İlköğretim Sonrası Orta Öğretim Kurumları Tanıtım

  - Ads z - İlköğretim Sonrası Orta Öğretim Kurumları Tanıtım - Ads C4 B1z - İlköğretim Sonrası Orta Öğretim Kurumları Tanıtım

  SBS SINAVI İLE GIRILEBILEN OKULLAR

  – 1 –

  FEN LİSELERİ

  Fen liselerinin amacı;

  a) Zeka düzeyleri ile fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri, matematik ve fen bilimleri alanında yüksek öğrenime hazırlamayı,

  b) Matematik ve fen bilimleri alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık etmeyi,

  c) Öğrencileri araştırmaya yöneltmeyi, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile yeni buluşlara ilgi duyanların çalışacakları ortamı ve koşulları hazırlamayı,

  d) Yeni teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler yetiştirmeyi,

  e) Öğrencilerin bilimsel araştırma yapmalarına, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemelerine yardımcı olacak şekilde yabancı dilde iyi yetişmelerini sağlamayı amaçlar.

  Fen liselerinin özellikleri

  • Okula her yıl alınacak öğrenci sayısının 4 şubeyi, bir şubedeki öğrenci sayısının ise 26’yı geçmemesi esastır. Ancak, okulun fiziki imkân ve donanımı ile öğretmen sayısı dikkate alınarak bir şube daha açılabilir.

  • İlköğretimin 8 inci sınıfındaki isteyen her öğrenci bu okullar için müracaat edebilir.

  • Bu okullara, Yönergeyle belirlenen usul ve esaslar ile ilgili kılavuz/kılavuzlardaki açıklamalar doğrultusunda, yerleştirmeye esas puana göre merkezî yerleştirme ile öğrenci alınır.

  • Okul kontenjanlarına, tercih ve yerleştirme işlemleri ile kayıt-kabule ilişkin hususlara Bakanlıkça her yıl yayımlanan kılavuz/kılavuzlarda yer verilir.

  • Bu okullarda öğrenim görmek isteyen ilköğretim 8 inci sınıf öğrencileri; Yönergede belirlenen usul ve esaslar ilgili kılavuz/kılavuzlardaki açıklamalar doğrultusunda yerleştirmeye esas puana göre tercihte bulunurlar.

  • Sınava başvuru ve kayıt-kabul, Bakanlıkça yayımlanan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzunda; kontenjan, tercih ve yerleştirme ile ilgili esaslar ise Tercih ve Yerleştirme Kılavuzunda belirtilir.

  • Fen liseleri; eğitim-öğretim süresi 4 yıl olan yatılı ve karma okullardır. Bu okullarda öğrenci velilerinin istekleri doğrultusunda gündüzlü öğrenciler de öğrenim görebilirler.

  • Fen liselerinde, Bakanlıkça uygun görülen ders çizelgeleri ve öğretim programları uygulanır.

  • Fen programlarında laboratuar ve uygulama çalışmalarına ağırlık verilir. Eğitim-öğretim Türkçe yapılır. Matematik ve fen grubu derslerindeki teknik terimlerin yabancı dildeki karşılıkları da öğretilir.

  • Bu okullarda birinci yabancı dil olarak İngilizce okutulmaktadır.

  • Bu okullar arasında öğrenci nakillerine esas olmak üzere; sınıf tekrarı, nakil ve

  benzeri sebeplerle şube öğrenci sayısı 26’yı aşmayacak şekilde oluşacak açık kontenjanlar ve sınıf seviyesindeki taban puanlar e-okul sisteminde belirtilir.

  • Nakiller; açık kontenjan bulunması, öğrencinin yerleştirmeye esas puanının, naklen gitmek istediği okulun kendi sınıf seviyesinde mevcut bulunan öğrencilerin yerleştirmeye esas taban puanından az olmaması ve puan üstünlüğüne göre yapılır.

  • Bu okullardan mezun olan öğrenciler, LYS’yi kazanmaları halinde mezun oldukları alanları ile ilgili yükseköğretim programlarına devam edebilmektedir.

   

  SBS SINAVI İLE GIRILEBILEN OKULLAR

  – 2 –

   

  SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ

  Sosyal bilimler liselerinin amacı;

  a) Edebiyat ve Sosyal Bilimler alanlarında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık eder.

  b) Edebiyat ve sosyal bilimler alanlarındaki ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu alanlarda yüksek öğretime hazırlar.

  c) Öğrencilerin bilimsel, kültürel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde Türkçe ve yabancı dil öğrenmelerini sağlar.

  d) Öğrencilerde geçmiş nesiller ile çağdaşları arasında ortak duyguların uyandırılmasını sağlar.

  e) Türk sanat ve kültür birikimini anlayıp yorumlayabilen, yeni bilgi ve projeler üretebilen bireyler yetiştirir.

  f) Toplumun ekonomik ve kültürel kalkınmasına bilinçli bir şekilde katkıda

  bulunur.

  g) Öğrencileri edebiyat ve sosyal bilimler alanlarında araştırmaya yöneltecek ve gelişmelere ilgilerini uyandıracak ortam ve şartları hazırlar.

  Okula her yıl alınacak öğrenci sayısının 4 şubeyi, bir şubedeki öğrenci sayısının ise 26?yı geçmemesi esastır. Ancak, okulun fiziki imkân ve donanımı ile öğretmen sayısı dikkate alınarak bir şube daha açılabilir.

  Bu okullarda öğrenim görmek isteyen ilköğretim 8 inci sınıf öğrencileri; Yönergeyle belirlenen usul ve esaslar ile ilgili kılavuz/kılavuzlarda açıklamalar doğrultusunda yerleştirmeye esas puana göre tercihte bulunurlar.

  Bu okullara, Yönergede belirlenen usul ve esaslar ile ilgili kılavuz/kılavuzlarda belirtilen açıklamalar doğrultusunda, yerleştirmeye esas puana göre merkezî yerleştirme ile öğrenci alınır. Okul kontenjanlarına, tercih ve yerleştirme işlemleri ile kayıt-kabule ilişkin hususlara Bakanlıkça her yıl yayımlanan kılavuz/kılavuzlarda yer verilir. Sınava başvuru ve kayıt-kabul, Bakanlıkça yayımlanan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzunda; kontenjan, tercih ve yerleştirme ile ilgili esaslar ise Tercih ve Yerleştirme Kılavuzunda belirtilir.

  Sosyal bilimler liseleri, eğitim-öğretim süresi hazırlık sınıfı hariç 4 yıl olan yatılı ve karma okullardır. Bu okullarda öğrenci velilerinin istekleri doğrultusunda gündüzlü öğrencilerde öğrenim görebilirler.

  Bu okullarda Bakanlıkça uygun görülen ders çizelgeleri ve öğretim programları uygulanır.

  Eğitim-öğretim Türkçe yapılır.

  Uluslar arası Bakalorya Programı (IB) uygulamasına da yer verilebilir. Uluslar arası Bakalorya Programını uygulayan okullarda Matematik ve Fen Bilimleri dersleri yabancı dille okutulur.

  Bu okullarda birinci yabancı dil olarak İngilizce okutulmaktadır.

  Bu okullar arasında öğrenci nakillerine esas olmak üzere; yeterlik sınavı, sınıf tekrarı, nakil ve benzeri sebeplerle şube öğrenci sayısı 26?yı aşmayacak şekilde oluşacak açık kontenjanlar ve sınıf seviyesindeki taban puanlar e-okul sisteminde belirtilir.

  Nakiller; açık kontenjan bulunması, öğrencinin yerleştirmeye esas puanının, naklen gitmek istediği okulun kendi sınıf seviyesindeki öğrencilerin yerleştirmeye esas taban puanından az olmaması ve puan üstünlüğüne göre yapılır.

  Bu okullardan mezun olan öğrenciler, YGS-LYS’yi kazanmaları halinde mezun oldukları alanları ile ilgili yükseköğretim programlarına devam edebilmektedir

  SBS SINAVI İLE GIRILEBILEN OKULLAR

  – 3 –

   

  ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ

  Anadolu öğretmen liselerinin amacı;

  Anadolu öğretmen liseleri, Millî Eğitimin genel amaç ve temel ilkelerine uygun

  olarak;

  a) Öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarına öğrenci hazırlamak,

  b) Öğrencilerine;

  1) Öğretmenlik mesleğini sevdirmek,

  2) Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmak,

  3) Orta öğretim düzeyinde ortak bir genel kültür vermek,

  4) Ülke kalkınmasına sosyal, kültürel ve ekonomik yönden katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmak,

  5) Dünyadaki gelişme ve değişmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil öğrenmelerini sağlamak,

  6) (12.08.2006 tarihli ve 26257 sayılı R.G. yayımlanan Yönetmeliğin 2 nci maddesi ile değişik) Öz güven, öz denetim ve sorumluluk duygularının geliştirilmesi, her bireyin farklı ve ayrı bir değer olduğu ve ekip çalışmasıyla ortak basarının elde edilmesinde önemli katkı sağlayacağı inancının verilmesine yönelik çağdaş bir eğitim ortamı hazırlamak amacıyla ilköğretimden sonra öğrenim süresi dört yıl olan paralı-parasız yatılı ve gündüzlü ortaöğretim kurumlarıdır.

  Bu okullarda, bütün karar süreçlerinde öğretmen, öğrenci, veli ve diğer ilgililerin katılımıyla eğitim-öğretim hizmetlerinin en etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi sağlanır.

  Anadolu Öğretmen Liselerinin Özellikleri

  • Anadolu Öğretmen Liselerinde öğretim süresi 4 yıldır.

  • Anadolu Öğretmen Liseleri yabancı dil (Çoğunluk İngilizce olmak üzere Fransızca ve Almanca) ile eğitim yapan okullardır.

  • Karma eğitim yapılır ve yatılı okuma avantajları vardır.

  • Bu okullarda her şube için öğrenci mevcudu 30 u geçemez.

  • Anadolu Öğretmen Lisesinden mezun olan bir öğrenciye, LYS’de öğretmenlikle ilgili herhangi bir bölümü tercih ettiği takdirde ek puan verilmektedir. Ayrıca kendi alanının devamı niteliğinde, eğitim fakültesi dışında bir bölüm tercih edilse bile puan kırılmamaktadır.

  Örnek: Ahmet Sorgun Anadolu Öğretmen Lisesi son sınıfta Eşit Ağırlık Alanı (EA) öğrencisidir. Ahmet Türkçe Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliğinin yanında İsletme ve Hukuk bölümlerini de tercih edebilir mi?

  Evet, Ahmet Öğretmenlik ilgili alanlarını seçerken belirli bir ek puan alır ama diğer alanları seçerken ek puan almaz, puanı da kırılmaz.

  SBS SINAVI İLE GIRILEBILEN OKULLAR

  – 4 –

   

  ANADOLU LİSELERİ

  Anadolu liselerinin amacı;

  a) İlgi, yetenek ve başarılarına göre yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını,

  b) Yabancı dili, dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde öğrenmelerini sağlamaktır.

  Anadolu Liselerinin Özellikleri

  • İlköğretimin 8 inci sınıfındaki isteyen her öğrenci bu okullar için müracaat edebilir.

  • Hazırlık sınıfı bulunan okullarda hazırlık sınıflarına, hazırlık sınıfı bulunmayan okullarda ise 9. sınıflara her yıl alınacak öğrenci ve oluşturulacak şube sayısı, okulun fizikî imkân ve donanımı ile öğretmen sayısı dikkate alınarak her şube için 30 öğrenci olmak üzere komisyon tarafından tutanakla tespit edilir.

  • Bu okullara, Yönergeyle belirlenen usul ve esaslar ile ilgili kılavuz/kılavuzlardaki açıklamalar doğrultusunda, yerleştirmeye esas puana göre merkezî yerleştirme ile öğrenci alınır. Okul kontenjanlarına, tercih ve yerleştirme işlemleri ile kayıt-kabule ilişkin hususlara Bakanlıkça her yıl yayımlanan söz konusu kılavuz/kılavuzlarda yer verilir.

  • Anadolu liseleri, ilköğretim üzerine hazırlık sınıfı bulunan veya bulunmayan ve hazırlık sınıfı dışında en az 4 yıl öğrenim veren karma okullardır.10 Anadolu lisesinde hazırlık sınıfı bulunup, diğer Anadolu liselerinde bulunmamaktadır.

