Stresten Koruyan Besinler

  Sa­bah baş­la­yıp, ak­şam tra­fi­ği­ne ka­dar uza­nan sü­reç­te ya­şa­dı­ğı­mız stres fi­zik ve ruh sağ­lı­ğı­mı­zı kat­le­di­yor. Ya­şam ko­çu ve di­ye­tis­yen Gi­zem Şe­ber bu sü­reç­ten kur­tul­ma­yı sağ­la­ya­cak besin lis­te­si ver­di. İş­te o lis­te…

  Ku­ru bak­la­gil­ler: Öğ­len ye­me­ği ile ak­şam ye­me­ği ara­sın­da­ki uzun za­man di­li­minde öğ­le­den son­ra kan şe­ke­ri­niz­de ya­şa­na­cak dü­şük­lük, ken­di­ni­zi da­ha ger­gin ve si­nir­li his­set­me­ni­ze yol aça­bi­lir.

  Ku­ru fa­sul­ye, no­hut, bar­bun­ya gi­bi sin­di­ri­mi zor olan kar­bon­hid­rat­la­rı içe­ren ku­ru­bak­la­gil­ler, kan şe­ke­ri­ni­zin uzun sü­re den­ge­de kal­ma­sı­nı sağ­la­r ger­gin­li­ği­ni­zin tır­man­ma­sı­nı en­gel­ler. Ay­rı­ca B vi­ta­min­le­rin­den zen­gin olan bu yi­ye­cek­ler si­nir sis­te­mi­nin sağ­lı­ğı açı­sın­dan da önem­li­dir.

  Ar­pa: Bes­len­me dü­ze­ni­miz­de alış­kın ol­ma­dı­ğı­mız bu ta­hıl, ay­nı ku­ru­bak­la­gil­ler gi­bi B vi­ta­mi­nin­den zen­gin ya­vaş sin­di­ri­len ve kan şe­ke­ri­ni di­ğer kar­bon­hid­rat kay­nak­la­rı­na gö­re da­ha uzun sü­re den­ge­le­ye­bi­len be­sin­dir. Öğ­le ve ikin­di öğün­le­rin­de ter­cih edil­me­si öne­ri­lir. Çor­ba­la­ra ila­ve edi­le­bi­lir. Haş­la­ma­sı, la­pa­sı ya­pı­lıp gar­ni­tür ola­rak kul­la­nı­la­bi­lir.

  Acı bi­ber: İçer­di­ği kap­sa­isin pi­ge­men­ti, sa­de­ce sı­cak his­set­tir­mek­le ve me­ta­bo­liz­ma hız­lan­dır­mak­la kal­mı­yor, vü­cut­ta mut­lu­luk ya­ra­tan en­dor­fi­nin sal­gı­lan­ma­sı­nı hız­lan­dı­rı­yor. Acı bi­be­ri çor­ba­la­rı­nı­za, seb­ze ye­mek­le­ri­ni­ze ek­le­ye­bi­lir ba­ha­rat ola­rak kul­la­na­bi­lir­si­niz.

  Bit­ter çi­kolata: Öğleden sonra atıştırması olarak 20-30 gram bitter çikolata tüketebilirsiniz. Hem seratonin salgılar kendinizi mutlu hissedersiniz, hem de kalp sağlığınıza destek verir.

  Ku­ru­ ye­miş: Öğ­le­den son­ra atış­tır­ma­sı için ta­şın­ma­sı ko­lay ve sağ­lık­lı al­ter­na­tif­ler­dir. Bir­çok çe­şi­di vü­cut­ta mut­lu­luk hor­mo­nu ola­rak ad­lan­dı­rı­lan se­ra­to­ni­nin sal­gı­lan­ma­sı­na yar­dım­cı olur.

  Kivi: Ken­di­ni­zi ger­gin his­set­me­ni­zin se­be­bi vü­cu­du­nu­zun ser­best ra­di­kal­ler­le sa­va­şı­yor ol­ma­sı ola­bi­lir. Gün bo­yun­ca ha­va, su, yi­ye­cek, içe­cek gi­bi kay­nak­lar­dan bir­çok tok­sin alı­yo­ruz. Bun­la­rı vü­cu­du­muz­dan at­mak için de an­ti­ok­si­dan­la­ra ih­ti­yaç du­yu­yo­ruz. C vi­ta­mi­ni bu ko­nu da ön sı­ra­lar­da yer alı­yor. Ki­vi, dü­şük şe­ker içe­ri­ği, dü­şük ka­lo­ri­si ve yük­sek C vi­ta­mi­ni içe­ri­ği ile vü­cu­du­nu­zu tok­sin­ler­den arın­dır­ma­ya ve gev­şe­me­ni­ze yar­dım­cı ola­cak­tır.

  SERDA KIVILCIM – BUGÜN GAZETESİ

  - afa603cbd85c3a449efa8ed44645968d s 130 d identicon r g - Stresten Koruyan Besinler
  Kişisel Başarı
  2003 yılında amatör olarak başlayan ancak şu anda Türkiye'nin en kaliteli kişisel gelişim, eğitim ve psikoloji sitesi olmayı başaran www.kisiselbasari.com 'u facebook , twitter, youtube gibi sosyal ağlarda da takip edebilirsiniz.

  Benzer içerik

  Affetmek Stres ve Öfkeyi Azaltıyor

  Stresin vücudunuzda yarattığı zarar zannettiğinizden büyük olabilir. Çünkü strese bağlı olarak...

  Yorumlar

  CEVAP VER

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Yeni Eklenenler

  Utangaçlığın Üstesinden Gelebilir Misiniz?

  Utangaçlık neden kaynaklanır, giderilebilir mi?

  Tevazu

  Bir adam kötü yoldan para kazanıp bununla kendisine bir...

  Kişisel Özellikler ve 9 Farklı Kişilik Tipi

  Çeşitli kişilik testleri belli gruptan insanlar  arasındaki benzerlikleri vurgular....
  - BEY N VE HAFIZA - Stresten Koruyan Besinler

  İletişimde kalın!

  75,897BeğenenlerBeğen
  187,850TakipçilerTakip Et
  230TakipçilerTakip Et
  2,383TakipçilerTakip Et