, çocukların bedensel, zihinsel, psiko-sosyal, duygusal gelişimini desteklemek, okul, aile ve sosyal çevresi ile uyumunu güçlendirmek ve yeteneklerine uygun bir meslek sahibi olarak hayata hazırlanmalarını sağlamak amacıyla okul başarısızlığı, okuma yazma bilmeme, okul devamsızlığı, gibi eğitim sorunlarının çözümüne yönelik faaliyetler ve okul başarısını artırma; madde kullanımı, davranış bozukluğu, cinsel istismar, ergenlik sorunları, öfke kontrolü, sosyal beceri sorunu, aile içi iletişim problemleri, ailede parçalanma, ailede çocuğun değeri konusunda yeterli duyarlılığın olmaması, ailenin göçe bağlı sorunları, gibi konularda korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocuğu, aileyi ve çocuğun bakımından ve eğitiminden sorumlu kişileri bir arada sistematik bir şekilde ele alan, suç ve mağduriyetin tekrarlanmasını engellemek üzere riskleri ve koruyucu önlemleri değerlendiren ve normal gelişimi destekleyen, müdahale eden, psiko-sosyal ve eğitsel destek hizmetleri olarak uygulanır.
  ç) İhtiyaç duyulan danışmanlığın içeriği, sosyal inceleme raporunda belirtilir. Sosyal inceleme raporu, bu tedbire ihtiyacı ortaya koyan sorun veya durumun gerektirdiği uzmanlığı tarif edici ve bu tedbire ilişkin önerileri açıklayıcı nitelikte düzenlenmelidir.
  Danışmanlık tedbirini uygulayabilecek görevliler
            MADDE 6 ‘ (1) Danışmanlık hizmeti, tedbir kararının içeriği dikkate alınmak suretiyle, mahkeme tarafından tedbir kararını uygulamakla görevlendirilen kurumda görevli sosyal çalışma görevlilerince yürütülür. Ancak Mahkeme tarafından tedbir kararını uygulamakla kurum yerine kişi görevlendirilmesinin söz konusu olduğu durumlarda Mahkemenin yetki alanı içerisinde bulunan resmi veya serbest meslek icra eden sosyal çalışma görevlileri görevlendirilebilir. Sosyal çalışma görevlilerinin bulunmaması halinde ise ilgili mahkeme tarafından resmi veya serbest meslek icra eden aile hekimi, psikiyatri, pediatri gibi uzmanlık alanlarının yanı sıra tıp alanından mezun olan görevliler ile lisans eğitimi almış hemşirelik, çocuk gelişimi ve eğitimi alanlarında mesleki eğitim almış kişiler de görevlendirilebilir.
  Danışmanlık hizmeti verecek kurumlar
            MADDE 7 ‘ (1) Danışmanlık tedbiri, Millî Eğitim Bakanlığı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve yerel yönetimler tarafından yerine getirilir.
  (2) Danışmanlık tedbirinin Millî Eğitim Bakanlığınca uygulanmasına karar verildiğinde; çocuğun eğitimine devam ettiği veya hakkında danışmanlık tedbirinin yanı sıra eğitim tedbiri kararı verildiği hâllerde, okulda ya da kurumda bulunan psikolojik danışma ve rehberlik servisince; okulda psikolojik danışman/rehber öğretmen bulunmadığı veya  çocuğun herhangi bir okulla ilişiği bulunmadığı hâllerde ise rehberlik ve araştırma merkezlerince yerine getirilir.
  (3) Tedbirin, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunca uygulanmasına karar verildiği hallerde kurumca bu Tebliğin 6 ncı maddesinde sayılanlar arasından görevlendirilen kişi ya da kişiler tarafından yerine getirilir.
  (4) Yerel yönetimlerce uygulanmasına karar verildiği hallerde, bu amaçla açılmış danışmanlık ya da aile eğitimi hizmeti veren merkezler tarafından yerine getirilir.
  (5) Danışmanlık tedbirini yerine getirmekle sorumlu Millî Eğitim Bakanlığı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve yerel yönetimler bu hizmeti öncelikle kurumsal kapasiteleri kapsamında gerçekleştirirler. Kurumsal kapasitelerinin desteklenmesi gerektiği durumlarda ise bu hizmeti danışmanlık ve aile eğitimi alanında hizmet veren sağlık kuruluşları, özel danışmanlık merkezleri, dernek ve vakıflar gibi özel ve resmî kişi, kurum ve kuruluşlarda bulunan, Tebliğin 6 ncı maddesinde belirtilen nitelikte görevliler tarafından protokol yaparak ya da hizmet satın alma suretiyle de yerine getirebilirler. Ancak, danışmanlık tedbirinin uygulanması amacıyla verilecek bu hizmetler, sorumlu Bakanlığın taşra biriminin ya da yerel yönetimin denetiminde yürütülür.