  • Bu okullarda sınıf mevcudu her şube için 30 öğrencidir.

  • Bu okullarda Bakanlıkça uygun görülen haftalık ders çizelgeleri ve öğretim programları uygulanır. Derslerin öğretimi Türkçe yapılır. Ancak, matematik ve fen bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji) derslerini birinci yabancı dille okutabilecek öğretmen bulunması ve en az 12 öğrencinin istemesi hâlinde bu derslerin öğretimi, birinci yabancı dille de yapılabilir.

  • Bu okullarda birinci yabancı dil olarak İngilizce, Almanca veya Fransızca eğitim verilmektedir.

  • Bu okullar arasında öğrenci nakillerine esas olmak üzere; yeterlik sınavı, sınıf tekrarı, nakil ve benzeri sebeplerle, şube öğrenci sayısı 30’u aşmayacak şekilde sınıf bazında oluşacak açık kontenjanlar ile sınıf seviyesindeki taban puanlar e-okul sisteminde belirtilir.

  • Nakiller; sınıf bazında açık kontenjan bulunması, öğrencinin yerleştirmeye esas puanının, naklen gitmek istediği okulun kendi sınıf seviyesinde mevcut bulunan öğrencilerin yerleştirmeye esas taban puanından az olmaması ve puan üstünlüğüne göre yapılır.

  • Bu okullardan mezun olan öğrenciler, kazanmaları halinde mezun oldukları alanları ile ilgili yükseköğretim programlarına

   

  SBS SINAVI İLE GIRILEBILEN OKULLAR

  – 5 –

  ADALET MESLEK LİSELERİ

  İlköğretim okulu üzerine öğrenim veren ve öğretim süresi dört yıl olan okullardır.

  Adalet Meslek Liselerinde, Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari olarak bir genel kültür vermek, onlara kişi ve toplumun problemlerini tanıtmak, çözüm yollarını aramak, yurdun ekonomik, soysal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmak, bilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda adalet alanında istihdam edilecek orta kademedeki nitelikli insan gücünün yetiştirildiği meslek liseleridir.

  5450 Sayılı kanunla Bakanlığımıza devredilerek Ticaret Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlanmıştır. Adalet Meslek Lisesi mezunları özellikle Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra teşkilatına eleman yetiştirmek üzere kurulmuşlardır. Adalet Bakanlığı personel alım sınavında tercih edilen mezunlar arasında yer almakta olup, bu sınavları kazananlar Adalet Bakanlığına Zabıt Kâtibi olarak atanmaktadırlar.

  Mezunları, Öğrenci Seçme Sınavına (YGS) katılma hakkına sahiptirler. Sınavsız olarak Adalet Meslek Yüksekokullarına geçebilmektedirler.

  Bu okullarda meslek dersleri ağırlıklı olup, ortak dersler ile desteklenmiş Adalet Alanı Zabıt Kâtipliği Programı uygulanmaktadır.

  Bu okullarımızda 9. sınıf tüm genel, meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarında olduğu gibi ortaktır. 9. sınıfın sonunda öğrenci ilgi duyduğu alanı belirler ve 10. sınıfta bu alanda eğitim-öğretime başlar.

  Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. ve 11. sınıfta verilmektedir. 12. sınıfta diplomaya götüren meslekî yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır.

  Programı tamamlayarak mezun olan öğrenci, alan diploması alarak yüksek öğrenime de devam edebilir.

  STAJ

  Adalet Meslek Liselerinde öğrenciler, 3308 Sayılı Meslekî Eğitim Kanunu ile Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği hükümlerine göre uygulamalı eğitimlerini gerçek iş ve hizmet ortamlarında yapmaktadırlar. Bu eğitim, son sınıfta haftada iki gün okulda teorik eğitim, üç gün işletmelerde uygulamalı eğitim olarak gerçekleştirilmektedir. Takip ettikleri programlarına göre işletmelerde Beceri Eğitimi için iş yerlerine gönderilen öğrencilere, ilgili iş yerlerince yaşlarına uygun olarak asgari ücretin en az % 30’u oranında ücret ödenmekte ve Bakanlığımızın imkânlarıyla sigortaları yapılmaktadır.

  KAYIT-KABUL ŞARTLARI

  Adalet Meslek Liselerine; ilköğretim okulu mezunu öğrenciler merkezi sınav sistemi ile kabul edilirler. Adalet Meslek Liselerine; alınacak öğrencilerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

  1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

  2- İlköğretim Okulu mezunu olmak,

  3- Sağlığı ve fiziki durumu istediği programın öğrenimine uygun olmak,

  4- İlköğretimden sonra öğrenimine ara vermemiş olmak, 5-Ortaöğretim seviyesinde herhangi bir okula devam etmemiş olmak,

  6- Merkezi sistemle yapılan sınavda başarılı olmak,

  7- Evli, boşanmış ve nişanlı olmamak.

  Türkiye’deki Adalet Meslek Liseleri

  İl İlçe Okul İl İlçe Okul
  ADANA SEYHAN Çobanoğlu Adalet Meslek Lisesi İSTANBUL BAKIRKÖY Bakırköy Nükhet Ercan Adalet Meslek Lisesi
  AFYONKARAHİSAR BOLVADİN Bolvadin Sıdıka Metin Adalet Meslek Lisesi İSTANBUL KADIKÖY Kadıköy Dumlupınar Adalet Meslek Lisesi
  ANKARA ALTINDAĞ Ankara Adalet Meslek Lisesi İZMİR BORNOVA Bornova Altay Adalet Meslek Lisesi
  ANTALYA KEPEZ N.Bakı Saatçioğlu Adalet Meslek Lisesi KIRŞEHİR MERKEZ Kırşehir Adalet Meslek Lisesi
  ERZURUM PALANDÖKEN Yıldızkent Nafizbey Adalet Meslek Lisesi KONYA MERAM Meram Adalet Meslek Lisesi
  GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL Şehitkamil Mehmet Api Adalet Meslek Lisesi KÜTAHYA MERKEZ Kütahya Beylerbeyi Adalet Meslek Lisesi
  GÜMÜŞHANE MERKEZ Gümüşhane Kanuni Adalet Meslek Lisesi SİVAS MERKEZ Şeh.Üsteğmen Cemalettin Yılmaz Adalet Meslek Lisesi
  ISPARTA MERKEZ Adalet Meslek Lisesi      

  SBS SINAVI İLE GIRILEBILEN OKULLAR

  – 6 –

   

  ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSELERİ

  Sağlık Bakanlığı bağlı kamu ve özel yataklı/yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarına ara eleman yetiştirmek üzere açılan ve 5450 sayılı Kanunla Sağlık Bakanlığından Millî Eğitim Bakanlığına devredilen okullardır.

  Türk Miilî Eğitiminin genel, sağlık alanının özel amaçları doğrultusunda ortaöğretim seviyesinde genel kültür, sağlık alanı ile ilgili temel bilim, her alan/dala özel mesleki yeterlilik kazandıran, öğrencileri hayata, sağlık alanına ve yüksek öğrenime hazırlayan, yabancı dil olarak İngilizce öğretilmesini amaçlayan programlar uygulanmakta olup, “Anadolu” programlarında İngilizce dersi ağırlıklı olarak verilir.

  Sağlık Meslek Liselerinde Bulunan Bölümler;

  Hemşirelik programı ile Sağlık Alanı; Acil Tıp, Anestezi, Çevre Sağlığı, Diş Protez, Ortopedik Protez-Ortez, Radyoloji, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Sekreterlik dallarında ortaöğretim seviyesinde dört yıl süreyle öğrenim verilir.

  Hemşirelik programından mezun olanlar “Hemşire”,

  Sağlık Alanı; Acil Tıp dalından mezun olanlar “Acil Tıp Teknisyeni”,

  Sağlık Alanı; Anestezi dalından mezun olanlar “Anestezi Teknisyeni”,

  Sağlık Alanı; Çevre Sağlığı dalından mezun olanlar “Çevre Sağlığı Teknisyeni”,

  Sağlık Alanı; Diş Protez dalından mezun olanlar “Diş Protez Teknisyeni”,

  Sağlık Alanı; Ortopedik Protez-Ortez dalından mezun olanlar “Ortopedik Protez-Ortez Teknisyeni”

  Sağlık Alanı; Radyoloji dalından mezun olanlar “Radyoloji Teknisyeni”,

  Sağlık Alanı; Tıbbi Laboratuvar dalından mezun olanlar “Laboratuvar Teknisyeni”,

  Sağlık Alanı; Tıbbi Sekreterlik dalından mezun olanlar “Tıbbi Sekreter”, unvanı ile Sağlık Bakanlığı bağlı kamu ve özel, yataklı/yataksız sağlık kurum ve kuruluşları ile Üniversitelere bağlı yataklı/yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışabilirler.

  Okulun Özellikleri

  Sağlık liseleri ilköğretim üzerine öğrenim veren yatılı, gündüzlü ve karma ve tam gün eğitim veren okullardır.

  Sağlık Meslek Liselerinde eğitim süresi 4 yıldır. Sadece İstanbul Validebağ Anadolu Meslek Lisesinde 5 yıl eğitim verilmektedir.

  SBS puanı ile öğrenci almaktadır.

  2. sınıftan itibaren sağlık kurumlarının ilgili bölümlerinde staj yapma zorunluluğu vardır.

  Mezuniyet Sonrası İş İmkânları

  Okulu bitirenler “Sağlık Teknisyeni” olarak mezun olurlar. Sınavlarda başarılı olanlar alanlarıyla ilgili olarak sağlık sektöründe çalışmaya başlarlar.

  Ayrıca özel kurum ve kuruluşlarda da açılan sınavlara katılırlar. Kazandıkları takdirde sağlık teknisyeni olarak göreve başlarlar ve Devlet Memurları Kanununca tanınan haklardan yararlanırlar.

  Mezuniyet Sonrası Gidebilecekleri Üst Eğitim Kurumları

  Üniversiteye girebilmek için YGS-LYS’ye katılma hakkına sahip oldukları gibi, alanlarının devamı niteliğinde olan yüksek öğretim kurumlarını tercih etmeler durumunda da kendilerine ek puan verilmektedir.

  Mezun oldukları alan/kol/bölümün devamı niteliğinde veya en yakın programların uygulandığı meslek yüksekokullarına sınavsız olarak da devam edebilirler.

  Ayrıca, iki yıllık ön lisans programlarını tamamlayanlar istemeleri halinde ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavını (DGS) kazanmaları durumunda alanlarındaki lisans programlarına devam edebilirler.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  SBS SINAVI İLE GIRILEBILEN OKULLAR

  – 7 –

   TARIM MESLEK LİSELERİ

  Tarım Bakanlığın Personeli yetiştirmek üzere açılan meslek liseleridir. Öğrencileri; Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ve ilkeleri, Tarım meslek liseleri ilköğretim üzerine öğrenim veren yatılı, gündüzlü ve karma okullardır.

  Amacı

  Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkesine uygun olarak; Öğrencileri mesleğe hazırlayan programlar ile Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı bağlı çeşitli işletme ve kuruluşlarda çalışabilecek personel yetiştirmektir.

  Ekonomiye tarımsal üretim yönünden katkıda bulunacak, tarımsal işletme ve kuruluşlarda başarı ile çalışabilecek; hayvan sağlığı, bitki sağlığı, peyzaj ve çevre düzenleme, su ürünleri, tarım alet ve makine kullanma, gıda analiz ve kontrolü ile ileri tarım tekniklerini başarı ile uygulayabilecek nitelikte pratik bilgi ve beceriye sahip “Teknisyen” yetiştirmek. Çevrelerindeki tarımsal işletmelere rehberlik etmek, tarım kesimini ilgilendiren alanlarda çeşitli deneme, uygulamalı araştırma ve yayım çalışmaları yaparak sonuçlarını değerlendirmek.

  Çiftçilere, çevredeki tarımsal ve su ürünleri işletmelerine rehberlik etmek, tarım ve su ürünleri kesimini ilgilendiren alanlarda çeşitli proje, deneme, uygulamalı araştırma ve yayım çalışmaları hazırlamak, uygulamak ve sonuçları değerlendirmek. Teknolojik gelişmelere paralel olarak tarımsal üretim faaliyetlerinde bulunan çiftçilere çeşitli yaygın eğitim programları uygulamak,

  Giriş Şartları

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

  • İlköğretim okulunun son sınıfında olmak, öğrenime ara vermemiş olmak (Kesin kayıt için ilköğretim okulundan mezun olmak),

  • Öğrenime başlayacağı tarihte 17 yaşından büyük olmamak. (18 yaşından gün almamış olmak),

  • Evli veya dul olmamak,

  • Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

  • Orta Öğretim Kurumları Seçme ve Yerleştirme sınavına katılarak Tarım Meslek Liselerine giriş hakkı kazanmak.

