Cuma, Şubat 21, 2020

Stresten Koruyan Besinler

Editör Önerileri

Öğretmenler Günü İçin En İyi 29 Hediye Fikri

Öğretmenler hayatımızın yönlendiricileri ve ilham vericileri. Onları sadece 24 Kasım öğretmenler gününde değil her gün hatırlamalıyız. Öğretmenine farklı bir...

Hedef müşteriye odaklanılmal

Girişimci sayısı dünyada hızla artarken uzmanlara göre girişimcilerin bazı yanlışlarını düzeltmeleri gerekiyor. M.I.T Girişimcilik Merkezi Direktörü Bill Aulet, girişimcilerin...

7 Cüceler Şifrenizi Hatırlamanıza Yardım Edebilir

Süpermarkete gittiniz, ama alışveriş listesini evde unuttuğunuzu fark ettiniz. Ya da kredi kartınızın şifresi bir türlü aklınıza gelmedi. İşte...
- afa603cbd85c3a449efa8ed44645968d s 120 d identicon r g - Stresten Koruyan Besinler
Kişisel Başarı
2003 yılında amatör olarak başlayan ancak şu anda Türkiye'nin en kaliteli kişisel gelişim, eğitim ve psikoloji sitesi olmayı başaran www.kisiselbasari.com 'u facebook , twitter, youtube gibi sosyal ağlarda da takip edebilirsiniz. Yasal Uyarı:KiSİSELBASARİ.com da yayınlanan yazıların kaynakları yazının altında belirtilir. Ancak kişisel başarı bazı yazıları kendi düzenlemeleri ile yayınladığı için “Kaynak: www.kisiselbasari.com” şeklinde kaynak gösterilmedikten sonra yayınlanması yasaktır. Telif ihlali olduğunu düşündüğünüz görseller, videolar ve yazılar için [email protected] eposta adresine “telif ihlali” konulu bir mail atmanız yeterlidir. İçerik incelendikten sonra FSEK yasssı Ek-4. maddesi gereği 3 gün içinde siteden kaldırılacaktır. Kuruluş tarihi 26 Ağustos 2003 Kişisel Başarı markası 19/03/2008 tarihinde 2008 11724 tescil numarası ile T.C. Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilmiştir
- Advertisement -

Sa­bah baş­la­yıp, ak­şam tra­fi­ği­ne ka­dar uza­nan sü­reç­te ya­şa­dı­ğı­mız stres fi­zik ve ruh sağ­lı­ğı­mı­zı kat­le­di­yor. Ya­şam ko­çu ve di­ye­tis­yen Gi­zem Şe­ber bu sü­reç­ten kur­tul­ma­yı sağ­la­ya­cak besin lis­te­si ver­di. İş­te o lis­te…

Ku­ru bak­la­gil­ler: Öğ­len ye­me­ği ile ak­şam ye­me­ği ara­sın­da­ki uzun za­man di­li­minde öğ­le­den son­ra kan şe­ke­ri­niz­de ya­şa­na­cak dü­şük­lük, ken­di­ni­zi da­ha ger­gin ve si­nir­li his­set­me­ni­ze yol aça­bi­lir.

Ku­ru fa­sul­ye, no­hut, bar­bun­ya gi­bi sin­di­ri­mi zor olan kar­bon­hid­rat­la­rı içe­ren ku­ru­bak­la­gil­ler, kan şe­ke­ri­ni­zin uzun sü­re den­ge­de kal­ma­sı­nı sağ­la­r ger­gin­li­ği­ni­zin tır­man­ma­sı­nı en­gel­ler. Ay­rı­ca B vi­ta­min­le­rin­den zen­gin olan bu yi­ye­cek­ler si­nir sis­te­mi­nin sağ­lı­ğı açı­sın­dan da önem­li­dir.

Ar­pa: Bes­len­me dü­ze­ni­miz­de alış­kın ol­ma­dı­ğı­mız bu ta­hıl, ay­nı ku­ru­bak­la­gil­ler gi­bi B vi­ta­mi­nin­den zen­gin ya­vaş sin­di­ri­len ve kan şe­ke­ri­ni di­ğer kar­bon­hid­rat kay­nak­la­rı­na gö­re da­ha uzun sü­re den­ge­le­ye­bi­len be­sin­dir. Öğ­le ve ikin­di öğün­le­rin­de ter­cih edil­me­si öne­ri­lir. Çor­ba­la­ra ila­ve edi­le­bi­lir. Haş­la­ma­sı, la­pa­sı ya­pı­lıp gar­ni­tür ola­rak kul­la­nı­la­bi­lir.