  Danışmanlık hizmeti kriterleri
            MADDE 8 ‘ (1) Danışmanlık hizmeti verecek olan kişilerin konularında meslekî eğitim almış olmalarının yanı sıra yeterliliklerini sertifikaları ya da belgeleri ile belirten ve alanlarında çalıştıklarını hizmet belgesi ile ispat edenler öncelikli olarak tercih edilir.
  (2) Çocuk hakkında danışmanlık tedbirinin yanı sıra diğer tedbirlere ya da denetim altına alınmasına karar verildiği hallerde, ilgili tedbir kararı ya da denetimi izleyecek, kişi ile danışmanlık hizmetini verecek kişi aynı olamaz.
  (3) Danışmanlık tedbiri, ailenin kararlara katılımını sağlamaya elverişli olacak şekilde, diğer tedbir kararlarını ya da denetim altına alma kararını izleyen görevliler ile iş birliği içerisinde yerine getirilir.
  (4) Danışmanlık tedbiri kararını yerine getirmekle görevli danışman, kurum veya kuruluşlarca, bu tedbir kararının yerine getirilmesinde hazırlanacak uygulama plânına esas olmak üzere; Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen bilgi edinme ilkelerine uymak şartıyla sosyal inceleme raporundan yararlanılır.
  (5) Danışmanlık tedbiri, hizmetin niteliğine göre haftalık ya da onbeş günlük periyotlarla uygulanmalı, asgari sekiz seans yapılmalıdır. Bu süre sonunda tedbirin devamı konusunda karar verilmelidir.
  (6) Danışmanlık tedbirlerinin uygulanması, çocuk, aile veya çocuğun bakımından sorumlu kimseler için hazırlanmış psiko-eğitsel programlar vasıtasıyla yürütülür. Bu programlar, bireysel ve grupla uygulanabilir nitelikte olmalıdır. Programlar, çocuğun bakımından sorumlu kimseyi, aileyi, çocuğu tanıma ve değerlendirmeye yönelik olmalı, çocuğun kurumlarla sağlıklı temasını ve sosyal normlarla uyumunu sağlamayı, çocuğun bakımından sorumlu kimselerin ve ebeveynlerin ise rehberlik edici ve eğitici potansiyellerini geliştirmeyi hedeflemelidir.
  (7) Danışmanın, tayin, nakil, hastalık ile aile veya çocukla gerekli çalışmayı sürdürmesini engelleyecek sorunlar çıkması halinde tedbiri uygulamakla görevli kurum tarafından yeni bir danışman belirlenerek ilgili mahkemeye bildirilir. Eğer danışman mahkeme tarafından kurum dışından görevlendirilmiş ise yerine ilgili mahkeme tarafından yeni danışman atanır.
  Danışmanlık tedbiri süreci
            MADDE 9 ‘ (1) Danışmanlık tedbiri süreci aşağıdaki hususları içerecek biçimde yapılır:
  a) Çocuk, aile, bakmakla yükümlü kişi veya kişiler ile ilgili bilgiler ve dosya bilgileri toplanarak incelenir.
  b) Çocuk, aile, bakmakla yükümlü kişi veya kişiler ile tanışılır.
  c) Danışman, görev ve sorumlulukları hakkında çocuğu, aileyi, bakmakla yükümlü kişi veya kişileri bilgilendirir.
  ç) Sorunun tarafları olabilecek aile, öğretmen, idareci ve bunun gibi kimselerle görüşülerek problemin sınırları belirlenir.
  d) Çocuğa ve aileye mahkeme kararı ve yükümlülüklerinin tanıtımı, uymama halinde ve devamının kesilmesinde sonuçları ile aileye çocuğuyla ilgili sorumlulukları anlatılır.
  e) Danışmanlık hizmeti ile ilgili bir uygulama planı hazırlanır. Çocuğun ailesinin yanında yaşadığı durumlarda çocuk ve aile sürece birlikte dahil edilir, ilgili kişilerle de görüşme sağlanır. Çocuğun ailesinin yanında yaşamadığı ve ailesinden uzak olduğu durumlarda ailenin sürecin gelişiminden ve üstüne düşen görevlerden haberdar edilmesi için gerekli önlemler alınarak danışmanlık hizmeti başlatılır. En az, çocukla haftada bir kez, aileyle iki haftada bir kez gerçekleştirilecek görüşmeler planlanır ve bu plan doğrultusunda takip edilir. Ayrıca duruma göre öğretmen ya da ilgili kişilerle de görüşme sağlanır.