  • Sağlık durumlarının tarım ve laboratuar hizmetlerinde çalışmaya uygun olduğunu gösterir resmi ve özel sağlık kurum/kuruluşlarından alınacak sağlık raporunu almış olmak.

  Tarım Meslek Liselerinde Bulunan Bölümler

  • Veteriner Sağlık

  • Veteriner – Laboratuar

  • Ev Ekonomisi

  • Ziraat

  Mezuniyet Sonrası İş İmkânları

  Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ile bakanlığa bağlı çeşitli işletme ve kuruluşlarda, Belediyeler, Tarım Kredi Kooperatifler, Gıda üretimi yapan işletmeler, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Çevre Bakanlığı, vb kurum ve kuruluşlarda çalışabilmektedirler. Kamu (Devlet) Sektöründe işe yerleşe bilmek için KPSS sınavından yeterli puan almak gerekmektedir.

  Mezuniyet Sonrası Gidebilecekleri Üst Eğitim Kurumları

  Üniversiteye girebilmek için YGS-LYS’ye katılma hakkına sahip oldukları gibi, alanlarının devamı niteliğinde olan yüksek öğretim kurumlarını tercih etmeler durumunda da kendilerine ek puan verilmektedir.

  Mezun oldukları alan/kol/bölümün devamı niteliğinde veya en yakın programların uygulandığı meslek yüksekokullarına sınavsız olarak da devam edebilirler.

  Ayrıca, iki yıllık ön lisans programlarını tamamlayanlar istemeleri halinde ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavını (DGS) kazanmaları durumunda alanlarındaki lisans programlarına devam edebilirler.

   

  SBS SINAVI İLE GIRILEBILEN OKULLAR

  – 8 –

  ANADOLU TİCARET MESLEK LİSELERİ

  Muhasebe ve Finansman, Pazarlama ve Perakende, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Bilişim Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojileri ve Ulaştırma Alanlarında kamu ve özel sektörde görev alacak veya kendi başına iş yapabilecek, yabancı dil bilir nitelikli insan gücünün yetiştirildiği ilköğretim üzerine dört yıl eğitim-öğretim veren okullardır.

  Anadolu Ticaret Meslek Liselerinde, Türk Millî Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplumun sorunlarını tanıtmak, çözüm yolları aramak ve yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırma amacına yönelik, meslekî ve teknik alanlarda mesleki formasyon kazandıran, öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda hayata, iş alanlarına ve yükseköğretime hazırlayan programlar uygulanmaktadır.

  Uygulanan programlar ile öğrencilere, alanı ve mesleği ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmanın yanı sıra, yeniliğe ve değişime uyum sağlayabilen, çevresindeki insanlarla sağlıklı iletişim kurabilen, hedeflerini belirleyip bunlara ulaşmak için girişimlerde bulunabilen, yaratıcı, gelişime ve eleştiriye açık ve meslekî yeterliklere sahip bireyler yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

  ANADOLU TİCARET MESLEK LİSELERİNDE UYGULANAN ALAN VE DAL PROGRAMLARI

  Bakanlığımıza bağlı tüm meslekî ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında uygulamaya konulan Yeterliliğe Dayalı Modüler Çerçeve Öğretim Programlarından 42 Alan ve 192 Dal programından ağırlıklı olarak aşağıdaki tabloda gösterilen Alan ve Dal programları uygulanmaktadır.

  MUHASEBE VE FİNANSMAN

  Bilgisayarlı Muhasebe Elemanlığı

  Dış Ticaret Ofis Elemanlığı

  Finans ve Borsa Hizmetleri Elemanlığı

  PAZARLAMA VE PERAKENDE

  Satış Elemanlığı

  Sigortacılık

  Emlak Komisyonculuğu

  BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

  Ağ işletmenliği

  Web Programcılığı

  Veri Tabanı Programcılığı

  Bilgisayar Teknik Servis

  BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK

  Yönetici Sekreterliği

  Ticaret Sekreterliği

  Hukuk Sekreterliği

  Tıp Sekreterliği

  ULAŞTIRMA HİZMETLERİ

  Lojistik

  Bu okullarımızda 9. sınıf tüm genel, meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarında olduğu gibi ortaktır. 9. sınıfın sonunda öğrenci ilgi duyduğu alanı belirler ve 10. sınıfta bu alanda eğitim-öğretime başlar.

  Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. ve 11. sınıfta verilmektedir. 12. sınıfta diplomaya götüren meslekî yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır.

  Öğrenciler; 10’uncu sınıfın sonunda sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen durumu ve fizikî kapasitesi ile sahip oldukları yeterlikleri de dikkate alarak meslek/dal seçimi yaparlar. Öğrencilerin alan ve dal seçimlerinde mesleklerin bölgesel istihdam imkânları da dikkate alınır.

  Programı tamamlayarak mezun olan öğrenci, alan diploması alarak yüksek öğrenime de devam edebilir. Mezun olan öğrenci öğrenimi sırasında seçtiği dalda/meslekte kazandığı yeterliklerin karşılığında sertifika da almaya hak kazanır. Öğretim programının herhangi bir yılından ayrılan öğrencinin kazandığı yeterlikler sertifika programlarında değerlendirilir.

  Öğrencilere programın sonunda seçtiği dala/mesleğe yönelik olarak;

  1. Tüm alanlardaki ortak temel, bilgi ve becerileri kazanabilecek,

  2. Seçtiği alanın temel yeterliklerine sahip olabilecek,

  3. Yöneldiği dalın/mesleğin gerektirdiği görev ve işleri yapabilecek,

  4. Dalın/mesleğin gerektirdiği özel meslekî yeterlikleri kazanabilecek şekilde alanın ve mesleklerin yeterlikleri dikkate alınarak eğitim ve öğretim faaliyetleri uygulanır.

  İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ UYGULAMASI VE STAJ

  Anadolu Ticaret Meslek Lisesinde öğrenciler, 3308 Sayılı Meslekî Eğitim Kanunu ile Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği hükümlerine göre uygulamalı eğitimlerini gerçek iş ve hizmet ortamlarında yapmaktadırlar. Bu eğitim takip ettikleri programın özelliğine göre; haftada iki gün okulda teorik eğitim, üç gün işletmelerde uygulamalı eğitim olarak gerçekleştirilebildiği gibi, alanlarıyla ilgili işyerlerinde staj olarak da bu uygulamalarını yapabilmektedirler.

  Programın özelliğine göre genellikle son sınıfta işletmelerde uygulamaya giden veya staj yapan öğrenciler, öğrenim görürlerken iş hayatı ile de tanışmaktadırlar.

  Takip ettikleri programlarına göre ışletmelerde Beceri Eğitimi için iş yerlerine gönderilen öğrencilere, ilgili iş yerlerince yaşlarına uygun olarak asgari ücretin en az % 30’u oranında ücret ödenmekte ve Bakanlığımızın imkânlarıyla sigortaları yapılmaktadır.

  Mezun olanlar, yükseköğretim kurumlarına girebilmek için YGS-LYS’ye katılma hakkına sahiptirler.

  Ayrıca, 4702 sayılı Kanun gereğince sınavsız olarak alanlarındaki meslek yüksek okulu programlarına girebilmektedirler.

  KAYIT-KABUL ŞARTLARI

  Anadolu Ticaret Meslek Liselerine; ilköğretim okulu mezunu öğrenciler merkezi sınav sistemi ile kabul edilirler. Bazı programların özelliği gereğince bu sınavı kazanan öğrenciler mülâkata tabi tutulurlar.

  Anadolu Ticaret Meslek Liselerine; kayıtlarını yaptıran ve parasız yatılı olarak öğrenim görmek isteyen öğrencilerden parasız yatılı okuma şartlarını taşıyanlara, cinsiyetlerine uygun pansiyon bulunması halinde, yatılılık kontenjanı çerçevesinde ilgili mevzuat hükümleri gereğince bu sınavda aldıkları puana göre yapılacak seçme ve sıralama ile parasız yatılı okuma hakkı sağlanır.

  Cinsiyetlerine uygun pansiyon ve kontenjan bulunmaması halinde bu haktan yararlanamazlar. Bu öğrencilerde ayrıca Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavını kazanmış olmak şartı aranmaz. Burslu okumak isteyenlerin ise ayrıca Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk sınavına girip başarılı olmaları gerekir.

  Anadolu Ticaret Meslek Liselerine; alınacak öğrencilerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

  1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

  2- İlköğretim Okulu mezunu olmak,

  3- Sağlığı ve fiziki durumu istediği programın öğrenimine uygun olmak,

  4- İlköğretimden sonra öğrenimine ara vermemiş olmak, 5-Ortaöğretim seviyesinde herhangi bir okula devam etmemiş olmak,

  6- Merkezi sistemle yapılan sınavda başarılı olmak,

  7- Evli, boşanmış ve nişanlı olmamak.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  SBS SINAVI İLE GIRILEBILEN OKULLAR

  – 8 –

   

  OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSELERİ

  Hizmet sektörü içerisinde en önde gelen ve ülke ekonomisini kalkındıracak döviz girdisinde en büyük paya sahip olan turizm sektörünün; Yiyecek İçecek Hizmetleri, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Eğlence Hizmetleri, Gıda Teknolojisi, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri ve Denizcilik alanlarında sektörde görev alacak veya kendi başına iş yapabilecek, yabancı dil bilir nitelikli elemanları yetiştiren, ilköğretim üzerine 4 yıl eğitim veren okullardır.

  Bakanlığımıza bağlı tüm meslekî ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında uygulamaya konulan Yeterliliğe Dayalı Modüler Çerçeve Öğretim Programlarından 42 Alan ve 192 program uygulanmaktadır.

  Bu okullarımızda 9. sınıf tüm genel, meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarında olduğu gibi ortaktır. 9. sınıfın sonunda öğrenci ilgi duyduğu alanı belirler ve 10. sınıfta bu alanda eğitim-öğretime başlar.

  Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. ve 11. sınıfta verilmektedir. 12. sınıfta diplomaya götüren meslekî yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır.

  Giriş Şartları

  • 8. sınıfta öğrenim görüyor olmak

  • Başvuru yapılacak okulun kayıt-kabul şartlarını taşıyor olması

  • Evli olmaması

  • Ortaöğretim yerleştirme puanının 196 ve üzeri olması

  • Anadolu mesleki ve teknik ortaöğretim programlarına genel başvuru şartlarının yanında sağlığı ve fiziki durumunun iletişime, turizm eğitimine; eğlence hizmetlerinde, seyahat acentelerinde ve turistik tesislerde, toplu beslenme yapılan kurum mutfaklarında, büro hizmetlerinde, gıda kontrol ve analizleri laboratuarlarında görev yapmaya uygun olması,

  • Mülakat sınavına girmesi ve başarılı olması

  İşletmelerde Beceri Eğitimi Uygulaması

  Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde öğrenim gören öğrenciler, sektörün özelliği doğrultusunda; her yıl turizm bakımından hareketsiz olan Ekim-Mart ayları arasındaki altı aylık sürede okulda eğitim görürlerken; turizm mevsimi ile birlikte,

  Nisan-Eylül ayları arasındaki ikinci altı aylık dönemde turizm işletmelerinde uygulamalı eğitim görmektedirler.

  Mezunların yabancı dil bilgisi ile birlikte, turizm işletmelerinde yoğun bir uygulama programına tabi tutularak yetiştirilmeleri bu okullara ve mezunlarına olan talebi artırmaktadır.

  Uygulamalı eğitim süresince öğrencilere işyerlerince yaşlarına uygun olarak asgari ücretin en az % 60’ı oranında ücret ödemesinin yanı sıra, sigortaları da Bakanlığımız imkânları ile yapılmaktadır.

  Mezuniyet Sonrası Gidebilecekleri Üst Eğitim Kurumları

  Üniversiteye girebilmek için YGS-LYS’ye katılma hakkına sahip oldukları gibi, alanlarının devamı niteliğinde olan yüksek öğretim kurumlarını tercih etmeler durumunda da kendilerine ek puan verilmektedir.

