Koçluğun Faydaları

0

Koçluk sisteminin hümanistik akımlara dayandığından dolayı her insanın kendisine özgü ve farklı yetenekleri, becerileri olduğunu varsayar. Bireylerin potansiyellerini kullanmaları için belli koşulların sağlanması yeterli olacağı düşüncesinden yola çıkarak, koçluğun en büyük faydasının, koçluk destek tekniği ile kişinin hedefinde yürürken ona destek sağlamaktadır.

Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. İbrahim Kavrakoğlu “Hayat koçluğu, aynen bir kurumun geleceğini stratejik olarak planlaması gibidir, potansiyelinizi maksimize etmek, amaçlarınızı açıkça ortaya koymak için ve onlara ulaşmak için “koçluk” alabilirsiniz. Hayat koçunuz, güçlü taraflarınızı ve zayıflıklarınızı anlamanıza yardımcı olacaktır” diyor.

“Koç’luk, esas itibariyle insanı geliştirmede kullanılan bir yöntemdir. Temelinde adayın kontrollü bir şekilde öğrenmeye motive edilmesi vardır. Aktif olan “öğrenici”dir. Koç, gözlemleyici, yorumcu ve geri bildirim vericidir. Gelişmek isteyen kişi, “öğrenici” işi fiilen yapar. Koç (öğretici) öğrenicinin yanındadır, fakat müdahale etmez. Gözlem yapar ve öğrenicinin tüm sorularını cevaplamaya hazırdır. Öğrenici deneyerek, düşünerek, sorun çözerek, tahmin yaparak ve karar vererek kendini geliştirmeye çalışır. Koç, öğrenicinin performansını nerelerde ve nasıl geliştirmesi gerektiğini görür ve geribildirim verir. Öğrenicinin özgüvenini arttırır. Öğrenici bu yolla yeni bilgi, yetenek ve beceri kazanır “.. Koçluk kişinin şimdi-burada, kutupları olduğunun, olaylardaki neden-sonuç ilişkilerini belirginleştirerek farkındalığını artırmakta bu da kişinin öğrenmesine yardımcı olmaktadır.

Koçluk sürecinin kişilere çalışma ve sosyal hayatında neler kazandırdığını şöyle sıralayabiliriz:

kişi, kendisine tutulan ayna ile güçlü ve gelişmeye açık yönlerini keşfeder.

eylem planları yapar.

hatalarından ders çıkarır, sürekli öğrenerek performansını artırır.

İnisiyatif kullanarak ve kararlarının sorumluluğunu taşır.

Kişi potansiyelinin farkına varmasını sağlar ve yeni beceriler geliştirir.

neyi neden yaptığının farkında olduğu için özgüveni artar

Zamanını iyi yönetmeyi öğrenir.

Fırsatları etkin bir biçimde değerlendirmeyi öğrenir

İş ve özel yaşam dengesini kurar

Kendisine bağlı çalışanların performanslarını düzenli izleyebilir ve geribildirim vererek yol gösterir.

Problem çözme tekniklerini geliştirir.

Hatalarını bir öğrenme yöntemi olarak kullanabilir.

Karşılaştığı stresi daha kolay yönetebilir.

Koç, kendi egosunun ön plana çıkmasını engellemelidir. Duygularını kontrol altına almalı ve bunu yönetici öğrenicilerine de aşılamalıdır. Böylece insanlar, korkusuzca iletişime açık hale gelir. Hata yaptığında ve üstünden farklı düşündüğünde küçük düşmeyeceğini ve gülünç kabul edilmeyeceğini bilir ve kendini rahat hisseder. Böylece takım, esneklik kazanarak beklenmedik durumlara uyumlu hale gelir, kendini her an olabilecek değişikliklere adapte edebilir. Bunun sebebi, çekinmeden her hususun sorulabilmesi, fikir ve bilgi alışverişinin gerçekleşmesi ve çok çeşitli tartışmalar neticesinde olaylara geniş bir perspektiften bakabilme ve çok boyutlu düşünme ve muhakeme etme türünde düşünsel yeteneklerin gelişmesinin sağlanmasıdır. Bu amaçla bir koç, insanların rahatlıkla kişisel duygu ve düşüncelerini açıklamaları için korku faktörünü ortadan kaldırarak uygun ortam hazırlar.

İLGİLİ YAZI :  Hayat Yankılananlara Verdiğin Cevaptır

Yönetim Koçluğu, kurum amaçlarına ulaşırken aynı zamanda çalışanların yetkin kılınmasını hedefleyen bir yönetim şeklidir. Koç yönetici, yönetim fonksiyonları dışında astlarının yeteneklerini kullanmasını ve geliştirmesini sağlayacak rehber rolü üstlenir.