  f) Danışmanlık tedbirinin uygulama sürecinin değerlendirilmesinde kullanılacak izleme kriterleri, bu hizmeti sunacak danışman tarafından belirlenerek uygulama planında gösterilir.
  g) Uygulama planı doğrultusunda üçer aylık periyotlarla sürecin değerlendirmesine ve varsa tedbirin değiştirilmesine ilişkin öneriyi de içeren rapor; Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen usule göre mahkeme veya çocuk hâkimi tarafından, incelettirilmek üzere mahkemeye ulaştırılır.
  h) Danışmanlık hizmeti, danışmanın, bu tedbirde istenen amaca ulaşıldığına dair raporu üzerine mahkeme veya çocuk hâkiminin vereceği kararla sona erer.
  (2) Danışmanlık tedbirlerini uygulayan görevlilerin; mahkeme veya çocuk hâkimine sunulan uygulama planı doğrultusunda yaptıkları işlem ya da görevlerin izlenmesi, tedbirle ulaşılmak istenen amacı gerçekleştirecek etkinlik ve verimlik için gerekli desteğin sağlanması bu tedbiri yerine getirmekle yükümlü kurumların sorumluluğundadır.
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Eğitim
  Eğitimin kapsamı
            MADDE 10 ‘ (1) Danışmanlık tedbiri kararlarının uygulanmasında olumlu sonuçların alınması amacıyla bu Tebliğin 6 ncı maddesinde sayılan görevlilere hizmet içi eğitim programları düzenlenir.
  (2) Uzmanlık alanı ne olursa olsun, danışmanlık hizmeti verecek olan görevlilerin bu hizmetin amacı ile uygulamaları için hazırlanmış programları öğrenme ve uygulama becerileri konusunda hizmet içi eğitime tabi tutulmaları sağlanır.
  (3) Danışmanlık eğitimi, genel ve özel konular olmak üzere iki ana başlık üzerinden en az yüz saat olmak üzere yapılır;
  a) Genel konular;
  1 – Danışmanlık tedbirleri tanımı
  2 – Çocuk ve aileyi ilgilendiren ulusal ve uluslararası mevzuat 
  3 – Çocuk ve aileyi koruma ve adalet sisteminin işleyişi
  4 – Bireysel ve toplumsal risk faktörleri
  5 – Türk toplumu ve ailesinin milli, manevi değerleri ve etik kuralları
  6 – Normal ve patolojik durum ile ilgili temel bilgiler
  7 – Danışmanlığın sınırları, sevk ve havale mekanizmaları
  8 – Ölçme teknikleri, izleme, değerlendirme ve raporlandırma
  9 – Kriz ve krize müdahale
  10 – İletişim teknikleri
  11 – Bireyi tanıma teknikleri
  12 – Karar verme, plan yapma, uygulama teknikleri
  b) Özel konular;
  1- Aile
  a) Ailenin yapısal ve işlevsel değerlendirilmesi
  b) Aile sistemleri
  c) Ana baba tutumları
  ç) Aile ve risk faktörleri
  d) Ailenin gelişim dönemleri/yaşam döngüsü
  e) Aile içi kriz ve krize müdahale yöntemleri
  f) Ana baba rolleri ve olumlu disiplin yöntemleri
  g) Aile dinamikleri
  ğ) Aile kuramları
  h) Aileye müdahale sürecinde danışmanlık
  ı) Aile içi şiddet
  i) Madde kullanımı ve bağımlılığı
  j) Aile bireylerinden birinin hükümlü, yaşlı, özürlü, bağımlı veya süreğen bir hastalığa sahip olması gibi konular
  2 – Çocuk
  a) Çocuk ihmal ve istismarı
  b) Madde kullanımı ve bağımlılığı
  c) Risk grubuna giren çocukların özellikleri
  a. Cinsel istismar mağduru çocuklar
  b. Şiddet mağduru çocuklar
  c. Sokakta yaşayan ve çalışan çocuklar
  ç) Gelişim dönemleri
  a. Bedensel ve cinsel
  b. Ahlaki
  c. Psiko ‘ sosyal
  ç. Bilişsel
  d) Ergenlik dönemi sorunları
  a. Öfke kontrolü
  b. İntihar eğilimi
  c. Hayır diyebilme
  e) Eğitim sorunlarını değerlendirme ve eğitim danışmanlığı, okul başarısını etkileyen faktörler
  a. Hobiler, yetenek ve yeterli olduğu alanların belirlenmesi
  b. Mesleğe yöneltme
  f) Kimlik oluşturulması, bireyselleşme sürecinin desteklenmesi
  g) Ergenin eleştirel düşünme ve karar verme becerisini geliştirme
  h) Sosyal beceri kazanma ve toplumsallaşma
  ı) Serbest zaman etkinliklerine yönlendirme
  i) Akran ilişkileri konusunda bilgilendirme
  j) Girişimciliğinin desteklenmesi
  k) Çocuk danışmanlığı uygulama basamakları ve süreçleri
  gibi konulardan oluşur.