  Mezun oldukları alan/kol/bölümün devamı niteliğinde veya en yakın programların uygulandığı meslek yüksekokullarına sınavsız olarak da devam edebilirler.

  Ayrıca, iki yıllık ön lisans programlarını tamamlayanlar istemeleri halinde ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavını (DGS) kazanmaları durumunda alanlarındaki lisans programlarına

   

  SBS SINAVI İLE GIRILEBILEN OKULLAR

  – 9 –

  ANADOLU DENİZCİLİK MESLEK LİSELERİ

  Giriş Koşulları

  Adayların sağlık durumlarının denizcilik öğrenimine elverişli olup olmadığı, Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş resmî ve özel sağlık kurum/kuruluşlarından alınacak “Gemi Adamları Sağlık Raporu” ile belgelendirilmesi. Erkek adayların 1.55 metre, kız adayların 1.50 metreden kısa olmaması.

  Mülakat ve beden yeterliliği sınavına girmesi ve başarılı olması. Başvuru Şartları

  Anadolu ve Anadolu meslek liselerine başvuru şartları yanında “Gemiadamları Yönetmeliği ” gereğince aşağıdaki hastalıklardan birine yakalanmamış olması gerekmektedir :

  a. Akıl ve ruh hastalıkları ve ilaç tutkunluğu,

  b. Sinir sistemi hastalıkları (sara,parkinson vb. )

  c. Duyu organları fonksiyon kayıpları,

  d. Çalışmaya engel olabilecek nitelikte olan ;

  e. Metabolizma ve endokrin sistemi hastalıkları (diabetes,mellitun,amiloidosis )

  f. Kan hastalığı (malign kan hastalıkları veya kan yapım bozuklukları )

  g. Kalp damar sistemi hastalıkları,

  h. Kas iskelet sistemi hastalıkları veya deformiteleri (romotoid artrit, malign hastalıkları )

  e . Uzun seyirli bulaşıcı hastalıklar ( açık tbc, AIDS, sifiliz vb. )

  Denizcilik Alanı Dal Programları

  Gemi Yönetimi: Gemi yönetimi (Vardiya Zabitliği) ile ilgili temel yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.Amacı: Gemi yöneticiliği mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  Makine Zabitliği: (Gemi) Makine zabitliğinin, gemi makineleri işletim ve bakım yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.Amacı: Makine zabitliği mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  Gemi Elektroniği Ve Haberleşme: Gemi elektroniği ve haberleşme (Telsiz Elektronik Zabiti) elemanının yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Gemi elektroniği ve haberleşme mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  Gemi Otomasyonu: Gemi otomasyonu elemanının yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Gemi otomasyonu mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  Yat Kaptanlığı: Yat kaptanının sahip olduğu, yatı sevk, idare ve yatta turizm faaliyetlerini yürütme yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilendaldır. Amacı: Yat kaptanlığı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  Balıkçı Gemisi Kaptanlığı: Balıkçı gemisi kaptanının sahip olduğu, balıkçı gemisini sevk, idare ve avlama yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Balıkçı gemisi kaptanlığı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  Su Ürünleri Üretimi: Su ürünleri üretimi elemanının yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Su ürünleri üretimi ve yetiştiriciliği mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

   

  SBS SINAVI İLE GIRILEBILEN OKULLAR

  – 10 –

   

  ANADOLU TEKNİK LİSELERİ

  Öğrencilere; orta öğretim düzeyinde asgarî ortak genel; kültür vermek, toplum sorunlarına duyarlı, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilinci ve gücünü kazandırma amacına yönelik ortak genel kültür dersleri ile birlikte endüstriyel teknik öğretim programlarının uygulandığı endüstriyel teknik alanlarda meslekî formasyon kazandıran, hem yüksek öğretime hem mesleğe hazırlayan, bir yabacı dil öğreten ortaöğretim kurumlarıdır.

  • SBS sınavında başarılı olup tercih edildiği takdirde yerleşilen okullardır.

  • Lise dengi meslek okuludur. Bir meslek alanında işe girebilecek seviyede temel mesleki yeterlilikleri kazandırır

  • İş alanlarına, mesleğe ve alanıyla ilgili yüksek öğretim programlarına

  hazırlar

  • Genel kültür derslerinin yanı sıra çeşitli meslek alanlarıyla ilgili teorik-pratik derslere yer verilir

  • Alanıyla ilgili MYO ‘larına sınavsız geçiş yapılır

  • Alanıyla ilgili yüksek öğretim programlarını tercihte ek puandan yararlanılır

  • Yabancı dil bilen meslek elemanı yetiştirir.

  • Mezunları Teknisyen unvanını kullanırlar

  • İşletmelerde mesleki eğitim uygulamasında asgari ücretin en az % 30’u oranında ücret işletmece, sigorta primleri devletçe ödenir. İşletmelerde pratik eğitim gören öğrenciler iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanmakta olup, sigorta primleri Milli Eğitim Bakanlığı’nca ödenmektedir.

  Anadolu teknik liselerinden mezun olanlar isterlerse yüksek öğretim kurumlarına devam edebilmektedir. Yüksek Öğretim Kurulunca belirlenen alanların devamı niteliğindeki yüksek öğretim programlarını tercih etmeleri durumunda, YGS-LYS yerleştirme puanları hesaplanırken kendilerine ek puan verilmektedir.

  Mezuniyet Sonrası İş İmkânları

  Anadolu Teknik Liselerinden “Teknisyen” olarak mezun olanlar, yabancı dille eğitim görmenin avantajlarına sahiptirler. Kamu kurum ve kuruluşlarında işe başladıklarında normal lise mezunlarına göre bir üst derece ile göreve başlarlar. İş bulma şansları oldukça yüksektir. Bu eğitim kurumundan mezun olanlara meslek lisesi diplomasının yanı sıra ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan “İşyeri Açma Belgesi” verilir. Mezunlar istemeleri halinde bu belge ile mezun oldukları alanda işyeri açabilirler.

  Mezuniyet Sonrası Gidebilecekleri Üst Eğitim Kurumları

  Üniversiteye girebilmek için YGS-LYS’ye katılma hakkına sahip oldukları gibi, alanlarının devamı niteliğinde olan yüksek öğretim kurumlarını tercih etmeler durumunda da kendilerine ek puan verilmektedir.

  Mezun oldukları alan/kol/bölümün devamı niteliğinde veya en yakın programların uygulandığı meslek yüksekokullarına sınavsız olarak da devam edebilirler.

  Ayrıca, iki yıllık ön lisans programlarını tamamlayanlar istemeleri halinde ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavını (DGS) kazanmaları durumunda alanlarındaki lisans programlarına devam edebilirler.

  Düzce’deki Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Liseleri ve Alanları

  Düzce Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

  Makine Teknolojisi Alanı Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı Bilişim Teknolojileri Alanı

  Fatih Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

  Elektrik-Elektronik Sistemleri Alanı

  Akçakoca Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

  Bilişim Teknolojileri Alanı

   

  SBS SINAVI İLE GIRILEBILEN OKULLAR

  – 11 –

  ANADOLU İMAM HATİP MESLEK LİSELERİ

  İmam-Hatip Liseleri İmamlık, Hatiplik ve Kur’an Kursu öğreticiliği gibi dinî hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı’nca açılan ortaöğretim sistemi içinde, hem mesleğe, hem yüksek öğrenime hazırlayıcı programlar uygulayan öğretim kurumlarıdır. Yatılı/Gündüz eğitim yapan karma öğretim kurumlarıdır.

  Anadolu İmam Hatip Meslek Liselerinde genel kültür derslerinin yanı sıra dini ağırlıklı Kur’an-ı Kerim, Arapça, Hadis, Fıkıh, Tefsir, İslam Tarihi öğretim programı, Karşılaştırmalı dinler tarihi dersi vb. meslek dersleri de verilmektedir.

  • Lise dengi okuldur

  • İmam ve hatiplik ile ilgili temel mesleki yeterlikleri kazandırır

  • Öğretim programlarında genel kültür derslerinin yanı sıra imamlık ve hatiplikle ilgili derslere yer verilir

  • Öğretim süresi hazırlık hariç 4 yıldır

  • Alanıyla ilgili yüksek öğretim programları tercih edildiğinde ek puandan yararlanılır

  • İyi bir Yabancı dil eğitimi verilir.

  • Arapça ve Kur’an-ı kerim iyi bir şekilde öğrenilebilir. Mezuniyet Sonrası İş İmkânları

  İmam hatip liselerinden mezun olanların, imam hatiplik, müezzinlik, stajyer kuran kursu öğreticiliği, gibi görevlerde çalışabilmek için KPSS’yi kazanmak ve yapılacak sınavlarda başarılı olmaları gerekmektedir. Açık olan imamlık görevinde, stajyer Kuran kursu öğreticiliği geçici olarak görevlendirilebilmektedir.

  Mezuniyet Sonrası Gidebilecekleri Üst Eğitim Kurumları

  İmam hatip meslek ve imam hatip meslek liselerinden mezun olan öğrenciler istemeleri halinde ilahiyat (ön lisans) (açık öğretim) meslek yüksek okuluna sınavsız olarak gidebilirler. Ayrıca “Dikey Geçiş Sınavına” başvurarak başarılı oldukları takdirde ilahiyat 4 yıllık lisans eğitimine devam edebilirler.

  Mezuniyet Sonrası Gidebilecekleri Üst Eğitim Kurumları

  Üniversiteye girebilmek için YGS-LYS’ye katılma hakkına sahip oldukları gibi, alanlarının devamı niteliğinde olan yüksek öğretim kurumlarını tercih etmeler durumunda da kendilerine ek puan verilmektedir.

  Mezun oldukları alan/kol/bölümün devamı niteliğinde veya en yakın programların uygulandığı meslek yüksekokullarına sınavsız olarak da devam edebilirler.

  Ayrıca, iki yıllık ön lisans programlarını tamamlayanlar istemeleri halinde ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavını (DGS) kazanmaları durumunda alanlarındaki lisans programlarına devam edebilirler.

   

  SBS SINAVI İLE GIRILEBILEN OKULLAR

  – 12 –

   ANADOLU KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSELERİ

  Eğitimin Amacı

  İlköğretim okulu üzerine tam gün öğrenim veren Anadolu meslek liselerinin öğretim süresi 4 yıldır. Bu okullarda, orta öğretim düzeyinde ortak bir genel kültür kazandırmayı amaçlayan genel kültür dersleri ile birlikte öğrencileri hayata, iş alanlarına ve yüksek öğretime hazırlayan programlar uygulanmakta, meslek alanlarının gerektirdiği seviyede yabancı dil ve mesleki formasyon verilmektedir. Sanayinin ve iş piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücü ve topluma, aile hayatına bilgili (ev ekonomisi-çocuk gelişimi-dikiş vb.) insanlar yetiştirmek amacıyla kurulmuş okullardır.

  Giriş Şartları

  İlköğretim okulu mezunu, öğrenimine ara vermemiş öğrencilerin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi sistemle yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme Sınavı’nı kazanmaları gerekmektedir.

  Bölümler:

  Bilgisayar, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Fotoğrafçılık, İç Mekân Tasarımı, Cam işlemeciliği, Kuyumculuk teknolojisi, Restorasyon, Hazır Giyim, Tekstil Boya-Baskı-Desen, Tekstil Dokuma, Tekstil Kalite Kontrol ile Tekstil, Seramik, Yaşlı Hizmetleri bölümleri bulunmaktadır.

  Eğitimin İçeriği:

  Genel kültür derslerinin yanı sıra eğitimini gördükleri bölüme göre meslek dersleri de okutulmaktadır. Anadolu teknik liselerinde bazı derslerin eğitimi yabancı dille (İngilizce) yapılmaktadır.

  Staj Durumu

  Öğrenciler, 2. yıldan itibaren pratik eğitimleri için işyeri ve işletmelere gitmektedirler. Bu uygulama haftanın iki günü okulda, diğer üç günü ise işletmelerde beceri eğitimi olarak gerçekleştirilmektedir.

  Mezuniyet Sonrası İş İmkânları

  Mezunlar kamu kurum ve kuruluşları ile özel işletmelerde teknisyen unvanı ile görev alabilirler. Kamu kurumlarında göreve başlamak için Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girip başarılı olmaları gerekmektedir. Ayrıca bu eğitim kurumlarından mezun olanlara 3308 Sayılı Kanuna göre doğrudan işyeri açma belgesi verilir.

