Yurtdışı eğitim programları ve projeleri

0

Socrates
Socrates Programı sekiz eylem alanından (alt program) oluşmaktadır ve özet olarak aşağıdaki türde faaliyet ve projelerle uygulamaya geçirilmektedir.

Erasmus: Yüksek Öğretim

Üniversite lisans ve lisansüstü (doktora dahil) eğitimi, bu anda işbirliğini ve karşılıklı öğrenci değişimini konu alan alt program.

a. yükseköğretim kurumları arasında Avrupa boyutunun teşviki amaçlı ortak projeler ve programlar,

b. Üniversite öğrencileri ve öğretim elemanları için mübadele bursları,

c. Akademik uzmanlık ağları (thematic networks)

Comenius: Örgün Eğitim-Üniversite öncesi okul eğitimi

a. Avrupa eğitim projelerinin geliştirilmesine yönelik okullar arası işbirliğinin ve ortklığın geliştirilmesi,

b. Okullar arası iletişim ve işbirliği ağlarının oluşturulması

c. Öğretmenler için, meslek içi ve öncesi kısa süreli eğitim imkanları

d. Örgün eğitim personelinin eğitimi için imkanlar

Grundtvig: Yaygın eğitim-yetişkin eğitimi ve hayat boyu eğitim

a. Ülkeler üstü işbirliği projeleri,

b. Öğrenme amaçlı işbirliği ve ortaklıklar,

c. Yaygın eğitim personelinin kısa süreli eğitim amaçlı olarak ülke dışına hareketliliği,

d. Uzmanlık alanı (thematic) ve proje amaçlı ağların kurulması.

Minerva: Açık-Uzaktan eğitim ve eğitimde bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT)

a. Eğitim alanında veya eğitim üzerinde etkisi olan diğer alanlarda yeniliklerin anlaşılması amaçlı projeler,

b. Eğitim alanında, özellikle yenilik getiren, özgün ve yeni yöntemlerin ve kaynakların tasarlanması, geliştirilmesi ve test edilmesi amaçlı projeler.

c. Eğitime erişim ve bilginin yayımı imkanlarının geliştirilmesi, yaygınlaştırılması amaçlı projeler.

d. Açık-uzaktan eğitim ve eğitimde bilgi teknolojilerinin kullanım alanlarında karşılıklı bilgi ve tecrübe değişimine yönelik çalışmalar.

Lingua-Avrupa Dilleri Eğitimi

a. Dil öğrenimin öneminin kavranmasına ve desteklenmesine yönelik faaliyetler (ilgilendirme kampanyaları, yarışmalar, ödüller, özel çalışma ve incelemeler, dil becerilerinin tanınmasına yönelik programlar, dil eğitim kurumları arasında iletişim ve işbirliği ile bilgi alıverişini artırma amaçlı projeler, u alanda düzenlenen toplantı, seminer, konferans vs. ile uzmanlık yayınlarının desteklenmesi, akademik uzmanlık ağların oluşturulması)

İLGİLİ YAZI :  Facebook Okulda Başarısızlık Nedeni!

b. Dil öğretimi ve yabancı dil becerilerinin değerlendirilmesi arayışlarının geliştirilmesi (dil eğitim müfredatına yenilikler getiren, bu alanda yeni eğitim materyalleri geliştiren, dil becerilerini ölçme amaçlı yeni yöntemler ortaya çıkaran, dil eğitimi için yeni görsel ve işitsel malzemeler geliştiren ve özellikle kendi kendine dil öğrenme amaçlı yeni yöntemler ve sistemler sunan projelerin desteklenmesi)

Observation and Innovation: Eğitim sistemleri/Politikalarının izlemesi ve bu alanlarda yenilik

a. Diplomaların, mesleki niteliklerin ve eğitimde geçirilen sürelerin karşılıklı tanınmasına yönelik faaliyetlerin, çalışmaların, incelemelerin, pilot projelerin ve bilgi alışverişinin desteklenmesi, Ulusal Akademik Tanıma ve Bilgi Merkezleri (NARIC) ağı faaliyetleri,

b. ARION: Eğitim alanında karar alıcılar, yöneticiler ve uzmanlar için karşılıklı araştırma ziyaretleri programları

c. EURYDICE: Avrupa Eğitim Sistemleri ve Politikaları Bilgi Ağı’nın bütün faaliyetleri,

d. Eğitim sistemlerinin ve politikalarının analizi ile eğitimde kalitenin değerlendirilmesi konularında çalışan kurum ve kuruluşlar arasında ilişkilerin artırılması ve ağlar oluşturulması.

e. Ortak eğitim politikası amaçlı her türlü çalışma, inceleme ve pilot proje, seminer, uzman değişimi gibi faaliyetlerin desteklenmesi.

Joint Actions: Diğer Avrupa Programları ile ortak eylemler

a. Mesleki eğitim ve gençlik programlarıyla işbirliği ve ortak proje imkanlarının geliştirilmesi

Accompanying Measures: Diğer eylem alanlarında yer almayan destek tedbirleri

a. SOCRATES hakkında genel bilgilendirme ile bilinç oluşturma ve artırma amaçlı faaliyetler

b. SOCRATES programının uygulanmasında etkinliği artırmaya ve engelleri kaldırmaya yönelik faaliyetler (örneğin, proje yönetimi konusunda eğitim faaliyetleri)

c. Eğitim alanında işbirliğinin etkisinin maksimize edilmesi ve olumlu sonuçlarının yayımlanmasına yönelik çalışmalar

d. SOCRATES eylem alanları arasında sektörler üstü sinerjinin geliştirilmesi

e. SOCRATES’in fırsat eşitliği, engellilerin haklarının korunması, kültürler arası eğitim ve ırkçılık, yabancı düşmanlığı ile mücadele gibi yatay önceliklerin desteklenmesi.

İLGİLİ YAZI :  Bir Problemi Çözmek İçin 15 Dakikadan Fazla Zaman Harcamayın

Leonardo (Mesleki Eğitim Programı)

Organizasyon ve içeriği AB’ye üye ülkelerin sorumluluğunda olan Leonardo da Vinci programı ile AB’ye üye ve aday ülkelerin mesleki eğitime yönelik politikalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir programdır. Bu program, ülkeler arası işbirliğinin kullanılarak, mesleki eğitim sistemleriyle uygulamalarında kalitenin geliştirilmesine, yeniliklerin teşvik edilmesine ve Avrupa boyutunun yükseltilmesini amaç edinmiştir.

Leonardo da Vinci programının ikinci aşaması, topluluğun mesleki eğitim alanında 20 yıldır gerçekleştirmekte olduğu eylemin devamıdır.

Programın birinci aşamasının hedefleri doğrultusunda ikinci aşamada da üye devletlerin mesleki eğitimi kapsamı ve organizasyonu konusundaki sorumluluğuna, kültürel çeşitliliği ve dil çeşitliliğini dikkate alarak gerçekleştirdikleri eyleme destek olmaya çalışılmaktadır. Bunun için mesleki eğitim alanındaki ülkeler arası işbirliği projeleri finanse edilmektedir.

Kaynak: www.akampus.com