            Danışmanlık eğitiminin verilme usulü
            MADDE 11 ‘ (1) Eğitim planı ve programı, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile üniversite öğretim görevlilerinden oluşturulacak eğitim komisyonu tarafından yıllık olarak hazırlanır ve uygulamaya konulur.  Eğitim, tezsiz yüksek lisans ya da sertifika veya katılım belgesi programları şeklinde verilebilir. Eğitimin süresi, içeriği, uygulanacağı yerler, eğitimi verecek uzmanlar eğitim planında belirlenir.
  (2) Bu Tebliğin 11 inci maddesinde sayılan konularda dört yıllık lisans eğitimleri dışında en az yüz saat eğitim aldıklarını gösteren sertifika veya belgeye sahip olanlar eğitime alınmazlar. Bu değerlendirme, danışmanlık tedbirini yerine getirmekle yükümlü kurumlar tarafından yapılır.
  (3) Eğitimi başarıyla tamamlayanlara sertifika ya da katılım belgesi verilir. Sertifika ya da katılım belgesi, danışmanlık tedbirini yerine getirmekle yükümlü kurumlar tarafından verilir.
  (4) Danışmanlık eğitimlerini tamamlayarak danışmanlık hizmetlerini sürdüren görevlilerin bu eğitimi izleyen her yıl için üç günden az olmamak, en geç üçer yıllık aralarla tekrarlanmak üzere danışmanlık eğitimi konularında hizmet içi eğitime tabi tutulmaları esastır.
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Çeşitli ve Son Hükümler
  Sekreterya
            MADDE 12 ‘ (1) Eğitim komisyonunun oluşumu, eğitim plan ve programları ile materyalinin hazırlanmasının sekreterya hizmetleri Milli Eğitim Bakanlığınca yerine getirilir.