  Mezuniyet Sonrası Gidebilecekleri Üst Eğitim Kurumları

  Üniversiteye girebilmek için YGS-LYS’ye katılma hakkına sahip oldukları gibi, alanlarının devamı niteliğinde olan yüksek öğretim kurumlarını tercih etmeler durumunda da kendilerine ek puan verilmektedir.

  Mezun oldukları alan/kol/bölümün devamı niteliğinde veya en yakın programların uygulandığı meslek yüksekokullarına sınavsız olarak da devam edebilirler.

  Ayrıca, iki yıllık ön lisans programlarını tamamlayanlar istemeleri halinde ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavını (DGS) kazanmaları durumunda alanlarındaki lisans programlarına devam edebilirler.

   SINAVSIZ GİRİLEBİLEN OKULLAR

  – 1 –

   

  GENEL LİSELER

   

  Genel liseler; Türk Millî Eğitiminin amaçları doğrultusunda, öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari genel kültür veren ve yüksek öğretime öğrenci hazırlayan öğretim kurumlarıdır.

  Bu okulların öğretim süresi ilköğretim üzerine 4 yıl olup, sınavsız öğrenci alınmaktadır.

  Genel liselerde öğrenciler; Fen Bilimleri, Türkçe-Matematik, Sosyal Bilimler ve Yabancı Dil Alanlarında öğrenim görebilmektedirler. Bu okullarda birinci yabancı dil olarak İngilizce okutulmaktadır.

  Derslerin öğretimi Türkçe yapılır.

  Bu okullar arasındaki öğrenci nakilleri ikametgâh değişikliğine dayalı olarak yapılmaktadır.

   

  SINAVSIZ GİRİLEBİLEN OKULLAR

  – 2 –

  TİCARET MESLEK LİSELERİ

  İlköğretim üzerine 4 yıl eğitim uygulayan meslek liseleridir. Bu okullarda meslek dersleri yanında orta öğretim düzeyinde ortak bir genel kültür dersleri de okutulmaktadır.

  Kamu ve özel sektörün muhasebe ve finansman, pazarlama ve perakende, büro yönetimi ve sekreterlik, bilişim teknolojileri alanların da ihtiyaç duyduğu, nitelikli elemanları yetiştiren, öğrencileri hem mesleğe hem de yüksek öğrenime hazırlayan okullardır.

  Ticaret Meslek Liselerinde Bulunan Bölümler

  Bankacılık, Bilgisayar, Borsa Hizmetleri, Büro Hizmetleri, Dış Ticaret, Emlak Komisyonculuğu, Kooperatifçilik, Muhasebe, Muhasebe (Bilgisayarlı) Pazarlama, Sigortacılık.

  Giriş Şartları

  Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl belirlenen tarihlerde başvuru yapılmakta olup giriş sınavsızdır. Ancak bazı bölümlere başvurunun kontenjandan daha fazla olması durumunda ilköğretim başarı ortalaması yüksek olanlar alınmaktadır.

  Mezuniyet Sonrası İş İmkânları

  Ticaret Meslek Lisesi Mezunları hem kamuda hem de Özel sektörde iş bulabilirler. Özellikle özel sektörde iş bulma imkânları yüksektir. Ticaret Meslek Lisesi mezunları muhasebe, mali müşavirlik, bürolarında, sigortacılık ve finans kuruluşlarının ilgili bölümlerinde çalışma imkânına sahiptirler.

  Mezuniyet Sonrası Gidebilecekleri Üst Eğitim Kurumları

  Üniversiteye girebilmek için YGS-LYS’ye katılma hakkına sahip oldukları gibi, alanlarının devamı niteliğinde olan yüksek öğretim kurumlarını tercih etmeler durumunda da kendilerine ek puan verilmektedir.

  Mezun oldukları alan/kol/bölümün devamı niteliğinde veya en yakın programların uygulandığı meslek yüksekokullarına sınavsız olarak da devam edebilirler.

  Ayrıca, iki yıllık ön lisans programlarını tamamlayanlar istemeleri halinde ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavını (DGS) kazanmaları durumunda alanlarındaki lisans programlarına devam edebilirler.

   

   

   

  SINAVSIZ GİRİLEBİLEN OKULLAR

  – 3 –

  TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİ

  Çağdaş bilim ve teknolojinin hızla gelişmesi, ülkemiz endüstrisine çok boyutlu bir yapı kazandırmıştır. Buna paralel olarak da endüstrimizin “nitelikli” teknik insan gücü ihtiyacı giderek artmıştır. Orta kademe teknik insan gücü, endüstri meslek liselerinde yetiştirilmektedir.

  Endüstri meslek liseleri; ilköğretim okulundan sonra öğrencilere, endüstrinin ihtiyaç duyduğu çeşitli alanlarda mesleki bilgi ve beceriyi kazandırmak suretiyle onları iş alanlarına ve yüksek öğretime hazırlayan programların uygulandığı endüstriyel teknik öğretim okullarıdır.

  Giriş Şartları

  İlköğretim okulu mezunu öğrenciler, endüstri meslek liselerinin istedikleri bölümüne doğrudan başvurabilirler. Ancak seçtikleri bölüme okul kontenjanından fazla başvuru olduğu takdirde öğrencinin, ilköğretim okul diplomasındaki başarı notu dikkate alınır. Başarılı öğrencilerden başlanarak kayıt yapılır.

  Endüstri meslek liselerinde genel kültür dersleri ve branş dersleri bir arada okutulmaktadır. Öğrenciler, Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, Coğrafya, Matematik, Yabancı Dil gibi ortak genel kültür derslerini alırlar. Daha sonra okudukları bölüme göre Ölçme Bilgisi, Meslek Teknolojisi, Malzeme Bilgisi, Teknik Resim, Bilgisayar, İşletme Bilgisi, İş Güvenliği, Girişimcilik gibi dersleri alırlar. Ayrıca, atölye ve laboratuar uygulamaları yaparlar.

  Endüstri Meslek Liselerinin Özellikleri

  • Lise dengi meslek okuludur. Bir meslek alanında işe girebilecek seviyede temel mesleki yeterlilikleri kazandırır

  • İş alanlarına, mesleğe ve alanıyla ilgili yüksek öğretim programlarına

  hazırlar

  • Genel kültür derslerinin yanı sıra çeşitli meslek alanlarıyla ilgili teorik-pratik derslere yer verilir

  • Alanıyla ilgili MYO’lara sınavsız geçiş yapılır.

  • Diğer Meslek Lisesi Mezunlarına verilen haklar bu öğrenciler içinde

  geçerlidir.

  • Alanıyla ilgili yüksek öğretim programlarını tercihte ek puandan yararlanılır

  • Mezunları Teknisyen unvanını kullanırlar.

  • İşletmelerde mesleki eğitim uygulamasında asgari ücretin en az % 30’u oranında ücret işletmece, sigorta primleri devletçe ödenir. İşletmelerde pratik eğitim gören öğrenciler iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanmakta olup, sigorta primleri Milli Eğitim Bakanlığı’nca ödenmektedir.

  Mezuniyet Sonrası İş İmkânları

  Endüstri meslek lisesi mezunları kamu ve özel işyerlerinde çalışabilirler. Kamu kurum ve kuruluşlarında branşlarında görev alan mezunlar, genel lise mezunlarına göre bir üst derece ile işe başlarlar. Özel sektörde ise eğitim esnasında iş hayatını yakından tanıdıklarından rahatlıkla iş bulabilmektedirler. Endüstri meslek lisesi mezunlarının avantajlı oldukları bir diğer konu da kendi işyerlerini açma imkânlarının bulunmasıdır. Endüstri meslek lisesi mezunları daha çok sanayide ara eleman olarak çalışmaktadırlar.

  Mezunlar işyeri açmak için şart koşulan “Ustalık Belgesini” alabilmek için mesleki eğitim merkezlerinde ustalık sınavına girmelidirler. Bu sınavda başarılı oldukları takdirde ustalık belgesini almaya hak kazanırlar.

  Staj Durumu

  Öğrenciler 2. yıldan itibaren pratik eğitimleri için işyeri ve işletmelere gitmektedirler. Bu uygulama haftanın iki günü okulda, haftanın üç günü işletmelerde yapılmaktadır.

  Mezuniyet Sonrası Gidebilecekleri Üst Eğitim Kurumları

  Üniversiteye girebilmek için YGS-LYS’ye katılma hakkına sahip oldukları gibi, alanlarının devamı niteliğinde olan yüksek öğretim kurumlarını tercih etmeler durumunda da kendilerine ek puan verilmektedir.

  Mezun oldukları alan/kol/bölümün devamı niteliğinde veya en yakın programların uygulandığı meslek yüksekokullarına sınavsız olarak da devam edebilirler.

  Ayrıca, iki yıllık ön lisans programlarını tamamlayanlar istemeleri halinde ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavını (DGS) kazanmaları durumunda alanlarındaki lisans programlarına devam edebilirler.

   

   

  SINAVSIZ GİRİLEBİLEN OKULLAR

  – 4 –

   

  KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSELERİ

  Bu okullarda, orta öğretim düzeyinde ortak bir genel kültür kazandırmayı amaçlayan genel kültür dersleri ile birlikte öğrencileri hayata, iş alanlarına ve yüksek öğretime hazırlayan programlar uygulanmakta, meslek alanlarının gerektirdiği seviyede yabancı dil ve mesleki formasyon verilmektedir. Sanayinin ve iş piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücü yetiştirmek, topluma, aile hayatına katkıda bulunacak bireyler yetiştirmek amacıyla kurulmuş okullardır. Eğitim süresi 4 yıldır.

  Giriş Şartları

  İlköğretim okulu mezunu öğrenciler, kız meslek liselerinin istedikleri bölümüne doğrudan başvurabilirler. Ancak seçtikleri bölüme okul kontenjanından fazla başvuru olduğu takdirde öğrencinin, ilköğretim okul diplomasındaki başarı notu dikkate alınır. Başarılı öğrencilerden başlanarak kayıt yapılır.

  Staj Durumu

  Öğrenciler 2. yıldan itibaren pratik eğitimleri için işyeri ve işletmelere gitmektedirler. Bu uygulama haftanın iki günü okulda, haftanın üç günü işletmelerde yapılmaktadır.

  Mezuniyet Sonrası İş İmkânları

  Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılarak başarılı olmaları halinde Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilecekleri gibi özel işyerlerinde de çalışabilirler. Ayrıca kendi işyerlerini açabilirler. Kız meslek lisesi çocuk gelişimi ve eğitimi mezunları, kreş, yuva, anaokulu, ana sınıfı ve çocuk kulüplerinde öğretmen yardımcısı olarak görev yapmaktadırlar.

  Mezuniyet Sonrası Gidebilecekleri Üst Eğitim Kurumları

  Üniversiteye girebilmek için YGS-LYS’ye katılma hakkına sahip oldukları gibi, alanlarının devamı niteliğinde olan yüksek öğretim kurumlarını tercih etmeler durumunda da kendilerine ek puan verilmektedir.

  Mezun oldukları alan/kol/bölümün devamı niteliğinde veya en yakın programların uygulandığı meslek yüksekokullarına sınavsız olarak da devam edebilirler.

  Ayrıca, iki yıllık ön lisans programlarını tamamlayanlar istemeleri halinde ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavını (DGS) kazanmaları durumunda alanlarındaki lisans programlarına devam edebilirler.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  SINAVSIZ GİRİLEBİLEN OKULLAR

  – 5 –

  İMAM HATİP MESLEK LİSELERİ

  İmam-Hatip Liseleri İmamlık, Hatiplik ve Kur’an Kursu öğreticiliği gibi dinî hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı’nca açılan ortaöğretim sistemi içinde, hem mesleğe, hem yüksek öğrenime hazırlayıcı programlar uygulayan öğretim kurumlarıdır. Gündüz eğitim yapan kurumlardır.

  • İmam Hatip Meslek Liselerinde genel kültür derslerinin yanı sıra dini ağırlıklı Kur’an-ı Kerim, Arapça, Hadis, Fıkıh, Tefsir, İslam Tarihi öğretim programı, Karşılaştırmalı dinler tarihi dersi vb. meslek dersleri de verilmektedir.