Acı bi­ber: İçer­di­ği kap­sa­isin pi­ge­men­ti, sa­de­ce sı­cak his­set­tir­mek­le ve me­ta­bo­liz­ma hız­lan­dır­mak­la kal­mı­yor, vü­cut­ta mut­lu­luk ya­ra­tan en­dor­fi­nin sal­gı­lan­ma­sı­nı hız­lan­dı­rı­yor. Acı bi­be­ri çor­ba­la­rı­nı­za, seb­ze ye­mek­le­ri­ni­ze ek­le­ye­bi­lir ba­ha­rat ola­rak kul­la­na­bi­lir­si­niz.

Bit­ter çi­kolata: Öğleden sonra atıştırması olarak 20-30 gram bitter çikolata tüketebilirsiniz. Hem seratonin salgılar kendinizi mutlu hissedersiniz, hem de kalp sağlığınıza destek verir.

Ku­ru­ ye­miş: Öğ­le­den son­ra atış­tır­ma­sı için ta­şın­ma­sı ko­lay ve sağ­lık­lı al­ter­na­tif­ler­dir. Bir­çok çe­şi­di vü­cut­ta mut­lu­luk hor­mo­nu ola­rak ad­lan­dı­rı­lan se­ra­to­ni­nin sal­gı­lan­ma­sı­na yar­dım­cı olur.

Kivi: Ken­di­ni­zi ger­gin his­set­me­ni­zin se­be­bi vü­cu­du­nu­zun ser­best ra­di­kal­ler­le sa­va­şı­yor ol­ma­sı ola­bi­lir. Gün bo­yun­ca ha­va, su, yi­ye­cek, içe­cek gi­bi kay­nak­lar­dan bir­çok tok­sin alı­yo­ruz. Bun­la­rı vü­cu­du­muz­dan at­mak için de an­ti­ok­si­dan­la­ra ih­ti­yaç du­yu­yo­ruz. C vi­ta­mi­ni bu ko­nu da ön sı­ra­lar­da yer alı­yor. Ki­vi, dü­şük şe­ker içe­ri­ği, dü­şük ka­lo­ri­si ve yük­sek C vi­ta­mi­ni içe­ri­ği ile vü­cu­du­nu­zu tok­sin­ler­den arın­dır­ma­ya ve gev­şe­me­ni­ze yar­dım­cı ola­cak­tır.

SERDA KIVILCIM – BUGÜN GAZETESİ

- Advertisement -

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen adınızı buraya girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -- mutlu   ocuk kare - Stresten Koruyan Besinler

Yeni İçerikler

Satış Konusunda Yapılmaması gereken 6 Hata

Yapılan araştırmalar sonucunda dünyanın “En İyi Satıcıları” ve “İyi Satıcılar” arasında en önemli fark; İyi Satıcılar başarılı, ama sadece...

Meslek Hastalığı Nedir?

İş yerinde çeşitli etkenlerin oluşturduğu hastalıklara meslek hastalığı deniyor. İş yerinde mevcut insan sağlığına zararlı olan kimyasal maddelerin, fiziksel ve biyolojik etkenlerin meydana getirdiği...

Depresyon Hareketsiz Çocuklarda Daha Yüksek

Çocuklarımız hareketsiz... Televizyon, telefon karşısında hayatları geçiyor. Bu hareketsizlik çocuklarda depresyon ihtimalini artıyor. İşte bilimsel araştırmalar. Londra Üniversitesi'nden...

Hayır Demek Neden Bu Kadar Zor?

"Hayır diyememek, pek çok kişinin gün içerisinde yaşaması oldukça muhtemel olan yaygın bir problemdir. Özellikle karşımızdaki kişi yakın ilişkilerimizin olduğu biriyse hayır...

Kişisel Gelişim Nedir? Sorusunun Cevabı

Kişisel gelişim nedir? Son günlerde ne de çok duyar olduk değil mi bu “kişisel gelişim” çığlığını. Herkes, her...

Bu İçerikleri de Beğeneceksiniz

- Advertisement -