Örgütlerde Koçluk “çalışanların, farklı bir yaklaşımla iş başında performanslarının belirli aralıklarla gözden geçirilerek yönlendirilmesini içeren bir dizi faaliyet” olarak adlandırılmaktadır. Üstün astına performansı ile ilgili geri besleme sağladığı, tavsiyelerde bulunduğu, teşvik ederek ve cesaret vererek astın performansını iyileştirilmesine uygun ortamı meydana getirip geliştirmeyi gerçekleştirdiği aktif bir süreçtir.

İ ngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nde koçluk sistemi uygulanması için çalışanlara yapılan yatırımın kuruma geri dönüşünü nesnel olarak tespit etmeyi

amaçlayan araştırmalar yapılmaktadır. Fortune 1000, Manchester şirketinin “üst yönetim koçluğu” hizmeti verdikleri müşterileri arasında yaptığı çalışmalar sonucu, bu firmaların verimliliklerinde, hizmet ve ürün kalitelerinde, örgütsel güçlerinde, müşteri odaklılıklarında ve gelirlerinde önemli artış kaydettikleri saptanmıştır. Bu artışların şirkete olan katkısı, diğer bir deyişle yatırımın getirisi aldıkları koçluk hizmetinin maliyetinin ortalama altı katı olarak tespit edilmiştir.

International Personal Management Association da bir araştırmasında, koçlukla desteklenen bir eğitimin yarattığı verim artışını yüzde 88 olarak bulunmuş.

Pfizer, Unilever, American Express, Philips gibi dünya devleri koçluk hizmeti için ciddi geniş bütçeler ayırdığı görülmektedir. Manchester Inc. tarafından yapılan koçluk eğitimlerine ayrılan yatırımın geri dönüşünü inceleyen araştırmanın sonuçlarında, yapılan ilk harcamanın 5.7 katı olarak bulunmuş. Aynı araştırmaya göre, bu hizmeti alan yöneticilerde de çok olumlu gelişmeler görülmüş. Yöneticilerin,

% 77’sinde astlarıyla olan ilişkilerde iyileşme,
% 61’inde iş tatmininde artış,
% 67’sinde takım çalışmasında artış kaydedilmiş.

Bu faydaların yanı sıra koçluk hizmetinin klasik eğitimlere göre kişinin becerileri üzerinde kalıcı bir değişim sağlaması daha uzun sürüyor. Case Western Reserve Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre koçluğun etkisi yedi sene sürüyor. Eğer özel bir takip sistemi kurulmazsa, seminerlerde bu etki birkaç ayla sınırlı kalmaktadır.

İLGİLİ YAZI :  Eve Bakım, Arabaya Bakım Peki Ya Kalbe !

Koçluğun nitel ve nicel etkilerini ölçen, ROI (yatırımın geri dönüşü) araştırmaları bağımsız firmalar tarafından yapılan araştırmalara baktığımızda ortak sonuçlarla karşılaşmaktayız:

• koçluğa yapılan yatırımın, 5-7 kat fazlası ile geri döndüğünü (ROI) göstermektedir. Bu rakamın böyle yüksek olmasının nedenin eğitimin kişinin bireysel ihtiyaçlarına göre tasarlanması, düzenli bir desteğin sürdürülmesi sonucunda öğrenilenlerin yaşama uygulanabilme fırsatı sunması olabilir. Bu sonuç, desteklenmediği takdirde üç ay sonra öğrenilenlerin unutulduğu eğitim programlarından koçluğun farklılığını sunar.

hızla değişen dünyamızda değişime ayak uydurmaya ve yeniliklere karşı gelişen yeni rol ve sorumluluklarda kişilerin daha çabuk uyum sağlamasına ve etkin performans sergilemesine yardımcı olmaktadır.

Yüzelli eğitim ve geliştirme uzmanı ve personel yöneticisinin dahil edildiği bir araştırmada çeşitli yönetsel performans-beceri alanlarındaki en etkin metodlar saptanmıştır. Buna göre, koçluğun, motivasyon, liderlik, eğitim, sosyal beceriler, sözlü iletişim, çevreyi gözlemleme, örgütsel kararlılık, dürüstlük, değişim yönetimi alanlarında en başarılı ve etkili metod olduğu saptanmıştır. Araştırma sonuçlarında koçluğun 17 yönetsel performans alanının 15’inde ilk 4 yaklaşım arasına giren oldukça popüler ve etkili bir yaklaşım olduğu görülmüştür.

Yazar: ELİF İSTEM HERGÜNER