  • Lise dengi okuldur

  • İmam ve hatiplik ile ilgili temel mesleki yeterlikleri kazandırır

  • Öğretim programlarında genel kültür derslerinin yanı sıra imamlık ve hatiplikle ilgili derslere yer verilir

  • Öğretim süresi hazırlık hariç 4 yıldır

  • Alanıyla ilgili yüksek öğretim programları tercih edildiğinde ek puandan yararlanılır

  • Arapça ve Kur’an-ı kerim iyi bir şekilde öğrenilebilir. Mezuniyet Sonrası İş İmkânları

  İmam hatip liselerinden mezun olanların, imam hatiplik, müezzinlik, stajyer kuran kursu öğreticiliği, gibi görevlerde çalışabilmek için KPSS’yi kazanmak ve yapılacak sınavlarda başarılı olmaları gerekmektedir. Açık olan imamlık görevinde, stajyer Kuran kursu öğreticiliği geçici olarak görevlendirilebilmektedir.

  Mezuniyet Sonrası Gidebilecekleri Üst Eğitim Kurumları

  Üniversiteye girebilmek için YGS-LYS’ye katılma hakkına sahip oldukları gibi, alanlarının devamı niteliğinde olan yüksek öğretim kurumlarını tercih etmeler durumunda da kendilerine ek puan verilmektedir.

  Mezun oldukları alan/kol/bölümün devamı niteliğinde veya en yakın programların uygulandığı meslek yüksekokullarına sınavsız olarak da devam edebilirler.

  Ayrıca, iki yıllık ön lisans programlarını tamamlayanlar istemeleri halinde ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavını (DGS) kazanmaları durumunda alanlarındaki lisans programlarına devam edebilirler.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  SINAVSIZ GİRİLEBİLEN OKULLAR

  – 6 –

   

  ÇOK PROGRAMLI LİSE

  Nüfusu az ve dağınık olan yerlerde ortaöğretimin genel, mesleki ve teknik öğretim programlarını bir yönetim altında uygulayan çok programlı liseler açılarak küçük yerleşim birimlerindeki okulların bina ve tesislerinde, eğitim araçlarından, öğretmen ve diğer personelinden yararlanılmaktadır.

  Bu okullarda, bağımsız olarak eğitim yapan orta öğretim kurumlarında uygulanan programlar aynen uygulanmakta ve öğrencilere bitirdikleri programa ait diploma (Lise, Meslek Lisesi, imam Hatip Lisesi gibi) düzenlenmektedir.

  Staj Durumu

  Çok Programlı Liselerde öğrenim gören öğrenciler 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre uygulamalı eğitimlerini gerçek iş ve hizmet ortamlarında yapmaktadırlar.

  Bu eğitim; haftada iki gün okulda teorik eğitim, üç gün işletmelerde uygulamalı eğitim olarak gerçekleştirilmektedir. Beceri eğitimi için iş yerlerine gönderilen öğrencilere ilgili iş yerlerince yaşlarına uygun olarak asgari ücretin en az % 30’u oranında ücret ödenmekte ve Milli Eğitim Bakanlığının imkânlarıyla sigortaları yapılmaktadır.

  Mezuniyet Sonrası Gidebilecekleri Üst Eğitim Kurumları

  Çok Programlı Liselerinden mezun olanlar isterlerse yüksek öğretim kurumlarına devam edebilmektedir. Çok programlı Liselerin Meslek Lisesi programlarından mezun olan/olacak adaylar, Yüksek Öğretim Kurulunca belirlenen alanların devamı niteliğindeki yüksek öğretim programlarını tercih etmeleri durumunda, YGS-LYS yerleştirme puanları hesaplanırken kendilerine ek puan verilmektedir.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  SINAVSIZ GİRİLEBİLEN OKULLAR

  – 7 –

  AÇIKÖĞRETİM LİSESİ

  Ülkemizde ilk olarak fakülte düzeyinde uygulanan Uzaktan Eğitim Yöntemi, Açık öğretim Kurumları ile Eğitim Öğretim hizmetinin lise ve ilköğretim seviyesinde de geniş bir kitleye ulaştırılmasını sağlamaktadır. Açık Öğretim Lisesi Uzaktan öğretim teknolojilerini kullanarak kredili sisteme göre lise öğrenimi veren ve bu hizmeti merkezi sistemle yürüten bir kurumdur.

  Kimler Başvurabilir

  • İlköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar,

  • Bakanlığımıza bağlı veya diğer bakanlıklara bağlı ortaöğretim düzeyindeki genel lise programından ayrılanlar,

  • Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Spor Lisesi, Sosyal Bilimleri Liselerinden ayrılanlar,

  • Yurt dışında öğrenim görmüş olanlardan denklik belgesinde belirtilen öğretim düzeylerinin, yukarıdaki şartlardan birisini taşıyanlar,

  • Açık Öğretim Lisesine başvurabilirler.

  Öğretim Sistemi Ve Ders Seçimi

  • Açık Öğretim Lisesinde ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde ders geçme ve kredi sistemi uygulanır.

  • Program; ortak, alan ve seçmeli derslerden, öğretim yılı ise birbirinden bağımsız iki dönemden oluşur. Öğrenciler, yapılan sınavlarda, başarılı oldukları derslerin kredisini kazanırlar.

  • Açık Öğretim Lisesinde 2005-2006 eğitim öğretim yılından itibaren 4 yıllık eğitim sistemine geçilmiştir.

  • Lise ara sınıftan gelen tüm öğrenciler, 2008-2009 eğitim öğretim yılının sonundan itibaren 4 yıllık sisteme tabi olacaklardır.

  • Açık Öğretim Lisesi Öğrencileri, Örgün eğitim (Okullarda yapılan eğitim) öğrencilerinin yararlandıkları hakların tamamından yararlanırlar.

  • Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi ders programında, ortak, seçmeli ve alan dersleri bulunmaktadır.

  • Öğrenciler, kayıtlı oldukları okul türüne göre gerekli olan mezuniyet kredisine erişmek için, bulundukları döneme göre belirlenen alan derslerini başarmak zorundadırlar.

  • Ortak derslerden ise başarılı ya da üç kez sınava girerek muaf olurlar. (Dil ve Anlatım dersi hariç) Mezuniyet kredisine erişmek için de yeteri kadar seçmeli dersten başarılı olmaları gerekmektedir.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  OKULLARI İÇİN AYRI BİR SINAV YAPAN KURUMLAR

  – 1 –

   

  GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ

  Güzel sanatlar ve spor liseleri, Anadolu lisesi statüsünde olup güzel sanatlar ve spor eğitimi alanında yatılı, gündüzlü ve karma olarak ilköğretim üzerine 4 yıl eğitim ve öğretim yapılan okullardır. Bu okullar, öncelikle güzel sanatlar ve sporla ilgili yükseköğretim kurumlarının bulunduğu yerlerde açılır.

  Okulun amacı öğrencilerin Türk Millî Eğitiminin genel ve özel amaçları yanı sıra güzel sanatlar ve spor alanlarında

  a) İlgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda güzel sanatlar ve spor eğitimi ile ilgili temel bilgi ve beceriler kazanmalarına yönelik eğitim-öğretim görmelerini ve alanlarında başarılı bireyler olarak yetişmelerini,

  b) Güzel sanatlar ve sporla ilgili yükseköğretim programlarına hazırlanmalarını,

  c) Türk sanat, kültür ve sporuna katkıda bulunan ve başarıyla temsil eden bireyler olarak yetişmelerini,

  ç) İş birliği içinde çalışma ve dayanışma alışkanlığı kazanarak takım ruhu ile hareket etmelerini,

  d) Alanlarıyla ilgili araştırma yaparak yorum ve uygulama yetkinliğine ulaşabilmelerini,

  e) Millî ve milletlerarası sanatsal ve sportif faaliyetleri takip ederek bilgi ve kültürlerini geliştirmelerini,

  f) Spor disiplini ve centilmenliği ile sanatçı duyarlığını benimseyen bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

  Okul ile İlgili Bilgiler

  • Bir öğretim yılında güzel sanatlarla ilgili alanların her birine alınacak öğrenci sayısı otuzu; spor alanına alınacak öğrenci sayısı ise doksanı geçemez.

  • Sınıf mevcutları otuzu geçemez. Ancak sınıf tekrarı yapan öğrenci bulunması hâlinde bu sayının üzerine çıkılabilir.

  • İlköğretim okulunu o yıl bitirenler yetenek sınavına girmek için tercih ettikleri bir güzel sanatlar ve spor lisesi müdürlüğüne müracaat ederler.

  • Bakanlıkça uygun görülen ders çizelgeleri ve öğretim programları uygulanır. Programlar düzenlenirken alanın özelliğine göre yabancı dil dersleri ile sanat ve spor derslerine ağırlık verilir.

  • Eğitim ve öğretim Türkçe yapılır. Alan derslerindeki sanat ve sporla ilgili terimlerin yabancı dildeki karşılıkları da öğretilir.

  • Öğrenimine Anadolu güzel sanatlar lisesi ile spor lisesi öğrencisi olarak başlayan ve hâlen bu okulların bünyelerinde öğrenime devam eden öğrencilerin her türlü iş ve işlemleri, öğrenim hakları sona erinceye kadar yürürlükten kaldırılan 1/2/2005 tarihli ve 25714 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Spor Liseleri Yönetmeliği ile 20/8/1999 tarihli ve 23792 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

  Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

  1. Kayıt yapmak için kimler başvurabilir?

  İlköğretim 8. sınıfı o yıl bitiren öğrenciler ön kayıt için başvurabiliri. 8. sınıftan sonra herhangi bir nedenden dolayı ara verenler, herhangi bir ortaöğretim kurumunda öğrenim görenler ya da liseyi terk edenler terk olanlar kesinlikle ön kayıt yaptıramazlar.

  2. Kayıt için hangi tarihlerde başvurmamız gerekir?

  Başvurular iki aşamalı olmaktadır.

  Önkayıt yaptırabilmek için ; Milli eğitime bağlı okullardaki eğitim-öğretim faaliyetlerinin bitimiyle başlar. (Dikkat: Bu tarihler okuldan okula değişebilir)

  Sınav; Ağustos ayının ilk haftası yapılacak yetenek sınavında başarılı olanlar okullara kayıt hakkını kazanırlar. (Dikkat: Bu tarihler okuldan okula değişebilir)

  3. SBS’nin etkisi var mıdır?

  Öğrenci kabulünde ön kayıt yâda yetenek sınavında SBS’nin herhangi bir etkisi yoktur.

  4. Çocuğum lisanslı sporcudur. Spor Lisesine kabulünde etkisi var

  mıdır?

  Lisanslı sporcu olması yetenek sınavında ek puan getirmez. Ancak spor liselerine ön kayıt için başvuran çok sayıda lisanslı sporcu bulunmaktadır ve lisanslı sporcuların sınavda daha başarılı oldukları görülmüştür.

  5. Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi hariç diğer liselerden nakil imkânı var

  mı?

  Spor liselerine sadece Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinden öğrenci nakilleri yapılabilmektedir.

  6. Spor lisesinden mezun olan öğrenciler üniversitede hangi alanlara

  gidebilir?

  Güzel Sanatlar ve Spor lisesinden mezun olan öğrenciler YGS’ de başarılı olduklar takdirde özel yetenek sınavıyla öğrenci alımı yapan, alanlarının devamı niteliğindeki bölümlere gidebilirler.

  7. Güzel sanatlar ve spor lisesinin eğitim proğramı hangi dersleri kapsamaktadır.

  Öğrenciler haftada 36 saat ders görmektedir.

  • 9. sınıflar 27 saat ortak dersler, 7 saat alan dersleri ve 1 saatte seçmeli ders ve 1 saatte rehberlik dersi görmektedir.

  • 10. sınıflar 17 saat ortak dersler, 14 saat alan dersleri ve 4 saatte seçmeli ve 1 saatte rehberlik ders görmektedir.

  • 11. sınıflar 13 saat ortak dersler, 19 saat alan dersleri ve 3 saatte seçmeli ders ve 1 saatte rehberlik görmektedir.

  • 12. sınıflar 8 saat ortak dersler, 20 saat alan dersleri ve 7 saatte seçmeli ders ve 1 saatte rehberlik görmektedir.

  8. Spor lisesinden mezun olmak öğrencilere YGS’ de herhangi bir katkı sağlar mı?

  Mezunlar Beden Eğitimi Öğretmenliği, Antrenörlük, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon bölümlerinden herhangi birini tercih ettiklerinde YGS puanlarına ağırlıklı orta öğretim başarı puanı yanı sıra artı otuz (30) puan eklenir.