  Danışmanlık hizmetini verebilecek kişilerin bildirimi
            MADDE 13 ‘ (1) Danışmanlık hizmeti verebilecek kişilerin listeleri, alanları ve kurumları da belirtilmek suretiyle tedbiri yerine getirmekle sorumlu kurumların taşra birimleri tarafından, il ve ilçelerdeki koordinasyon makamlarına, mahkeme veya çocuk hâkimlerine bildirilir.

            Yürürlük
            MADDE 14 ‘ (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme
            MADDE 15 ‘ (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Devlet Bakanı, İçişleri Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı birlikte yürütür.

  UYGULAMALARDA KULLANILABİLECEK ÖRNEK FORMLAR

  ****

   

   

   
  DANIŞMANLIK TEDBİRİ UYGULAMALARI
  BİLGİ FORMU
   
  Bu form, 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu gereği, hakkında danışmanlık tedbiri kararı alınmış çocuğa yönelik hizmet sunan sosyal çalışma görevlilerinin(psikolog, psikolojik danışman, sosyal hizmet uzmanı) görüş ve önerilerini almak amacıyla hazırlanmıştır. Alınan görüş ve öneriler, bu hizmeti sunan sosyal hizmet görevlilerinin kapasitelerini güçlendirme çalışmalarında değerlendirilecektir. Formu doldurduktan sonra [email protected] e-posta adresine göndermeniz beklenmektedir. Katılımınız ve katkılarınız için teşekkür ederiz.
   
  MEB
  Özel Eğitim Rehb. ve Dan. Hizm. G.M.
  Kişisel ve Psikososyal Hizmetler Şube Müdürlüğü
   
  Kurumsal Bilgiler
  Danışmanlık Tedbirini Uygulayan Sosyal Çalışma Görevlisinin;
   
  Adı Soyadı
   
  İli
   
  Görevi
  (   ) Psikolog (   ) Psikolojik Danışman/Rehber Öğretmen
  (   ) Sosyal Hizmet Uzmanı   (   ) Diğer …………………….
  Kurumu
  (   ) MEB    (   ) Sosyal Hizmetler   (    ) İçişleri Bakanlığı
   
  MEB ise kurumunun ismi……………………………………………
  …………………………………………………………………..
   
  Sosyal Hizmetler ise kurumunun ismi…………………………
  …………………………………………………………………..
   
  İçişleri Bakanlığı ise kurumunun ismi……………………….
  ………………………………………………………………….
  Telefonu
   
  E-Posta Adresi
   
   
  Vaka Bilgileri
   
  Danışmanlık Tedbirinin Türü
  Bu bölümde hakkında danışmanlık tedbiri kararı verilen çocuğun sorunu ve ihtiyacı hakkında bilgilere yer verilecektir.
  Uygulama Planı
  (   ) Var   (   ) Yok
  Eğer cevabınız “var” ise lütfen uygulama planının bir örneğini mesajınıza ekleyin
  Uygulamada Kullanılan Materyal
  (   ) Var   (   ) Yok
  Eğer cevabınız “var ise (bu hizmeti sunarken görüşme formları, kontrol listeleri vb materyalden yararlanıyorsanız) lütfen mesajınızın ekine bu materyali  ekleyin.
  Raporlama
  (   ) Yapılıyor   (   ) Yapılmıyor
  Eğer cevabınız “yapılıyor” ise söz konusu çalışma raporu formatını mesajınıza ekleyin.
   
  Süreç Bilgileri
   
  Uygulama Sürecinde Gerçekleştirilen Çalışmalar
   
   
   
   
   
   
   
   
  Uygulama Sürecinde Karşılaşılan Güçlükler
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Bu Güçlüklerin Giderilmesi İçin Öneriler
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Eğitim Gereksinimleri
  Bu bölümde danışmanlık tedbiri uygulayan uzmanların alanda ihtiyaç duydukları eğitim gereksinimlerine yer verilmelidir
   
   
   
   
   
   
   ***

   

   
  ……………………. İLKÖĞRETİM OKULU REHBERLİK SERVİSİ
  DANIŞMANLIK TEDBİRİ UYGULAMA PLANI
   
   
  Programdan yararlanacak kişi :  
   
         ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI:  ……………………..
         BABASI :  ……………………..
        ANNESİ :  ……………..
   
  TARİH
   
  SAAT
  DANIŞMA KONUSU
  AMAÇ
  DANIŞMA HİZMETİNDEN YARARLANACAK KİŞİ / KİŞİLER
  DANIŞMANLIK SONRASI İMZA
   
  06/01/2011
   
  12:00
  13:30
  Bireyi tanıma ve tanıtma faaliyetleri
  Bireyi tanımak,tanıtmak sosyal ve gelişimsel açıdan durum tespiti yapmak.
   
   
  13/01/2011
  12:00
  13:30
  Aileyi tanıma
  Aileyi tanımak, sosyo-ekonomik açıdan durum tespiti yapmak.
   