  9. Öğrenicim futbol branşında oldukça yetenekli spor lisesinde futbol ağırlıklı bir eğitim almasını istiyorum. Spor lisesinin bu anlamda çocuğuma katkısı olacak mı?

  Spor liselerinde ders programı bakanlıkça belirlenmiştir; özel olarak futbol, basketbol ya da herhangi bir branşta eğitim söz konusu değildir.

   

  OKULLARI İÇİN AYRI BİR SINAV YAPAN KURUMLAR

  – 2 –

   

  POLİS KOLEJİ

  Polis Koleji; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı liselerin Fen Bilimleri, alanı müfredatına uygun olarak eğitim ve öğretim yaparak, Emniyet Teşkilatına üst amir Yetiştiren Polis Akademisine veya Teşkilatın ihtiyaç duyacağı branşlarda fakültelere kaynak (öğrenci) sağlamak amacıyla eğitim yapmaktadır.

  Eğitim Şekli

  Bir Kısım Derslerin Öğrenimini Yabancı Dille Yapan Resmi Okulların Lise Kısmı Fen Kolları Müfredat Programını aynen uygulayan İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Parasız Yatılı ve Resmi Üniformalı Devlet Lisesidir. Yalnız Ankara ve Bursa’da bulunan Polis Kolejinde 4 Yıllık eğitim süresinin ilk yılında yabancı dil ağırlık, diğer 3 yılında ise lise programı uygulanmaktadır.

  Öğrenci Alımı

  Polis Kolejlerine öğrenci alımı iki ayrı aşamada yapılmaktadır.

  I.Aşama: MEB tarafından yapılan Seviye Belirleme Sınavları sonunda hesaplanan Ortaöğretim Yerleştirme Puanına (OYP) göre Polis Kolejine Giriş Sınavına katılacak adayların belirlenmesi;

  II. Aşama: Polis Kolejine Giriş Sınavıdır. Ortaöğretim Yerleştirme Puanına (OYP) göre belirlenen adayların katılacağı ve Ankara Polis Koleji Müdürlüğünce yapılacak olan sınavdır.

  Polis Kolejine Giriş Sınavı; her yıl Ağustos ayı içerisinde yapılan üç ayrı aşamalı bir sınavdır. Polis Kolejine Giriş Sınavı aşamaları; mülakat, beden eğitimi ve yazılı (test) sınavlarından oluşmaktadır. Sınavlarda başarılı olup Kolejlere girmeye hak kazanan adaylar Ankara Polis Koleji Müdürlüğünde intibak eğitimine alınırlar ve bu süre içerisinde adaylara okulun denetimi ve gözetiminde tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden Sağlık Kurulu Raporu aldırılır.

  Polis Kolejine girmek isteyen adaylar 2011 yılı 8’inci sınıf SBS’ye girmek zorundadır. SBS için bankaya para yatıran adaylar öğrenim gördükleri okullardan Mart 2011 tarihinde Polis Koleji için başvuruda bulunacaktır.

  Yurt dışından Polis Kolejine Giriş Sınavına girmek isteyen adaylar Polis Kolejine Giriş Yönetmeliğinin Yurtdışında Öğrenim Görenler başlıklı 22. maddesi hükümlerine göre; Yurtdışında öğrenim görenlerden, sınava girecek adayların öğrenim derecelerinin denkliği Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunca yapılır.

  Başvurunun elektronik ortamda hatasız, eksiksiz, e-başvuru kılavuzuna uygun yapılması gerekmektedir. Bu konuda sorumluluk ilgili OKUL MÜDÜRLÜĞÜ ve ADAYIN VELİSİNE ait olacaktır.

  BAŞVURU ŞARTLARI

  Koleje alınacak öğrencilerde aranılacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

  • Yapılacak olan güvenlik tahkikatı neticesinde; Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan ağır hapis veya 6 ay ve daha fazla hapis veyahut affa uğramış, paraya çevrilmiş, ertelenmiş, zaman aşımına uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, suç işlemek için teşekkül oluşturmak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında devam etmekte olan bir adlî kovuşturmaya tâbi olmamak.

  • 04 Ağustos 2003 tarih ve 25189 sayılı Ek-2’de yer alan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak,

  • Yaş yönünden; Polis Kolejine Giriş Sınavının yapıldığı yılın 01 OCAK tarihi itibariyle 16 yaşından gün almamış olmak,

  • Öğrenime ara vermemiş olmak,

  • Lise ve dengi okullara devam etmemiş olmak,

  • İlköğretim okulunu üç (3.00) ve daha yukarı diploma notu ile bitirmiş olmak ( Polis Kolejine Giriş Sınavında aranır)

  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

  • Herhangi bir okuldan, ahlâki veya disiplin sebebi ile çıkarılmamış olmak.

  • İlköğretim okulu 8’inci sınıf öğrencisi olmak.

  Polis Kolejlerine girecek öğrenciler Polis Kolejine Giriş Yönetmeliği ve Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde aranan şartları taşımak zorundadırlar.

  OKULLARI İÇİN AYRI BİR SINAV YAPAN KURUMLAR

  – 3 –

   

  ASKERİ LİSELER

  Askeri liselerin temel amacı harp okulları ile Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Fakülte ve Yüksek Okullar gibi diğer üst eğitim kurumlarındaki eğitim ve öğretimi takip edebilecek, zihinsel ve fiziksel yetenekleri gelişmiş, Atatürkçü Düşünce sistemine bağlı, vatan ve millet sevgisi aşılanmış, vazife ve sorumluluk duygusu, disiplin anlayışı gelişmiş askeri öğrenciler yetiştirmektedir. Hava Kuvvetleri Komutanlığına ve Jandarma Genel Komutanlığına ait askeri lise bulunmamaktadır. Bu Komutanlıklar ihtiyaçlarını K.K.K.lığına ait Askeri Liselerden ve sivil öğrenci kaynaklı liselerden karşılamaktadırlar. Askeri Liselerde, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki yabancı dil ağırlıklı liselerin fen bilimleri programı uygulanmaktadır.

  Askeri Lise Sınavın İçeriği

  Askeri liseye öğrenci seçimi iki aşamada yapılmaktadır.

  Birinci Aşama: ÖSYM tarafından yapılmakta olan sınav aşamasıdır.

  İkinci Aşama: Baraj puanını aşan adaylar, belirlenen tarihte ilgili Kuvvet Komutanlıkları (Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı) Sınav Merkezlerine yapılacak olan Ön Sağlık Muayenesi, Bedeni Yeterlilik Sınavı, Psikomotor Testi (Yalnız Hava Kuvvetleri Komutanlığı için), Mülakat ve Sağlık Muayenesi aşamalarından geçeceklerdir.

  BAŞVURMA VE GİRİŞ KOŞULLARI

  a) Erkek ve Türk vatandaşı olmak,

  b) Evli, dul, nişanlı olmamak, bir kadınla nikâhsız, birlikte yaşamamak,

  c) Kendisi ve aile bireyleri kusursuz ahlak ve karakter sahibi olmak,

  ç) Tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya karışmamış olmak,

  d) Herhangi bir nedenle askerî okullardan çıkmamış veya çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak,

  e) Yapılacak özel güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

  f) Okul idaresine karşı öğrencinin sorumluluğunu üstüne alacak bir veli göstermek (Veli, baba, anne veya mahkemece tayin edilmiş bir vahis olabilir.),

  g) T.S.K. Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin Askerî Okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin aşağıda yazılan sağlık niteliklerine uygun olmak, vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağla ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak (göğüs kafesinde şekil bozukluğu bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, kellik, frengi ve cilt hastalığından iz bulunmamak, düztaban olmamak), duymasında en ufak bir kusur bulunmamak, her ne derece olursa olsun gözlük-lens kullanmamak, gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. hastalık bulunmamak, lazer ameliyatlısı olmamak, kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak, yapılacak diğer muayenelerden sağlık raporu almak,

  ğ) En fazla 16 yaşında olmak,

  h) En az 13 yaşında olmak,

  ı) Türkçeyi kusursuz konuşmak (dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak),

  i) Yapılacak ön sağlık muayenesinde, yaş, boy (ayakkabısız) ve kilo aşağıda belirtilen alt ve üst sınırlar içinde, boy-kilo oranı ise TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ne uygun sınırlar içinde bulunmak,

  Yaş En az boy / Kilo En fazla boy /   Kilo

  13 140,5 cm   /   30 kg 171,5 cm     /   67,45 kg

  14 146,5 cm   /  34,2 kg 178,5 cm   /   72,8 kg

  15 152,5 cm / 39,5 kg 182,5 cm / 77,6 kg

  16 158 cm    / 44,9 kg 185 cm    / 80,8 kg

  j) Hâlen Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okullarının, 8. sınıfında okuyor olmak ve 2010 yılı Haziran döneminde doğrudan mezun olmak (Lise sınıflarında (hazırlık dahil) öğrenim görenlerin başvurusu geçersizdir.),

  k) Yurt dışındaki okul mezunları için (Bu durumdaki adayların da 2010 yılı Haziran döneminde doğrudan mezun olmaları gerekmektedir.) bu okulların bir mesleğe yönelik olmadığını ve ilköğretim okullarıyla denkliğini belirten, Milli eğitim Bakanlığınca onaylanmış belgeye sahip olmak (Bu belge yazılı sınav sonucunda ilgili Kuvvet Komutanlıkları tarafından belirlenecek baraj puanı aşıldığı takdirde 2. aşamaya gelirken getirilecektir.),

  l) Okul bitirme derecesi (son beş yılın ortalaması) Askerî liseler için en az 75.00, Bando Astsubay Hazırlama Okulu için en az 66,66 olmak.

  ÖSYM tarafından yapılacak Yazılı Sınav sırasında henüz mezuniyet sonuçları belli olmamış olacağından “j” ,”k” ve “l” maddelerinin kontrolü yapılmayacaktır. Ancak, Yazılı Sınavı kazanarak, diğer seçim aşamalarına çağırılan adaylardan istenecek belgelerle birlikte, bu maddelerde belirtilen koşulları sağlayıp sağlamadıkları diploma veya bitirme derecesini de gösteren onaylı mezuniyet belgesinden kontrol edilecektir. Bu koşulları sağlayamadığı belirlenen adaylar, seçim aşamalarına alınmayacak ve tüm haklarını kaybedeceklerdir.

  Yukarıdaki koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, sınava alınmış olsalar bile bu durumdan doğabilecek hiçbir haktan yararlanamazlar.

  Mezuniyet Sonrası Gidebilecekleri Üst Eğitim Kurumları

  Bu okullardan mezun olanlar Ön Lisans düzeyinde Astsubay MYO’larını tercih edebilirler ve “Astsubay Çavuş” olarak mezun olurlar. Bunun yanı sıra Lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapan; Harp Okulları ile Gülhane Askeri Tıp Akademisini tercih edebilirler.

  Bu okulları bitiren öğrenciler “Teğmen” unvanıyla mezun olurlar. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde “Lisans-üstü” düzeyde eğitim-öğretim veren; Harp Akademileri, Silahlı Kuvvetler Akademisi, Milli güvenlik Akademisi ile Harp Okulları ve Harp Akademisi

  bünyesindeki enstitülere devam eden öğrenciler ise “Komutanlık ve Karargâh Subayı” niteliklerine sahip “Kurmay Subay” olarak mezun olurlar

  Türkiye de üç tane askeri lise vardır:

  1. Kuleli Askeri Lisesi (Çengelköy-İstanbul)

  2. Maltepe Askeri Lisesi (Güzelbahçe-İzmir)

  3. Işıklar Lisesi (Bursa)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  OKULLARI İÇİN AYRI BİR SINAV YAPAN KURUMLAR

  – 4 –

  DENİZ LİSESİ

  1. ÖĞRENCİ ALIMI

  Deniz Lisesi’ne; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okulları ile bu okullara denkliği kabul edilmiş, özel ve yabancı ilköğretim okulları mezunlarından sınavla öğrenci alınır. Deniz Lisesinin ara sınıflarına öğrenci alınmaz.

  2. DENİZ LİSESİ’NE GİRİŞ KOŞULLARI

  Sosyal Durum, Ahlak ve Karakterle İlgili Koşullar

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.

  • Kendisi ve aile bireyleri, kusursuz ahlâk ve karakter sahibi olmak.

  • Evli, dul, nişanlı olmamak, bir kadınla nikahsız olarak birlikte yaşamamak.

  • Tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya karışmamış olmak.

  • Herhangi bir nedenle askerî okullardan çıkmamış veya çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak.

  • Yapılacak özel güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.

  • Okul idaresine karşı öğrencinin sorumluluğunu üstüne alacak bir veli göstermek (veli; baba, anne veya mahkemece tayin edilmiş bir şahıs olabilir.)

  Öğrenim İle İlgili Koşullar

  • Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ilköğretim okulları ile bu okullara denkliği kabul edilmiş yabancı ilköğretim okullarından , sınava giriş yılının Haziran döneminde doğrudan mezun olmak (Lise sınıflarında (hazırlık dahil) öğrenim görenlerin başvurusu geçersizdir).

  • Okul bitirme derecesi (son beş yılın ortalaması) en az 3,50 (100’lük sistemde 75) olmak.

  • Yurtdışındaki okul mezunları için (bu durumdaki adayların da sınavın yapıldığı yılın Haziran döneminde doğrudan mezun olmaları gerekmektedir.) bu okulların bir mesleğe yönelik olmadığını ve ilköğretim okullarıyla denkliğini belirten, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış belgeye sahip olmak (Bu belge yazılı sınav sonucunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca belirlenen baraj puanı aşıldığı takdirde ikinci aşama sınavına gelirken adaylar tarafından yanlarında getirilir).

  Sağlık, Boy-Kilo ve Yaş İle İlgili Koşullar

  • Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin ortaöğretim okullarına girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık niteliklerine uygun olmak.

  • Sevk edileceği askeri hastaneden “ASKERİ ÖĞRENCİ OLUR” kaydını içeren sağlık kurul raporu almak.

  • Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak. (Göğüs kafesinde şekil bozukluğu bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, leke, kellik, frengi ve cilt hastalığından izler bulunmamak, düztaban olmamak, konuşmasında ve duymasında en küçük bir kusuru bulunmamak, ne derece olursa olsun, gözlük, lens kullanmamak, gözlerinde şaşılık, renk körlüğü vb. hastalık bulunmamak, lazer ameliyatlısı olmamak, kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak.)

  • Türkçeyi kusursuz konuşmak. (Dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak.)

  • Yapılacak ön sağlık muayenesinde, yaş, boy(ayakkabısız) ve kilo aşağıda belirtilen alt ve üst sınırlar içinde, boy-kilo oranı ise TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun sınırlar içinde bulunmak.

  • Deniz Lisesi’ne başvurduğu yılda en az 13(1998 doğumlu), en fazla 16(1995 doğumlu) yaşında olmak. Her ne sebeple olursa olsun yaş düzeltmesi yaptırmış olanların düzeltmeden önceki yaşları geçerlidir. (Yaş hesaplamalarında öğrenci alımlarının yapıldığı yıl esas alınır. Ay ve gün farkları dikkate alınmaz.)

   

  Özel Koşullar

  • Deniz Lisesi’ne giriş için ÖSYM tarafından yapılan 2011 yılı Askeri Liseler Sınavı (ALS) ve Ön Sağlık Muayenesi, Bedeni Yeterlilik Testleri, Mülakat ve Hastane Sağlık Kurulu muayenesi aşamalarını içeren 2’nci Seçim Aşamasını başarıyla tamamlayarak; Performans Puanına göre yapılacak sıralamada Deniz.Kuvvetleri Komutanlığınca belirlenen kontenjan içerisinde olmak.

  • “Askeri Okullara Alınan Öğrenciler İle Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik”te belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek.

  • Temel Askerlik (İntibak) Eğitiminde başarılı olmak

  3. ÖĞRENCİ ALIM FAALİYET TAKVİMİ

  2011-2012 Eğitim ve Öğretim yılı Deniz Lisesi Komutanlığı Öğrenci Alım Faaliyet Takvimi.

  1. Başvuru Tarihleri (ÖSYM Sınav Başvuru Merkezlerine Yapılacaktır.) 28 Şubat –      18 Mart 2011

  2. Askeri Liseler Yazılı Sınavı (ÖSYM Başkanlığınca Yapılacaktır.) 30 Nisan 2011

  4. YAZILI SINAV (ALS)

  Deniz Lisesi’ne giriş için başvuru işlemleri 28 Şubat – 18 Mart 2011 tarihleri arasında yapılacaktır.

  Adaylar; www.tsk.tr , www.osym.gov.tr internet sitelerinden temin edecekleri Askeri Liseler Sınavı (ALS) Aday Bilgi Formunu yine bu sitelerde yayımlanan ALS 2011 kılavuzuna uygun olarak dolduracak, mezun olacakları ilköğretim okuluna onaylatacak ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin sınav başvuru merkezlerinden birine teslim edeceklerdir. Sınav başvuru merkezleri www.osym.gov.tr ve www.tsk.tr sitelerinden ilan edilecektir. Başvurularda adayın kendisinin bulunması ve yanında kimlik belgesinin bulunması zorunludur. Adayların başvuruya gitmeden önce sınav ücretlerini kılavuzda belirtilen bankaya yatırmaları gerekmektedir.

  Deniz Lisesi’ne öğrenci seçim işlemleri iki aşamada yapılmaktadır. Birinci aşama Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri’nin okullarına başvuran öğrencilerin tümünün katıldığı 30 Nisan 2011 tarihinde ÖSYM tarafından yapılacak yazılı sınav aşamasıdır. Yazılı sınavda uygulanan test, Sözel ve Sayısal olmak üzere iki bölümden oluşmakta olup soru ağırlıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Yazılı sınav sonucuna göre sıralamaya giren ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nca belirlenen baraj puanını aşan adaylar 2’nci Seçim Aşamasına çağrılırlar.

  DERSLER SORU ADEDİ AĞIRLIĞI
  Türkçe 30 %20
  Sosyal Bilimler 15 %10
  -İnkilapTarihi (7)  
  -Milli Tarih (4)  
  -Milli Coğrafya (4)  
  Matematik 30 %35
  Fen Bilimleri 25 %35
  GENEL TOPLAM 100 %100

   

  5. İKİNCİ SEÇİM AŞAMASI

  Adaylar; Haziran – Temmuz ayları içerisinde Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarınca ortak yapılacak olan ve Ön Sağlık Muayenesi, Bedeni Yeterlilik Sınavı, Mülakat ve Hastane Sağlık Kurulu Muayenesi aşamalarından oluşan 2’nci Seçim Aşamasına katılmak üzere Hava Harp Okulu Komutanlığı – Yeşilyurt/İstanbul sınav merkezine çağrılır.

  İkinci Seçim Aşaması aşağıda belirtilen safhalardan oluşmaktadır:

  Ön Sağlık Muayenesi

  Uzman doktorlar tarafından aday öğrencilerin fiziksel görünümleri incelenerek, boy ve kiloları ölçülmekte, sağlıkla ilgili ön koşulları taşıyıp taşımadıkları tespit edilmektedir. Ön sağlık muayenesinde yetersiz bulunan adaylar elenmektedir.

  Bedeni Yeterlilik Sınavı

  Adayların çabukluk, çeviklik, kuvvet ve kondisyonunu meydana çıkaracak testler uygulanmaktadır. Uygulanacak testler ve baraj değerleri aşağıdadır:

  Test Türü 1. Grup Barajı (13-14 Yaş) 2. Grup Barajı (15-16 Yaş)
  400 m Koşu 85 saniye 80 saniye
  Durarak Uzun Atlama 160 cm 170 cm
  Mekik (1 Dakika) 30 tekrar 35 tekrar
  Basketbol Topu Fırlatma 7 metre 8 metre

  Testlerin 2 veya daha fazlasında başarısız olan aday elenmektedir. Mülakat

  Görüşme yoluyla adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi unsurlar gözlenerek elde edilen bilgiler değerlendirilmekte ve yetersiz bulunan öğrenciler elenmektedir.

  Hastane Sağlık Muayeneleri

  Mülakatlar sonrasında başarılı olan adaylar, sağlık muayenesi için hastaneye sevk edilmektedir. Hastane Sağlık Kurulu muayenesi sonucunda “Askeri Öğrenci Olur.” Kaydını içeren sağlık kurul raporu alanlar asil ve yedek listelerde Performans puanına göre sıralamaya dahil edilir. Hastane Sağlık Kurulu muayeneleri 2 gün içinde yapılmaktadır.

  6. KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

  Hastane sağlık kurulu muayeneleri sonunda oluşturulan liste, kontenjan miktarı kadarı asil, geri kalanı yedek olmak üzere düzenlenmektedir. Sıralama sonuçları 2.seçim aşamasının tamamlanmasından sonra internetten kamuoyuna duyurulmaktadır.

  Asil listedeki adayların kesin kayıt işlemleri yapıldıktan sonra, asil listede bulunan adaylar ile kontenjanın dolmadığı takdirde yedek listeden adaylar çağrılarak kontenjan tamamlanmaktadır.

  7. İNTİBAK EĞİTİMİ

  Kesin kayıt işlemi tamamlanan adaylar 15 günlük intibak eğitimine alınmaktadır. İntibak eğitiminde temel askeri eğitim verilmektedir. Bu süreç, adayın Deniz Lisesi’ni tanımasını ve intibak etmesini kolaylaştırmak amacıyla uygulanmaktadır. Bu süreç içerisinde uyum sağlayamayan adaylar okuldan ayrılabilmektedir.

  8. SIKÇA SORULAN SORULAR

  Deniz Lisesine giriş için Askeri Liseler Sınavı başvuru belgesini nereden

  alabilirim?

  Askeri Liseler Sınavı başvuru belgeleri www.tsk.tr , www.osym.gov.tr internet sitelerinden temin edilebilmektedir.

  *ALS ve SBS sınavlarına ayrı ayrı girilebiliyor mu?

  ALS ve SBS sınavları birbirinden bağımsız iki sınav olduğundan her ikisine de ayrı ayrı girilebileceği gibi sonuçları da birbirini etkilememektedir.

  ^Deniz Lisesine kaç kere başvurma hakkımız var?

  Deniz Lisesine ilköğretim son sınıftaki öğrenciler mezun oldukları yıl yalnızca bir kere başvurabilirler.

  Deniz Lisesine giriş puanı nasıl hesaplanmaktadır?

  Adayın giriş puanının hesaplanması için öncelikle 2. seçim aşamasına başarıyla geçerek hastane muayenelerine gönderilmiş ve bu muayeneler sonucunda Askeri Öğrenci Olur kaydını içeren sağlık kurulu raporu almış olması gerekir. Bu şartları taşıyan adayların ALS dereceleri, Bedeni Yeterlilik Sınavı ve Mülakat puanlamalarını içeren Performans Puanları hesaplanır. Adaylar bu puanlara göre sıralanarak asil ve yedek listeler oluşturulur.

  - afa603cbd85c3a449efa8ed44645968d s 130 d identicon r g - İlköğretim Sonrası Orta Öğretim Kurumları Tanıtım
  Kişisel Başarı
  2003 yılında amatör olarak başlayan ancak şu anda Türkiye'nin en kaliteli kişisel gelişim, eğitim ve psikoloji sitesi olmayı başaran www.kisiselbasari.com 'u facebook , twitter, youtube gibi sosyal ağlarda da takip edebilirsiniz.

  Benzer içerik

  Zeka Oyunları İle Çocukları Erken Tanıştırmalı

  Çocukların zeka gelişimi ve kendini ifade etmesinde oyunun önemi büyüktür. Özellikle...

  Yorumlar

  CEVAP VER

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Yeni Eklenenler

  Utangaçlığın Üstesinden Gelebilir Misiniz?

  Utangaçlık neden kaynaklanır, giderilebilir mi?

  Tevazu

  Bir adam kötü yoldan para kazanıp bununla kendisine bir...

  Kişisel Özellikler ve 9 Farklı Kişilik Tipi

  Çeşitli kişilik testleri belli gruptan insanlar  arasındaki benzerlikleri vurgular....
  - BEY N VE HAFIZA - İlköğretim Sonrası Orta Öğretim Kurumları Tanıtım

  İletişimde kalın!

  75,898BeğenenlerBeğen
  187,843TakipçilerTakip Et
  230TakipçilerTakip Et
  2,383TakipçilerTakip Et