   
  20/01/2011
  12:00
  13:30
  Kendini değerlendirme
  Bireyin kendi ile ilgili düşüncelerini fark etmek ve ettirmek
   
   
  27/01/2011
  12:00
  13:30
  Ergeni tanımak
  Ergenlik nedir? Ergenlik döneminde görülen değişiklikler
   
   
  17/02/2011
  12:00
  13:30
  Ergenlikteki değişimler
  Ergenlik çağında fiziksel gelişim, sosyal gelişim ve Ruhsal Sıkıntıları fark etmek
   
   
  24/02/2011
  12:00
  13:30
   
  Etkili iletişim
  Ailenin ergenlik dönemindeki çocukları ile nasıl ilişki kuracağını bilmeleri ve iletişim becerilerini ilişkilerinde kullanabilmelerini sağlamak.
   
   
  03/03/2011
  12:00
  13:30
  Ergenlikte Cinsel Eğitim
  Ergenlik dönemindeki cinsel değişimler, kız erkek arkadaşlıkları hakkında bilgi vermek
   
   
  10/03/2011
  12:00
  13:30
  Gelişim çağı Risk faktörleri ve riski yönetmek
  Aileye Risk etkenlerinin kendileri ve çocukları üzerindeki duygusal ve davranışsal etkilerini fark ettirerek,riskli durumlar karşısında hangi yaklaşımlarla hareket etmeleri gerektiğini kavratmak.
   
   
  17/03/2011
  12:00
  13:30
  Ergenlikte Cinsel Tehlikeler
  Ergenlik dönemindeki cinsel değişim sonrası meydana gelebilecek cinsel durumlar konusunda bilgi vermek.
   
   
  24/03/2011
  12:00
  13:30
  Çatışma çözme,Uzlaşabilme becerileri ve Cinsel Değişimlere yaklaşımlar
  Aileye çatışmaları kendisinin, karşısındakinin ve ilişkinin ihtiyaçlarına göre çözme becerisini kazandırmak. Ergenlikteki cinsel değişimler konusunda ve yaşanabilecekler hususunda danışmanlık.
   
   
  31/03/2011
  12:00
  13:30
  Ergenlik ve Aile İlişkileri
  Ergenlik Döneminde aile ile yaşanabilecek sorunlara hazırlıklı olmak ve çözümler bulmak.
   
   
  01/04/2011
  12:00
  13:30
  Olumlu disiplin yöntemleri
  Ergen davranışlarını olumlu yönde etkileyecek ebeveyn tutumlarını kavratmak.
   
   
   
  Not: 1 – Öğrencinin devamı müdür yardımcısı …………….Tarafından takip edilecek ve sağlanacaktır.
           2 – Danışmanlık hizmeti öğrenciye daha iyi bir yaklaşım için ve öğrenicinin yaşadıklarını daha iyi anlayacağı düşünülerek Okul Danışmanı ………….. tarafından verilecektir.
           3 – Görevli Danışmanın izinli, görevli, nakil, tayin vb. durumlarda okulda bulunmadığında çalışmalar plana göre Okul danışmanları ………………… tarafından takip edilecek, uygulanacak, raporlaştırılacak ve üç ayda bir rapor gönderilecektir edilecektir.
                                                          
   
   
   
  ………….
  okul müdürü
  - afa603cbd85c3a449efa8ed44645968d s 130 d identicon r g - Danışmanlık Tedbiri Formları
  Kişisel Başarı
  2003 yılında amatör olarak başlayan ancak şu anda Türkiye'nin en kaliteli kişisel gelişim, eğitim ve psikoloji sitesi olmayı başaran www.kisiselbasari.com 'u facebook , twitter, youtube gibi sosyal ağlarda da takip edebilirsiniz.

  Benzer içerik

  Aktif Öğrenme

  "Aktif öğrenme" son yıllarda dünya çapında yaygınlaşan etkin bir eğitim sistemi...

  Yorumlar

  CEVAP VER

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Yeni Eklenenler

  Utangaçlığın Üstesinden Gelebilir Misiniz?

  Utangaçlık neden kaynaklanır, giderilebilir mi?

  Tevazu

  Bir adam kötü yoldan para kazanıp bununla kendisine bir...

  Kişisel Özellikler ve 9 Farklı Kişilik Tipi

  Çeşitli kişilik testleri belli gruptan insanlar  arasındaki benzerlikleri vurgular....
  - BEY N VE HAFIZA - Danışmanlık Tedbiri Formları

  İletişimde kalın!

  75,893BeğenenlerBeğen
  187,862TakipçilerTakip Et
  231TakipçilerTakip Et
  2,383TakipçilerTakip Et